WARTOŚC OPISUJĄCA WIELKOŚĆ PODAŻY PIENIĄDZA W GOSPODARCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGREGAT PIENIĘŻNY to:

wartośc opisująca wielkość podaży pieniądza w gospodarce (na 16 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARTOŚC OPISUJĄCA WIELKOŚĆ PODAŻY PIENIĄDZA W GOSPODARCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 307

ANCYMONEK, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, MIARA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, AGREGAT, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, POZIOM GŁOŚNOŚCI, STOPA BEZROBOCIA, GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, LUKA DEFLACYJNA, WADIUM, PODAŻ AGREGATOWA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, ASYMETRIA KIERUNKOWA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, AGREGAT EKONOMICZNY, LAPILLI, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, EKONOMIA PODAŻY, REZYSTYWNOŚĆ, RÓWNANIE FISHERA, AGREGAT, WIELKOŚĆ, WYMIAR, AGREGAT PIENIĘŻNY, WIELKOŚĆ, PREMIA GWARANCYJNA, INFLACJA KONSUMENCKA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, WÓŁ, PĘD, GOTÓWKA, CYKL GOSPODARCZY, UTLENIALNOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, ELEKTRYKA, BEZBRZEŻNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, PLANKTON WIRÓWKOWY, GRAMATYKA OPISOWA, PRZEKRÓJ CZYNNY, LEPKOŚĆ CEN, BANK KOMERCYJNY, STĘŻENIE MOLALNE, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, BANK CENTRALNY, AGREGAT, PRACA, SIŁA NABYWCZA, TRYMOMIERZ, MONETA, INDUSTRIALIZACJA, ELEKTRODYNAMIKA KWANTOWA, PRZYŚPIESZENIE, STANDARD EMISYJNY, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, STOPIEŃ, ZYSK INFLACYJNY, SPRAWNOŚĆ, EKSCENTRYCZNOŚĆ, TEORIA DOWA, DENDRYT, CENA ADMINISTRACYJNA, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, KRZYWA PODAŻY, JASNOŚĆ WIZUALNA, TECHNOKRATA, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, SIŁA, MEGAPIKSEL, REGUŁA RAMSEYA, SKALAR, JELITODYSZNE, TEORIA EWOLUCJI, OGROM, H, INFLACJA OTWARTA, SUROWIEC MINERALNY, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PUSTY PIENIĄDZ, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ANCYMON, TEOLOGIA APOFATYCZNA, OGROM, EPOSOWOŚĆ, ZASTÓJ, ZASADA PODCZEPIENIA, INFLACJA PEŁZAJĄCA, BAZA MONETARNA, KRYZYS GOSPODARCZY, RACHUNEK FINANSOWY, AGREGAT KRYSTALICZNY, WSPÓŁCZYNNIK TARCIA, OPÓR ELEKTRYCZNY, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, JEDNOSTKA PRACY, POLITYKA GOSPODARCZA, ELEKTRYCZNY MOMENT DIPOLOWY, AGREGAT, BEZBRZEŻE, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, SIŁA POCIĄGOWA, ELEKTRONOWOLT, JEDNOSTKA MONETARNA, STOPA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, OKNO CZASOWE, FUNKCJE AMPLITUDY, RECESJA, NOMINALIZM, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, KRZYWA LORENZA, WOLEC, PRZETWORNIK, POLITYKA ENERGETYCZNA, WSKAŹNIK WALORYZACJI, ILORAZ RÓŻNICOWY, INFLACJA PIENIĘŻNA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, UPRZEMYSŁOWIENIE, AGREGATY MONETARNE, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, OPIS, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, AUTOBIOGRAFKA, AGREGAT, WIELKOŚĆ, PŁASZCZKA NAGA, CZUJNIK GENERACYJNY, ROSŁOŚĆ, HISTORIA FILOZOFII, BON PIENIĘŻNY, WIELKOŚĆ, WIELKOŚĆ, TALENT, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, ROZMIAR, WEKTOR, DEGRESJA PODATKOWA, WYSOKOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ, DESKRYPCJA, ZGRUBIENIE, KOSZT STAŁY, MOMENT PĘDU, EKONOMIA, JEDNOSTKA WALUTOWA, PARAMETR, MPX, AGREGAT POMPOWY, UPŁYWNOŚĆ, LICZBA MASOWA, ILUZJA PIENIĄDZA, RYNEK PIENIĘŻNY, IMPEDANCJA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, AGENT, PODAŻ ELASTYCZNA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, PODAŻ PIENIĄDZA, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, RENTA EMISYJNA, PRĘDKOŚĆ KĄTOWA, SERAO, GRZYB NIEJADALNY, MIARA, KONCEPCJA MONETARNA, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, BURGOS, DOBROĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, EMISJA PIENIĄDZA, TROPONIMIA, FAZOWOŚĆ, ROZMIAR KĄTOWY, AGREGAT, SEKTOR, DATEK, KONDUKTANCJA, CYKL EKONOMICZNY, POPYT INWESTYCYJNY, APRECJACJA, SFEROLIT, DEKREMENT TŁUMIENIA, EV, KURANT, WIELKOŚĆ, ILOŚĆ, STRUMIEŃ, DYSPLAZJA NEREK, KRĄŻOWNIK LINIOWY, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA, REALNA GOSPODARKA, CYKL KONIUNKTURALNY, BORGIS, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, MASA SPOCZYNKOWA, MIMOŚRÓD, PRĄD PRZESUNIĘCIA, FUNDACJA, PRZEMYSŁÓWKA, AGREGAT, REGALE, GRADIENT, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, DOBROĆ UKŁADU, KRYZYS, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, MOMENT MAGNETYCZNY, DIAFRAGMA, JEDNOSTKA ENERGII, ZNAK PIENIĘŻNY, DIETA ASPIRYNOWA, INWARIANT, GRYZIEL TAPETNIK, OPTIMUM EKONOMICZNE, DIAMENT, AGREGATY PIENIĘŻNE, INFLACJA JAWNA, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, CECHA RUCHU, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, DŹWIGNIA FINANSOWA, PASKUDNOŚĆ, ŻYWA GOTÓWKA, BAROMETR KONIUNKTURY, PODAŻ ZAGREGOWANA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, MOC ZBIORU, DOJŚCIE, MISKA, MPIX, KROTNOŚĆ, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, FARMAKOKINETYKA, NIEZMIENNIK, MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, LUMINANCJA, SYSTEM WALUTOWY, WALUTA, HAMILTONIAN, DYMENSJA, DWUTERCJA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, TONAŻ, KALIBER, CENOWA ZMIANA PODAŻY, PARAMETR SPOWOLNIENIA, PIENIĄDZ REZERWOWY, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, MIT, NIEZMIERNOŚĆ, FAZA, MIERNIK CYFROWY, RÓWNOWAGA RYNKOWA, PLAMA BARWNA, WIELKOŚĆ, WIELKOŚĆ SKALARNA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, EFEKT CANTILLONA, OBRÓT PIENIĘŻNY, STUKROTNOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, INDUKCJA MAGNETYCZNA, TERCJA, EFEKT RYGLA, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, BRYLANT, ROZMIAR, ZMIENNA, KRZYWA ŁAŃCUCHOWA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SOLFUGI, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SKALA RICHTERA, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, MOC, ORBITAL MOLEKULARNY, PTASZNIK WENEZUELSKI, OFIARA, ENERGIA, WIELKOŚĆ, REGAL, OBIEG PIENIĄDZA, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, KREACJA PIENIĄDZA, POŚRÓDKI, ?OBJĘTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARTOŚC OPISUJĄCA WIELKOŚĆ PODAŻY PIENIĄDZA W GOSPODARCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARTOŚC OPISUJĄCA WIELKOŚĆ PODAŻY PIENIĄDZA W GOSPODARCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGREGAT PIENIĘŻNY wartośc opisująca wielkość podaży pieniądza w gospodarce (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGREGAT PIENIĘŻNY
wartośc opisująca wielkość podaży pieniądza w gospodarce (na 16 lit.).

Oprócz WARTOŚC OPISUJĄCA WIELKOŚĆ PODAŻY PIENIĄDZA W GOSPODARCE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - WARTOŚC OPISUJĄCA WIELKOŚĆ PODAŻY PIENIĄDZA W GOSPODARCE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x