PRODUKT UBOCZNY W POSTACI SKRAWKÓW, KAWAŁKÓW TWORZYWA (NP. GĄBKI, POLIESTRU), KTÓRE ZOSTAŁY Z PROCESU PRODUKCJI OBIEKTÓW Z NIEGO WYKONANYCH I KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE WTÓRNIE W CELACH UŻYTKOWYCH CZY PRZEMYSŁOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZARPANKA to:

produkt uboczny w postaci skrawków, kawałków tworzywa (np. gąbki, poliestru), które zostały z procesu produkcji obiektów z niego wykonanych i które mogą być użyte wtórnie w celach użytkowych czy przemysłowych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZARPANKA

SZARPANKA to:

proces, sytuacja, zjawisko, kiedy ktoś szarpie się z myślami, kłopocze się czymś, rozmyśla o ważnych, dotkliwych rzeczach i waha się w podejmowaniu decyzji i wyborów; rozterka (na 9 lit.)SZARPANKA to:

sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) (na 9 lit.)SZARPANKA to:

linka, lina, sznurek wraz z uchwytem i obudową, urządzenie używane do uruchamiania silnika spalinowego przez szarpnięcie (na 9 lit.)SZARPANKA to:

materiał do budowy gniazd dla ptaków i gryzoni, mający postać skrawków, pasków, nitek, wykonany najczęściej z tworzywa naturalnego (bawełny, włókien kosowa itp.) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRODUKT UBOCZNY W POSTACI SKRAWKÓW, KAWAŁKÓW TWORZYWA (NP. GĄBKI, POLIESTRU), KTÓRE ZOSTAŁY Z PROCESU PRODUKCJI OBIEKTÓW Z NIEGO WYKONANYCH I KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE WTÓRNIE W CELACH UŻYTKOWYCH CZY PRZEMYSŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.319

PUDER, KRZYŻ PAPIESKI, KONSTYTUCJA, DEMÓWKA, CZAS LAPUNOWA, RADAR, WSAD, SPRAWCZOŚĆ, KONTERFEKT, SMRÓD, HOBBY, BRZĘKACZ, FIGURA PŁASKA, KOMBAJN, ANOREKSJA GOSPODARCZA, NAPRAWIACZ, METAJĘZYKOWOŚĆ, HIPOTEZA POMOSTOWA, SUSZARKA, ZESTAWIK, PUNKT ODNIESIENIA, CIŚNIENIE STATYCZNE, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, FORMALIZACJA, NEKROMANTA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, AKT, WANIENECZKA, ŁAŹNIA RZYMSKA, MINIATURKA, FAŁSZYZM, MYSZORYJKI, DROBNOZIARNISTOŚĆ, STREFA EKONOMICZNA, INWERTOR, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KORNET, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ZDRADA, LAS ŁĘGOWY, KLAG, SMALEC, MONOGENEZA, CELEBRACJA, OKOP, SYNSEPAL, WNIEBOWZIĘTA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, BŁĄD PROCEDURALNY, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, PILNIK, GENERATOR GAZOWY, SZABLON, BALAST, GARBARSTWO, ELEMENT, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KOTONINA, NAKTUZ, ALNIKO, BŁOTNIARKA, CENZUS WYBORCZY, ODSZCZEPIENIEC, BARYŁKA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, MACICA PODZIELONA, CIŚNIENIE, KILOF, JEZIORO WYDMOWE, PLAN AMERYKAŃSKI, DENATURACJA BIAŁKA, ZEOLIT, UŁAMEK EGIPSKI, HASŁO, EPITET, UNDULIPODIUM, PRZESYŁACZ, INTUICJONIZM, DIATERIA, TAGER, PACZKA, FAZA, KRZEWICIEL, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, POWŚCIĄG, CEFALASPIDY, UOGÓLNIENIE, RZEŹBA, TAG, AUTOCHROM, DZIAŁKA ROBOCZA, PRZECHODNIOŚĆ, CYNGIEL, PRAWO POWIELACZOWE, TELEGRAFIA, CHUJNIA, BUFOR, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, BEZAN MASZT, KOPERTA, SCHOWANKO, POCHŁANIACZ, D, TERMY, OSUTKA SOSEN, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, WIELKOŚĆ, JEDLINA, CIĄGUTEK, BIOGRUPA, FANDANGO, POLOWANIE, BAZA ORBITALNA, SZKOŁA WYŻSZA, GAZ WIELKOPIECOWY, PROTOHISTORIA, MIEJSCE STOJĄCE, POLARYZACJA JONOWA, APARAT, ANAEROBIOZA, DIPLOPIA, DAWKA DOPUSZCZALNA, DENIALIZM, JĘZYK WEWNĘTRZNY, DEGRAS, STEROWNIK LOGICZNY, SAMOZAGŁADA, TABLICA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KURDUPLOWATOŚĆ, ADRES HOŁDOWNICZY, LIPOLIZA, OBWARZANEK KRAKOWSKI, POJAZD SAMOBIEŻNY, PĘTAK, PODKATEGORIA, EUPELYKOZAURY, PRIORYTET, UPRAWA, FEDERALIZM, ŁAŃCUCH, TAJNE SŁUŻBY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, POLISOLOKATA, CENA MIĘDZYNARODOWA, PRZETWÓR MLECZNY, POKOLENIE KANAPKOWE, PĘK, WIELOETAPOWOŚĆ, ZAMIANA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, PRZEMYSŁÓWKA, WOLE OCZKA, EOZYNOCYT, DYSPROPORCJA, PRZYPORA, COKÓŁ, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ARCHAICZNOŚĆ, SKONTRUM, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, CHOROBA ORMONDA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, BUDOWNICTWO, LORNETA, CHOLANGIOGRAFIA, WIRUSY, SSE, EKSCESY, PULPETY, FINLANDCZYK, WYWROTNOŚĆ, MATERIAŁ, FILTR POWIETRZA, TRYMOWANIE, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, TUTORIAL, LEADER, SKANER BĘBNOWY, PROCES INWESTYCYJNY, CZYNNIK PRODUKCJI, OGNIWO VOLTY, DROGI RODNE, SUBSYSTENCJA, WOJSKO FEDERALNE, OKRĘT DESANTOWY, SIARKOSÓL, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ALTER EGO, TRANSLATOR, CZAPKA HIPOKRATESA, CYKL, ATMOSFERA NORMALNA, SCENARIUSZ FILMOWY, OBUDOWA, ALEGORIA, KOMBINACJA LINIOWA, DZIELNOŚĆ, ŚWIĘTA KSIĘGA, ROZMIAR, KLUCZ, OSŁONA, CIAŁO OBCE, UKŁAD WIELOKROTNY, BRZEG, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, ASOCJALNOŚĆ, BIELISTKA BLADA, HEIMAT, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, OSCYLOSKOP, PUCHAREK, PRODUKCJA, KATEGORIA, BROŃ KLASYCZNA, PAŁATKA, TOR PRZEWODOWY, RZESZOWIAK, MARMOLADA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ŚMIECH, WYCIEK, CEDUŁA, MAK OPIUMOWY, KRYZYS, SEKANS, DODATEK MIESZKANIOWY, OLEJ TALOWY, KOLEJKA GÓRSKA, ANEKSJONISTA, BRZYDACTWO, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OPAŁ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WNĘTRZE, PRZESZYCIE, MAŹNICA, GRUPA ROBOCZA, SZLAKA, PERYPATETYK, AKSAMITNA REWOLUCJA, KRATKA ODPŁYWOWA, ART DECO, MISJA WERYFIKACYJNA, CENTAUR, NOŻYCE CEN, SIATKA, LICHWIARSTWO, RILEY, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BÓL, ŚLĄSKI, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, REPRESOR, IZBA, ZAPRZĘG, APEL, ZIARNIAK, GALANTERIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOSA, CHMURA WARSTWOWA DESZCZOWA, KLASTER, PŁOMIEŃ, SERIA, PKB, PUSHBALL, FORPOCZTA, BIMS, REMITENT, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, GALERIA, AHINSA, DESIGN, OBLAT, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, HARPUN, DELIKAT, KURATOR, DEGRESJA PODATKOWA, WZIERNIK, ŚWIĘTA, INSTRUMENT DŁUŻNY, NUTRIETY, KOMPOTIERKA, PSZCZOŁY ROJNE, SKALAR, KOLBA, KOŁEK, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, NAZWISKO ZNACZĄCE, PODWÓJNA HELISA, KLISZA RASTOWA, ZBIÓRKA, HYDROLOKATOR, ROZTOPY, MAKIMONO, ?OSTANIEC KRASOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRODUKT UBOCZNY W POSTACI SKRAWKÓW, KAWAŁKÓW TWORZYWA (NP. GĄBKI, POLIESTRU), KTÓRE ZOSTAŁY Z PROCESU PRODUKCJI OBIEKTÓW Z NIEGO WYKONANYCH I KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE WTÓRNIE W CELACH UŻYTKOWYCH CZY PRZEMYSŁOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRODUKT UBOCZNY W POSTACI SKRAWKÓW, KAWAŁKÓW TWORZYWA (NP. GĄBKI, POLIESTRU), KTÓRE ZOSTAŁY Z PROCESU PRODUKCJI OBIEKTÓW Z NIEGO WYKONANYCH I KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE WTÓRNIE W CELACH UŻYTKOWYCH CZY PRZEMYSŁOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZARPANKA produkt uboczny w postaci skrawków, kawałków tworzywa (np. gąbki, poliestru), które zostały z procesu produkcji obiektów z niego wykonanych i które mogą być użyte wtórnie w celach użytkowych czy przemysłowych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZARPANKA
produkt uboczny w postaci skrawków, kawałków tworzywa (np. gąbki, poliestru), które zostały z procesu produkcji obiektów z niego wykonanych i które mogą być użyte wtórnie w celach użytkowych czy przemysłowych (na 9 lit.).

Oprócz PRODUKT UBOCZNY W POSTACI SKRAWKÓW, KAWAŁKÓW TWORZYWA (NP. GĄBKI, POLIESTRU), KTÓRE ZOSTAŁY Z PROCESU PRODUKCJI OBIEKTÓW Z NIEGO WYKONANYCH I KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE WTÓRNIE W CELACH UŻYTKOWYCH CZY PRZEMYSŁOWYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PRODUKT UBOCZNY W POSTACI SKRAWKÓW, KAWAŁKÓW TWORZYWA (NP. GĄBKI, POLIESTRU), KTÓRE ZOSTAŁY Z PROCESU PRODUKCJI OBIEKTÓW Z NIEGO WYKONANYCH I KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE WTÓRNIE W CELACH UŻYTKOWYCH CZY PRZEMYSŁOWYCH. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x