OGÓLNIE STAN, KONDYCJA CZEGOŚ - W TYM STAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ CZŁOWIEKA, SAMOPOCZUCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMA to:

ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORMA

FORMA to:

wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)FORMA to:

w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)FORMA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)FORMA to:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)FORMA to:

kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)FORMA to:

zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)FORMA to:

pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)FORMA to:

zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)FORMA to:

przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)FORMA to:

wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)FORMA to:

w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)FORMA to:

według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA to:

zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)FORMA to:

zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)FORMA to:

elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNIE STAN, KONDYCJA CZEGOŚ - W TYM STAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ CZŁOWIEKA, SAMOPOCZUCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.567

SIŁA, KORA, BROKER, MIŁOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, BAJADERA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KRĘG, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, NIEWYDAJNOŚĆ, SŁUŻEBNIK, CYFRYZACJA, ZIELENICE, BIAKS, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, POMROK, DEPUTAT WĘGLOWY, STARTER, PALINGENEZA, SŁUPISKO, SZTUCZNE SERCE, ARANŻACJA, STANDARDZIK, BERŻERKA, OFICJAŁ, ASEKURANTKA, KANAŁ, WIEŻA SZYBOWA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, PERSPEKTYWA, PAZUR, SAUTE, KOMORA, EMALIA, MONOPOLISTA, LEJ, KULT, BUDYŃ, BAKTEROID, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BOMBARDA, HARMONIJKA, OGROM, UPRZYTAMNIANIE, AZOLLA PAPROTKOWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PODSADNIK KULISTY, SZTUKA DEKORACYJNA, CIĘŻKA ARTYLERIA, WIEŻA KONTROLNA, LEKTURA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PŁAT, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, TURMA, CYKL METONA, WŁADZA, PLAZMODESMA, PRZECIWIEŃSTWO, PASIERB, ACAŃSTWO, WOLNOAMERYKANKA, KLAMRA, ODTRUTKA, MASZYNA TŁOKOWA, MIKROKROPKA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, PODBIERACZ POKOSÓW, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, POMINIĘCIE, FELER, SZACHT, SKÓRA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, CZTEROPOLÓWKA, ELKI, CUDZOŁOŻNICA, DŹWIGAR, PĘTO, PAJAC, UCZCIWOŚĆ, LODOŁAM, OBLATANIE, TEST, UKRZYWDZONY, KRAWĘDŹ, WYDZIELINA ORGANIZMU, SPLOT SŁONECZNY, RUBASZKA, ŚWIADEK, SZUFLA, IZBA CZELADNA, PLEWKA, PTASZEK, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, EKOLOGIZM, MARTWE POLE, GOL, CZĄBER, FALA, BLUES, SZYK, DYSKALKULIA, ZNAK KOREKTORSKI, CZÓŁNO, MIKSER, JAJKO, DERESZOWATY, LEK CYTOSTATYCZNY, BODMERIA, KRĘG PIERSIOWY, DEKRETACJA, NIEKONKRETNOŚĆ, RINOWIRUS, WIELKI KSIĄŻĘ, OSTRY DYŻUR, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, STANOWCZOŚĆ, SKRÓCENIE, GRUPA DYSKUSYJNA, PODZIEMIE, HINDUSTANI, WKLĘSŁODRUK, ZAPINKA, RESIDUUM, PINAKOID, MANTY, ROPUCHA PANTEROWATA, PRZESIEW, STATEK, PRAWO KARNE, OPALENIZNA, JAMRAJ, PASTISZ, ZAMIANA, NAPIĘCIE, SCHEDA, KRATKA, PLUTON, BAZIA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, INTROMISJA, RZYGACZ, NAMIĘTNOŚĆ, MIARA ŁUKOWA, KANAŁ ENERGETYCZNY, KADZIDŁOWIEC, DOM REKOLEKCYJNY, NEBRASKA, BEZGRANICZNOŚĆ, ZEWŁOK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ASAM, UPIĘCIE, ROZDZIAŁEK, MAJÓWKA, KULTURA MATERIALNA, ROZBUDOWA, KUTER, AUDYT, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, LANGUSTA POSPOLITA, CYWILIZACJA, WIRKI, MAGIERKA, DEZERCJA, POCHODZENIE, GOSPODARZ, SEGMENTACJA, RZECZY OSTATECZNE, SUTKA, AUTOMAT, POKŁAD, ZAMEK, KATAFOREZA, HEL, ZNAK PRZESTANKOWY, RUBELLIT, SZALONA GŁOWA, NADPROŻE, KASZKIET, ORIENTACJA, SĘK OTWARTY, KARZEŁ, BUTELKA, SALAMANDRA KAUKASKA, ANTYKATOLICYZM, KAWA, WSPÓLNOŚĆ, OSŁUPIENIE, ŻYCIE KONSEKROWANE, PUNKT LIMFATYCZNY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, POWOLNOŚĆ, PĘCHERZYK, EPOKA, MIŃSZCZANKA, WTRYSK, DYFUZJA, KONSERWIARNIA, CZAS PRZYSZŁY, NAGRODA POCIESZENIA, MARKETING INTERNETOWY, SONORA, GRANATNIK, KOMBAJN GÓRNICZY, ZASADA, SZAL, BIAŁE KOŁNIERZYKI, TWÓRCA, SPARRING, KORPUS, QUEBECKI, POPĘDLIWOŚĆ, ŚCIGAŁKA, FUTURE SIMPLE, POSTAWA, DZIENNIK URZĘDOWY, UJŚCIE, BASKINKA, SIEROTA ZUPEŁNY, NEKROPOLIA, ZLEWKA, GLINIANE RĘCE, KĄT GRANICZNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, NIEZDOLNOŚĆ, NADCZUŁOŚĆ, KOŻUSZYSKO, NEOGOTYK, ATONIA, LUDOBÓJSTWO, KONFISKATA, FANEROFIT, TERMOREGULATOR, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, OSTANIEC KRASOWY, KĄT WEWNĘTRZNY, BONUSIK, KOLORADO, TEMPERATURA ROSY, OCHRONA KONSERWATORSKA, PROTEKCJONIZM, DIAGNOZA, BEZSZELESTNOŚĆ, OBRAZOWANIE, STOŻEK USYPISKOWY, FUNT-SIŁA, KOJEC, ASAM, FOSA, IMPEDIMENTA, MODUŁ MIESZKALNY, JAMA USTNA, PŁACA ZASADNICZA, NAPIĘCIE LĘKOWE, FILOZOFIA, ŁĄCZYNA, INTENSJA, ROZPLENICA, KOTYLION, RĘCZNE STEROWANIE, AGRESYWNOŚĆ, BLEJTRAM, KOŁNIERZ, CZĄSTECZKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, GRA, WACŁAW, BAZA TRANSPORTOWA, NIERUCHOMOŚĆ, GOŹDZIANKA, JARZENIÓWKA, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, NEOPOGAŃSTWO, TEKSAS, HARCERKA, WRZĘCHY, POJEDYNEK, MINERAŁ, GALARETA, PRZYŚPIEW, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, SUKA, CHOINKA, ALBUMIK, CIAŁO NIEBIESKIE, STAN WYJĄTKOWY, SIÓDMY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, TRAGICZNOŚĆ, WYMÓG, NIEBEZPIECZEŃSTWO, PUNK ROCK, STRUCIE, ?ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNIE STAN, KONDYCJA CZEGOŚ - W TYM STAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ CZŁOWIEKA, SAMOPOCZUCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNIE STAN, KONDYCJA CZEGOŚ - W TYM STAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ CZŁOWIEKA, SAMOPOCZUCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMA ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMA
ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.).

Oprócz OGÓLNIE STAN, KONDYCJA CZEGOŚ - W TYM STAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ CZŁOWIEKA, SAMOPOCZUCIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OGÓLNIE STAN, KONDYCJA CZEGOŚ - W TYM STAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ CZŁOWIEKA, SAMOPOCZUCIE. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x