CECHA CZEGOŚ, CO JEST DOPASOWANE DO JAKIEGOŚ CELU, JEST (WYDAJE SIĘ) ODPOWIEDNIE, SPEŁNIA OKREŚLONE WARUNKI, JEST DOBRE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁAŚCIWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest dopasowane do jakiegoś celu, jest (wydaje się) odpowiednie, spełnia określone warunki, jest dobre (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ to:

coś, co jest typowe dla kogoś lub czegoś (na 10 lit.)WŁAŚCIWOŚĆ to:

kompetencja organu wszczynającego postępowanie (na 10 lit.)WŁAŚCIWOŚĆ to:

stosowność, to, że coś wydaje się odpowiednie, stosowne, jest dobrze oceniane np. pod względem moralnym lub pod względem grzeczności (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST DOPASOWANE DO JAKIEGOŚ CELU, JEST (WYDAJE SIĘ) ODPOWIEDNIE, SPEŁNIA OKREŚLONE WARUNKI, JEST DOBRE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.435

DONICZKOWCE, ZWIĄZKOWIEC, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, POWIEŚĆ KRYMINALNA, SYTA, ANTENA DOOKÓLNA, DIZAJN, DRĘTWOTA, BUŁGARSKI, RYBA AMFIDROMICZNA, WYSTĘPNOŚĆ, MATEMA, KONOTACJA, MNOŻNA, OBÓZ WĘDROWNY, ANIMALIZM, PIES OGRODNIKA, WYSYP, NIEZRĘCZNOŚĆ, OBSZAR, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ŚMIECIARZ, LIRA, UGRUPOWANIE, KABOTYNIZM, LINIA GŁOWY, BILOKACJA, KORPUS, OLBRZYM, DOŁEK OSIOWY, ROZRABIACZ, NORKA, ROZLEGŁOŚĆ, BIAŁY PUCH, WÓZ ASENIZACYJNY, JĘZYK NATURALNY, MĘŻCZYZNA, MĘTNOŚĆ, MUNSZTUK, TEOGONIA, MISIO, CHOROBA THOMSENA, PIĘTKA, SYMULATOR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, WRZECIENNIK, WIELOMIESZEK, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, CHORIJAMB, POWĄTPIEWANIE, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, DURNOŚĆ, APOSELENIUM, UPÓR, CZERKIESKA, KLĘSKA URODZAJU, FEMINIZM, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, HARD PORNO, ŁOTEWSKOŚĆ, ZABIEG, NIUŃKA, OLEJARZ, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, OSZCZĘDNOŚĆ, NIMFA, KLIENT, HYPOSTYL, BIAŁORUTENISTYKA, LEGHORN, ORGAN PROMULGACYJNY, ŚLUZAK, OBELGA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SZCZEPONOGI, KUBEŁ, KUFA, RYNSZTOK, MALKONTENCTWO, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, SYSTEMIK, SYMETRALNA, KĄPIEL, OKRES DOSTOSOWAWCZY, TREN, WSZECHWŁADNOŚĆ, SĄD REJESTROWY, PODPAŁ, KORYTO, MATERIALISTA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ZGREDEK, TUPECIK, MOC PRZEROBOWA, PANIER, BUSINESSWOMAN, MODUŁ SERWISOWY, RACJONALIZACJA, PROTOKÓŁ, REKRYSTALIZACJA, REGENERATOR, CZEPIAKI, NAGRODA RZECZOWA, ŚRODEK KONTAKTOWY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TRÓJKĄT, PŁYTA KORKOWA, ODEZWA, ORTOPEDIA, FALA, AFISZOWANIE SIĘ, REWIZJA, ART ROCK, BRZUCHORZĘSKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PUDLINGOWANIE, BULWA PĘDOWA, ZASTAWKA MITRALNA, SOK, KOŃ BUDIONNOWSKI, EKS-KOMUNISTKA, BUDOWLA CENTRALNA, SEJM, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, DUOLA, DAŃ, LAGUNA, RYWALIZACYJNOŚĆ, DOPPELGANGER, KRAWIECZYZNA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, NIEPRZECHODNIOŚĆ, SWAR, PISMO DEMOTYCZNE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, TEINA, PŁOMIEŃ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, WSTĄŻKA, PHISHER, WŁADCZOŚĆ, KAPITULANT, NADSCENIE, TREŚĆ, MONOPTERES, AGREGACJA, TRAWA PASTEWNA, INFLACJA PŁACOWA, GŁODÓWKA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KARCYNOLOGIA, BRUZDKOWANIE, WAGA MIEJSKA, NIECHLUJ, DERBY, KURTYNA POWIETRZNA, BETON, DEMOLUDY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OŚ OPTYCZNA, FINAŁ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, AMIOKSZTAŁTNE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, WIDOWISKO, AUTOKRATYCZNOŚĆ, NARAKA, KOTWICA ZAPASOWA, KONWOLUCJA, MASKA POŚMIERTNA, CIEPLAK, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, POLITYKA DYSKONTOWA, ŻAGIEW, POZYTYWNOŚĆ, TUBOWY, EKOSFERA, KANCLERZ FEDERALNY, ŻART, DOBRO PRAWNE, SUPORT, KABARET, HANDLARKA, DRUGA CZĘŚĆ, MODYFIKACJA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, KROK DOSTAWNY, POMPA TŁOKOWA, CIEPŁE KRAJE, EKSPRES DZBANKOWY, MAGISTRALA, CZEKADEŁKO, ANTENA, ADIANTUM KLINOWATE, PUDER, AMATOR, WALIDACJA, ROSYJSKOŚĆ, PRZECIWLEGŁOŚĆ, BON VIVANT, FILOGENETYKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, SŁUCH ABSOLUTNY, DOWÓD WPROST, ODMIENNOŚĆ, KARTUZJA, WARSTWA KOLCZYSTA, STATEK KOSMICZNY, KANTONIERA, BIEG JAŁOWY, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, GREJ, METODYKA, GRUZIŃSKI, SŁOWO MASZYNOWE, NIEPRAWOŚĆ, ZNAK GRANICZNY, PRZYLEPNOŚĆ, MOTOROWIEC, KSIĘGA INWENTARZOWA, ARCHITEKT WNĘTRZ, OLEJEK KAMFOROWY, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, MIESZALNOŚĆ, PARGAMIN, RONDELA, TRANSMISJA, TROJACZEK, MADERYZACJA, PODKÓWKA, BRYLASTOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, BANKOWÓZ, KADŹ ZALEWNA, SYMBOLICZNOŚĆ, FORMULARZ, TUŁACTWO, ZAŁOŻENIE, OŻYNA, DZIWOŻONA, STRZECHWOWCE, DZIEWIĄTKA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, HUMANISTYKA, ŁOWCA, RADIOMETRIA, RODELA, ŚLIZGACZ, DAWNOŚĆ, RUMIEŃ NAGŁY, ODMRAŻACZ, STAŁOŚĆ, ZAPŁON ISKROWY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, KATAFALK, WSPARCIE, TAJNIAK, TEORIA INFORMACJI, PÓŁTUSZA, INDYWIDUALIZM, PIANO, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, POZYCJA BALETOWA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, LINIJKA, KANALIK, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, MIKROSKOP OPTYCZNY, SYLABA OTWARTA, ESTETYKA, MOC WYTWÓRCZA, KLINGA, PONTICELLO, WZROST GOSPODARCZY, WALIDACJA, PIORUN KULISTY, RAFA, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, KOMUNA MIEJSKA, DYFUZOR, CECHOWNIA, WOLNOMULARSTWO, MLECZ, KONFEDERACJA, KATAKAUSTYKA, EKSPERTKA, CMENTARZ GRZEBALNY, DODATEK KOMPENSACYJNY, DAMAN, POSIADACZ ZALEŻNY, CHIŃSKI, SYLWA, ABSOLUT, PIERŚ, STROFA ALCEJSKA, ?FUZJA KONGLOMERATOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST DOPASOWANE DO JAKIEGOŚ CELU, JEST (WYDAJE SIĘ) ODPOWIEDNIE, SPEŁNIA OKREŚLONE WARUNKI, JEST DOBRE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST DOPASOWANE DO JAKIEGOŚ CELU, JEST (WYDAJE SIĘ) ODPOWIEDNIE, SPEŁNIA OKREŚLONE WARUNKI, JEST DOBRE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁAŚCIWOŚĆ cecha czegoś, co jest dopasowane do jakiegoś celu, jest (wydaje się) odpowiednie, spełnia określone warunki, jest dobre (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁAŚCIWOŚĆ
cecha czegoś, co jest dopasowane do jakiegoś celu, jest (wydaje się) odpowiednie, spełnia określone warunki, jest dobre (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST DOPASOWANE DO JAKIEGOŚ CELU, JEST (WYDAJE SIĘ) ODPOWIEDNIE, SPEŁNIA OKREŚLONE WARUNKI, JEST DOBRE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST DOPASOWANE DO JAKIEGOŚ CELU, JEST (WYDAJE SIĘ) ODPOWIEDNIE, SPEŁNIA OKREŚLONE WARUNKI, JEST DOBRE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast