ZJAWISKO PROZODYJNE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ RÓŻNICOWANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA SYLAB LUB GŁOSEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ILOCZAS to:

zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO PROZODYJNE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ RÓŻNICOWANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA SYLAB LUB GŁOSEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.234

WARSZTAT, SZAROWIPTERYKS, KOORDYNACJA RUCHOWA, CYNGIEL, LINIA EMISYJNA, BLENDA SMOLISTA, AUTOMAT, RÓG, KARAKUŁ, ANOMALIA, FILOZOF, TELETRANSMISJA, ZBIÓR, WARSTWOWANIE, TATAR, ODRA, SZKLIWO, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PRZĘSŁO, DYWIZJA, YD2, BAGNIAK ZDROJOWY, STRATYFIKACJA, AFRYKAŃSKI, ALGI, KOZAK, GAUGUIN, POMNIK, CZERPAK, USTNIK, KAJMAN KROKODYLOWY, FARBA, OBRZĘK, KARTAN, BANK, DUSZA TOWARZYSTWA, SIEDZISKO, RĘKAW, POZIOMY TRANSFER GENÓW, ZWARTOŚĆ, SUWAK, TEBY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PAMIĘĆ, HUTNIK, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, STEROWANIE ADAPTACYJNE, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, FAKTURA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KOS, OMEGA, FASOLA ZŁOTA, JAMA GARDŁOWA, MOGILAMBDACYZM, NAZWA RODOWA, KILOMETR ZEROWY, TERCJA, GUMA, OBIEG, ZWIERZĘ, MOSTEK, WIDZOWNIA, BOCZNIK, RZEMIEŚLNICZEK, CZEBUREK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, DYSCYPLINA NAUKOWA, ZĘBOWCE, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, LEGENDA, MIECH, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, DORADZTWO PERSONALNE, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, GRZYB PLEŚNIOWY, LUNETA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, WISZOR, NAGOŚĆ, TŁO, KARDIOLOGIA, GRZECHOTKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, ZNAK, PODCAST, PONCZOWNICA, RUMSZTYK, DRESZCZE, SŁUGA BOŻA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, MECHANIKA PŁYNÓW, SMOCZEK, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, ANGEOLOGIA, ŚLIMAK, ZŁOŻE GRUNTOWE, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KIELICH, ZAKRES ZNACZENIOWY, ŁUK, RUGBY, OPTYKA, PIEC, KASA, KULEBIAK, SINGIEL, ODSUWACZ, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KOLEŚ, MISIACZEK, PARTIA, DOBRY DUCH, PIĘTRO, KOMISJA REWIZYJNA, KAPITUŁA, LOT KOSZĄCY, GAMELAN, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MINIATURA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, PROLIFERACJA, BACH, MĘTY SPOŁECZNE, TERAPENA, ASESOR, NIEBOGA, SKLEJACZ, GONGORYSTA, AKROBATYKA SPORTOWA, LEGHORN, TORPEDA, FILAMENT AKTYNOWY, WIEŻA STRAŻNICZA, TELESKOP, COCKTAIL, CHUTOR, POGROBOWISKO, VADEMECUM, OSKARŻENIE, CHRZĄSTKA SZKLISTA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, KAPITEL, KONTYNGENT, PUNKT, RYGIEL, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, WILGA, KIBITKA, SPOJRZENIE, PYTON, PRZYKWIATEK, HERODY, SZWEDZKOŚĆ, MIĘKKI RESET, FALKON, PIĘKNOŚĆ, DZIADZIENIE, SYNTEZA JĄDROWA, INFOBOKS, KAPITUŁA GENERALNA, KANOE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, CUG, ŚMIECISKO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, SIODZI, GNIAZDO, NUKLEOZYD, ŁACINA, LATARNIA MORSKA, SHAMISEN, KULTYSTA, TĘCZA, MOST POWIETRZNY, PUSZCZYK, POSZKODOWANY, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, JABŁKO, PRZYSTAŃ, NUMER TAKTYCZNY, LAMUCKI, BULWA, RANA, BAGIETA, AMFIBIA, JĘZYK WIETNAMSKI, PŁACA, TEORIA ESTYMACJI, SALON MEBLOWY, SKORUPIAKI, SEKWENCJA TATA, PRZEMYT MRÓWKOWY, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, WITEKS CZCZONY, KLAUZULA UMOWNA, BRACTWO SZPITALNE, DROGA WOJEWÓDZKA, BECZKA BEZ DNA, BĄBELEK, DOJŚCIE, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ENERGETYKA CIEPLNA, KOLEC, NAOS, ZROZUMIAŁOŚĆ, MATNIA, ŻÓŁTLICZKA, SERENADA, PATOLOG SĄDOWY, NAWALANKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KLISZA, WZGLĄD, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, EXPAT, JUBILEUSZ, TYGIELEK, OŚ PORTALOWA, JEMIOŁA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, GARBARZ, PAKLON, WYRAZ BLISKOZNACZNY, ORZECHÓWKA, KOZAK, EGZEMPLARZ OKAZOWY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, TEUTOŃSKI, CYGAN, PYTANIE, CYKL ASTRONOMICZNY, AL SECCO, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, GÓRMISTRZ, POMYŁKA, DZIELNOŚĆ, FILM PSYCHOLOGICZNY, ANALIZA WYMIAROWA, EKSPROPRIACJA, DROŻNOŚĆ, MIKONAZOL, CHOROBA HECKA, ZMROK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, OFICER, NIESZLACHECTWO, KALORMEN, OKOCENIE SIĘ, FILTR POLARYZACYJNY, KOPERCZAKI, KOD BINARNY, DYSKALKULIA GRAFICZNA, MLECZARZ, KROPIELNICA, GERYLASI, ADEPT, DIAFANOSKOPIA, NIKIELINA, STOPIEŃ NAUKOWY, ZBIÓRKA, WYWŁASZCZENIE, DROBNICA, JĘZYK SZTUCZNY, SZTYFT, STARZEC, RYBONUKLEAZA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, GUMKA, OFIARA, BUSINESSWOMAN, KLERYK, EKSPEDYCJA, SIĄG, MOGIROTACYZM, GORĄCZKA ZŁOTA, TARNOWIANIN, PROWINCJA, BISIOR, NOWOZACIĘŻNY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, BAZA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, PRZEWAGA, BRAK, PŁYNNOŚĆ, PREZENTACJA, WYCHODŹTWO, NIEUMARŁY, ESPERANTYSTA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, MINERALIZACJA, ?TERENOZNAWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO PROZODYJNE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ RÓŻNICOWANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA SYLAB LUB GŁOSEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO PROZODYJNE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ RÓŻNICOWANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA SYLAB LUB GŁOSEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ILOCZAS zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ILOCZAS
zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek (na 7 lit.).

Oprócz ZJAWISKO PROZODYJNE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ RÓŻNICOWANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA SYLAB LUB GŁOSEK sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZJAWISKO PROZODYJNE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ RÓŻNICOWANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA SYLAB LUB GŁOSEK. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast