FORMA POLIGAMII, W KTÓREJ JEDNA KOBIETA MA KILKU MĘŻÓW JEDNOCZEŚNIE, PRZY CZYM ŻADEN Z JEJ MĘŻÓW NIE MA W TYM SAMYM CZASIE INNEJ ŻONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIANDRIA to:

forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 10 lit.)WIELOMĘSTWO to:

forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLIANDRIA

POLIANDRIA to:

forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 10 lit.)POLIANDRIA to:

w biologii: system kojarzeń, w którym samica stale lub okresowo wspołżyje z kilkoma partnerami jednocześnie (na 10 lit.)POLIANDRIA to:

w ogólnym rozumieniu: pozostawanie jednej kobiety w związku uczucuiwym i seksualnym z kilkoma mężczyznami na raz (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA POLIGAMII, W KTÓREJ JEDNA KOBIETA MA KILKU MĘŻÓW JEDNOCZEŚNIE, PRZY CZYM ŻADEN Z JEJ MĘŻÓW NIE MA W TYM SAMYM CZASIE INNEJ ŻONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.733

OKLEPIEC, SZKODA MAJĄTKOWA, KUPA, UPRZEDMIOTOWIENIE, SAWANNA, TYROLKA, PRAWIDŁO, PROEPIDEMIK, DUBELTÓWKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PARKIETAŻ, JĘDZA, EDYTORKA, GŁOWNIA, PIROGRONIAN, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, WOALKA, ELEKTORAT, KERATOPLASTYKA, ZACHOWEK, CYJANOHYDRYNA, KUPER, BARBIE, BULANŻERIA, MATNIA, GYOR, KONTRMANIFESTACJA, TELEMEDYCYNA, MADISON, KWIZ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ENUMERACJA, KRAS, SZANKROID, SKRYBA, TRAMPOLINA, MAŁOPOLSKOŚĆ, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, KRÓWSKO, KOMAR, WYKŁADZINA, MOTOR, PROCES HYDROTERMALNY, PROSTOŚĆ, LOKATA DWUWALUTOWA, DOROSŁA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ZATRZASK, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, LEMIESZ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SLOW-FOX, WYDAWNICTWO ZWARTE, TEOZOF, SPOWINOWACONY, KRYTYCZNOŚĆ, JUGA, GUZKI ŚPIEWACZE, ANALIZA KOSZTÓW, MAMAŁYGA, KORPUS, LENTO, GRAFOLOG, SUAZYJKA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, JER MIĘKKI, GOLIAT, LIST PRZEWOZOWY, BEZBRZEŻ, SĄD DORAŹNY, ŻEBRO, OWOC POZORNY, SUBSTANCJA, ŁAŹNIA PAROWA, MARKETING INTERNETOWY, BATERIA PŁASKA, BRYDŻ SPORTOWY, PIES STRÓŻUJĄCY, KRZYŻ ŁACIŃSKI, LETARG, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ZGREDEK, BAZYLIKA KATEDRALNA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WALEC, BAROTROPIA, WACHTA, KUREK, FRANCUZKA, HARCERKA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, BIEGŁOŚĆ, BADANIE PRZESIEWOWE, OSZUKANIEC, NUDNOŚĆ, ROZMIAR, MARCHWIANE RĘCE, KOSTARYKANKA, MAŁOLETNOŚĆ, WYWÓZKA, UTOPISTKA, DYSCYPLINA PARTYJNA, SUDANKA, FORMA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SMOLEJ, KUPEREK, RUNO, TABU MILCZENIA, JEGOMOŚĆ, PRAWNICZKA, KOKOTA, HAREM, LEŃ, PRZECZENIE, MALINA ZACHODNIA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, PODPORA, KRAKOWIAK, MANDAT WOLNY, DERMOKOSMETYK, EUGENIKA, KOROWÓD, FONDUE MIĘSNE, CHAMEFIT, KUCANY, FUTURUM, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, AUSTRYJACZKA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, ZAMBIJKA, BIEDAK, NIEDOTYKALNOŚĆ, MIŁOŚCIWOŚĆ, NOWOZELANDKA, KLAUZULA HORNA, ZACZEPNOŚĆ, DŁUBANKA, MAKATKA, INDYWIDUALIZM, ŻALE, HERBATNICA, POLIGAMIA, OCHMISTRZYNI, BRZDĄKNIĘCIE, BAKTERIOLIZYNA, SHORT TRACK, EWOKACJA, ZAPRZĘG, EKOLOGIA MOLEKULARNA, WOLSKI, ŚRODEK PRACY, CIASTECZKO, WÓŁ, WYPADKOWOŚĆ, MODYFIKACJA, MASZYNA ŻNIWNA, KLAMKA, SPRAWDZIAN, CZYN NIEDOZWOLONY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, VAELBE, GRACZ, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, POTI, SOŁTYSOSTWO, KASA, DOGRYWKA, RACJONALIZACJA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PODRÓŻNICZKA, KOSZT ALTERNATYWNY, KOSZ, TYROLKA, NATYWIZM, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, NEOKATECHUMENAT, CHOROBA KAHLERA, SZTURMAK, MUŁOWCOWATE, BĄBEL, EURYTMIA, ZAĆMA NABYTA, WIDZIMISIĘ, MACERAT, TRANSPOZYCJA, ZIELONE, AKCENT, FIDEIKOMISARZ, RENTA PLANISTYCZNA, PANDERICHTYS, MACA, ETIOPKA, WIEK POPRODUKCYJNY, PLIK DŹWIĘKOWY, GRUPOWE UDERZENIE JĄDROWE, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, CHARAKTERYSTYKA, CYWIL, KOBITA, KETOKWAS, DERYWAT MODYFIKACYJNY, NALEGANIE, DIODA OSTRZOWA, FROTTE, MAK NISKOMORFINOWY, PLANTACJA NASIENNA, BINARYZM, CYGAN, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, KOLEJ, RZEKOTKOWATE, EPIFITOZA, GRAF DWUDZIELNY, TERMOS, WIRUSY, PIEPRZ, MAŁY SABOTAŻ, SYCYLIJKA, BELKA GŁÓWNA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, ŁAGODNOŚĆ, AZJATKA, FAZA OŻYWIENIA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, CZOŁOWNICA, SMOLEŃSK, SŁOWA, TYFUS PLAMISTY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, WIELKA BAHAMA, PIKA, BEZCIELESNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, WIARA, ROPUCHY NOSATE, NERKA, MUZYCZKA, OBÓZ WĘDROWNY, MIGRACJA ZAROBKOWA, ANDANTINO, PEŁNIA, APTEKARKA, EKLEKTYZM, WIZA WYJAZDOWA, MALTANKA, HONORARIUM, SZEREG CZASOWY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, LĄG, GRZEBIEŃ, WYNIKANIE LOGICZNE, FIGURA MYŚLI, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, SZCZĘKA, WYCHOWAWCA, SMERFETKA, UCZENNICA, LUBIEŻNICA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, OPASKA BRZEGOWA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, GEREZA KRÓLEWSKA, RADA NADZORCZA, KAPUSTA KISZONA, CHINKA, PROSZEK DO PIECZENIA, DISIARCZEK, KULTURA ASZELSKA, MROZIWO, KABINA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, NADAWCA SPOŁECZNY, METYS, PROCES KONSOLIDACYJNY, PIELĘGNIARSTWO, TYGRYSICA, DOBRO PRYWATNE, KATAKUMBY, BRUZDNICE, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, PIEZOMAGNETYK, KONSULTA, RUCH OPORU, SYMULACJONIZM, RUG, MAJAK, BAWARSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TEOGONIA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, DZIEWKA, METODA SIECIOWA, SWACHNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, ?ZGODNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA POLIGAMII, W KTÓREJ JEDNA KOBIETA MA KILKU MĘŻÓW JEDNOCZEŚNIE, PRZY CZYM ŻADEN Z JEJ MĘŻÓW NIE MA W TYM SAMYM CZASIE INNEJ ŻONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA POLIGAMII, W KTÓREJ JEDNA KOBIETA MA KILKU MĘŻÓW JEDNOCZEŚNIE, PRZY CZYM ŻADEN Z JEJ MĘŻÓW NIE MA W TYM SAMYM CZASIE INNEJ ŻONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIANDRIA forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 10 lit.)
WIELOMĘSTWO forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIANDRIA
forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 10 lit.).
WIELOMĘSTWO
forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 11 lit.).

Oprócz FORMA POLIGAMII, W KTÓREJ JEDNA KOBIETA MA KILKU MĘŻÓW JEDNOCZEŚNIE, PRZY CZYM ŻADEN Z JEJ MĘŻÓW NIE MA W TYM SAMYM CZASIE INNEJ ŻONY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - FORMA POLIGAMII, W KTÓREJ JEDNA KOBIETA MA KILKU MĘŻÓW JEDNOCZEŚNIE, PRZY CZYM ŻADEN Z JEJ MĘŻÓW NIE MA W TYM SAMYM CZASIE INNEJ ŻONY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x