PRZESTAWNIA, PRZESTAWKA, SZYK PRZESTAWNY, INWERSJA, HIPERTEZA, METATEZA - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI WYRAZÓW POZOSTAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI SKŁADNIOWEJ LUB WTRĄCENIU DO JEDNOLITEJ GRUPY SKŁADNIOWEJ WYRAZÓW NIENALEŻĄCYCH DO NIEJ; SZYK ZDANIA ODBIEGAJĄCY OD NORM SKŁADNIOWYCH JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKŁADNIA to:

przestawnia, przestawka, szyk przestawny, inwersja, hiperteza, metateza - figura retoryczna polegająca na zmianie kolejności wyrazów pozostających w zależności składniowej lub wtrąceniu do jednolitej grupy składniowej wyrazów nienależących do niej; szyk zdania odbiegający od norm składniowych języka (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEKŁADNIA

PRZEKŁADNIA to:

mechanizm lub układ maszyn służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą parametrów ruchu, czyli prędkości i siły lub momentu siły (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTAWNIA, PRZESTAWKA, SZYK PRZESTAWNY, INWERSJA, HIPERTEZA, METATEZA - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI WYRAZÓW POZOSTAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI SKŁADNIOWEJ LUB WTRĄCENIU DO JEDNOLITEJ GRUPY SKŁADNIOWEJ WYRAZÓW NIENALEŻĄCYCH DO NIEJ; SZYK ZDANIA ODBIEGAJĄCY OD NORM SKŁADNIOWYCH JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.906

EKSYKATOR, KLASTER PRZEMYSŁOWY, FIRMA WYDMUSZKA, TOPIELISKO, CHARAKTERYSTYKA, BALDACH, WYPADEK JĄDROWY, HAK, ZEWŁOK, WYSTĘPOWANIE, FACET, TRITERPEN, ETOLA, ZNAJOMY, PILOT, CENZUS MAJĄTKOWY, POLONISTYKA, FACSIMILE, SATYRA, ORGANIZM WYŻSZY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, PRZEPLOTNIA, MIECZ, STOPA NARZUTU, UDERZENIE, OBIEKT, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, ROZGAŁĘŹNIK, ŚCIEŻKA, DOSTAWA, WIEŻA KOŚCIELNA, GARKUCHNIA, BUŁAT, KOSMYK, PRODUCENT, APERTYZACJA, REKOMENDACJA, INTERNACJONALIZM, WAFEL, URZĄD CENTRALNY, KARAKUŁY, KOTLET, DOROTA, PĘCHERZYCA, DEPORTOWANY, TRZECIA NERKA, PROMIENIOWANIE, NEOPOGANIZM, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, PIĄTKA, BRACHYPODOZAUR, ZAPRAWA, PUNKT SPUSTOWY, LIW, POMPA INFUZYJNA, SALA, ODMIANKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, PAŹDZIERZ, MAGIZM, CAPRICCIO, CYTOKININA, SZCZELINA, KREWNY, GOŁĄBEK, SIWAK, LINIA KOLEJOWA, HOKEJ, MUESLI, WARKOCZ, KSYLULOZA, SALETRA, SZKLANKA, PIĘCIOKĄT FOREMNY, ANTEPEDIUM, AKOMODACJA, WEŁNIAK, NOSOWOŚĆ, REFLEKSOLOGIA, OPUSZCZENIE, OSOWIAŁOŚĆ, ZEŚWIECCZENIE, WADA WZROKU, NEUROMEDIATOR, MONITOR, ADIUTANT, KONTROLA PASZPORTOWA, PIKIETA, ASPIRACJA, RACHUNEK CAŁKOWY, TRANSLACJA, INSTRUMENT FINANSOWY, DEGENERACJA, MEROZAUR, DACH POGRĄŻONY, WŁÓKNO SZTUCZNE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, CZARNA KARTKA, PAJACYK, SZKLIWO CERAMICZNE, AKT, PUSZTUN, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SKÓRZAK, ATMA, GŁOWIZNA, KWATERODAWCA, SPRZĘŻAJ, HANOWER, GŁOSKA, BĘBEN, KUFF, JĘZYK ZULU, MŁAK, KĄT ROZWARTY, PARA, PINGWINARIUM, PODZIEMIE, KASZA KUKURYDZIANA, NIKIELINA, CHARAKTERYSTYKA, ROŚLINA OKOPOWA, TROLLKONTO, LUZAK, BEZGŁOWOŚĆ, INTRUZJA, OBUDOWA, CZTERY DESKI, MARIO, CHOROBA UHLA, KORDON SANITARNY, DIADEM, POTWÓR, GLORIA, AMARANTOWOŚĆ, BLACKOUT, TALK, WYRAŻENIE, MIĘTÓWKA, MOC CZYNNA, FUNKCJA GREENA, SINICA, CYFOMANDRA, POTOK, SET, PRAWO DEWIZOWE, KUŹNICA, AWAR, OPENER, INDEKS RZECZOWY, PISMO IDEOGRAFICZNE, PRZEPITKA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, BILBORD, ZATWARDZENIE, DROBNICA, PŁOMYK, CAR, EUROREALIZM, DEASEMBLER, SŁONECZNIK, ISKRA ELEKTRYCZNA, SYSTEM, TECHNIKA OPERACYJNA, HEADHUNTER, KLESZCZOWATE, SZYKSYNGIA, SYNTEZA, HALBA, CZECZOTKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, MOMENT TEORETYCZNY, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, HOL MIĘKKI, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, GNIAZDKO, KOŁPAK, ANALOG, PRZEGUBOWIEC, WIEŻA STRAŻNICZA, LUGIER, SSAK MORSKI, BUŁGARYSTYKA, WOKALIZA, AKT, KORYFEUSZ, KOMITET TECHNICZNY, DIASYSTEM, OPŁATA MIEJSCOWA, ZRAZÓWKA, LATANIE, AŁUN, WIDMO, HALLOWEEN, PIROP, ZBIOREK, FAWOREK, CIĘŻKI SPRZĘT, DYPTYCH, TRANSMISJA, LIST POETYCKI, RACJE, POMPA OBIEGOWA, MATERIALIZM, KATASTROFA, GRAF PODSTAWOWY, BAR, TWARZOWIEC, KĘPA, INGUSZ, CHARAKTERYSTYKA, ANGARIA, DIALOGIZM, AKRYL, BULION, FENKAMFAMINA, SKOPEK, TARNOWIANIN, ZATRUCIE, STOŻEK PRZYBYSZOWY, MOZART, TRANSPORTEREK, BATERIA, ODPRAWA, SZYPUŁA, NOTKA, SMILEY, REJKA, WIDMO MOCY, MARIMBA, CYNGLE, ZAWRÓT, PRZEMOC, KARIOLKA, PAPRYKARZ, HYBRYDYCZNOŚĆ, ŁAWICA SKALNA, POMADKA, NARTOW, STAROSTA GENERALNY, CUDOTWÓR, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, INFORMACJA GENETYCZNA, MISZNA, FRYZ, SŁUCHOWISKO, KARBROMAL, TOKSYNA SINICOWA, RURKA INTUBACYJNA, WENTYLACJA MECHANICZNA, UDERZENIE, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, PASTYLKA, KRĄG, POLE GOLFOWE, JESIOTROWATE, PADWAN, TRYSKAWKA SZKLANA, ŁĄCZNICA, LUSTRO, ZŁOTOLIKI, PŁYTKA, KOSTKA BRUKOWA, NAWÓZ MINERALNY, REGUŁA INFERENCYJNA, MIECH, PULPA, MAGNESIK, ODGAŁĘZIACZ, PRZEPAD, IMMUNOSUPRESANT, GOŁOLEDŹ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, BŁAGANIE, IZOLATKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, DZYNDZEL, TEORBAN, ZNAJDEK, KOŁO, JĘZYK MANX, ZNAK, STARTUP, EUROWALUTA, KWAS LINOLENOWY, KASZYCA, TAMARILLO, KOREGENT, MŁYNEK, KREOLSKI HAITAŃSKI, PANŚWINIZM, KORNWALIJSKI, SPOILER, CZŁON KONSTYTUTYWNY, HONOR, LUDOBÓJSTWO, PARKIETAŻ, NADZIEMNOŚĆ, PASER, ?STUDNIA ABISYŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.906 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTAWNIA, PRZESTAWKA, SZYK PRZESTAWNY, INWERSJA, HIPERTEZA, METATEZA - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI WYRAZÓW POZOSTAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI SKŁADNIOWEJ LUB WTRĄCENIU DO JEDNOLITEJ GRUPY SKŁADNIOWEJ WYRAZÓW NIENALEŻĄCYCH DO NIEJ; SZYK ZDANIA ODBIEGAJĄCY OD NORM SKŁADNIOWYCH JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTAWNIA, PRZESTAWKA, SZYK PRZESTAWNY, INWERSJA, HIPERTEZA, METATEZA - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI WYRAZÓW POZOSTAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI SKŁADNIOWEJ LUB WTRĄCENIU DO JEDNOLITEJ GRUPY SKŁADNIOWEJ WYRAZÓW NIENALEŻĄCYCH DO NIEJ; SZYK ZDANIA ODBIEGAJĄCY OD NORM SKŁADNIOWYCH JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKŁADNIA przestawnia, przestawka, szyk przestawny, inwersja, hiperteza, metateza - figura retoryczna polegająca na zmianie kolejności wyrazów pozostających w zależności składniowej lub wtrąceniu do jednolitej grupy składniowej wyrazów nienależących do niej; szyk zdania odbiegający od norm składniowych języka (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKŁADNIA
przestawnia, przestawka, szyk przestawny, inwersja, hiperteza, metateza - figura retoryczna polegająca na zmianie kolejności wyrazów pozostających w zależności składniowej lub wtrąceniu do jednolitej grupy składniowej wyrazów nienależących do niej; szyk zdania odbiegający od norm składniowych języka (na 11 lit.).

Oprócz PRZESTAWNIA, PRZESTAWKA, SZYK PRZESTAWNY, INWERSJA, HIPERTEZA, METATEZA - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI WYRAZÓW POZOSTAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI SKŁADNIOWEJ LUB WTRĄCENIU DO JEDNOLITEJ GRUPY SKŁADNIOWEJ WYRAZÓW NIENALEŻĄCYCH DO NIEJ; SZYK ZDANIA ODBIEGAJĄCY OD NORM SKŁADNIOWYCH JĘZYKA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PRZESTAWNIA, PRZESTAWKA, SZYK PRZESTAWNY, INWERSJA, HIPERTEZA, METATEZA - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI WYRAZÓW POZOSTAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI SKŁADNIOWEJ LUB WTRĄCENIU DO JEDNOLITEJ GRUPY SKŁADNIOWEJ WYRAZÓW NIENALEŻĄCYCH DO NIEJ; SZYK ZDANIA ODBIEGAJĄCY OD NORM SKŁADNIOWYCH JĘZYKA. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x