LEK OBNIŻAJĄCY CIŚNIENIE KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUANABENZ to:

lek obniżający ciśnienie krwi (na 9 lit.)LEK HIPOTENSYJNY to:

lek obniżający ciśnienie krwi (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK OBNIŻAJĄCY CIŚNIENIE KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 560

ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, WĘGLAN LITU, GLIPIZYD, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KRUPNIOK, CYMETYDYNA, LEK RECEPTUROWY, MIKROFON STYKOWY, KRWIOBIEG, TURNIKIET, SINIAK, SUROWICA, TEMAZEPAM, POBRATYMSTWO, AZOTAN(III) AMYLU, OSOCZE KRWI, KŁUSAK FRANCUSKI, AKRON, KŁĘBUSZEK NERKOWY, KRWIODAWSTWO, KRZEPNIĘCIE KRWI, PANACEUM, ZEW, LIZYNOPRYL, SULFADYMIDYNA, FENYLOBUTAZON, CIŚNIENIE ŻYLNE, MIKROCYT, PIGUŁKA, KOŃ POZNAŃSKI, SULFADIAZYNA, ENALAPRYL, HEMOCYT, ETCHLORWYNOL, ZEW KRWI, TRAMADOL, TROMBOPLASTYNA, TRANDOLAPRYL, SENES, POWINOWATY, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, BARBITURAN, LEK ANOREKTYCZNY, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, ZESKROBINA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KLIN, AZOTYN AMYLU, KASZANKA, PROTROMBINA, PASKAL, PLETYZMOGRAF, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, CIŚNIENIE SKURCZOWE, GABAPENTYNA, STACJA REDUKCYJNA, RANITYDYNA, NORMOCYT, GAZOMETRIA, KWASICA, NITROFURANTOINA, ZLEPNOŚĆ, NABUMETON, ZEW, DIAZEPAM, PLETYZMOGRAFIA, IGŁA, TRANSFUZJOLOGIA, KOMORA CIŚNIENIOWA, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, ERYTROCYT, METOTREKSAT, KLOMIFEN, LIMFOCYTOPENIA, TIAZYD, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, LEK PRZECIWARYTMICZNY, AMPUŁA, IZOPRENALINA, WIENER, IMMUNOHEMATOLOGIA, PENTOKSYFILINA, ANTYEMETYK, ARABY, SERUM, PASTYLKA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, CUKRZYCA, KŁĘBUSZEK, MOLINDON, LEK CYTOSTATYCZNY, METEOROGRAF, NADOLOL, AMIODARON, ŻELAZNE PŁUCO, IGIEŁKA, MIKONAZOL, GLIKOKORTYKOID, KLOMIPRAMINA, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, LOMUSTYNA, HIPERTONIA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, OBIEG, TRICHLOROMETIAZYD, CZYŚCIEC, RYBAWIRYNA, LEK, KRĄŻENIE OBOCZNE, ZASTAWKA MITRALNA, CZERWIENICA, DNA MOCZANOWA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, NORMOTYMIK, ZASTÓJ ŻYLNY, CHEMIOTERAPEUTYK, BENZODIAZEPINA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PRĘŻNOŚĆ, TERMOHYDROMETR, IGIEŁECZKA, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, NORTRYPTYLINA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, ROFEKOKSYB, KRWINKA, AMERYKAN, KISZKA, AZT, ŻYŁA PACHOWA, CHOROBA VAQUEZA, NADCIŚNIENIE, PRÓŻNIA, TANALBINA, LEK PRZECIWBÓLOWY, LEK ANALEPTYCZNY, METFORMINA, ZALCYTABINA, REJESTRATOR, LEK, PŁYN HAMULCOWY, AZULAN, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, TIOGUANINA, DUSZNICA BOLESNA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, LEK, KRWIOLECZNICTWO, INDEKS GLIKEMICZNY, LOKSAPINA, ZAWAŁ, ACHALAZJA, NIEDOKRWIENIE, LEK, PŁYN RINGERA, AMPUŁKA, VALIDOL, ANALEPTYK, KOŃ WESTFALSKI, SALCESON, HIPNOTYK, METAKWALON, CZARNE, PRZECIWMALARYK, PRZETACZANIE KRWI, EMETYK, PASO FINO, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA, ZASTAWKA AORTALNA, PROTRYPTYLINA, PIOŁUN, AZOTYN IZOAMYLU, CIŚNIENIE PARCJALNE, ZEW, PLAZMA, REMEDIUM, SERVET, LEK, ŻÓŁTACZKA, NO-SPA, TRANSFUZJA KRWI, CIŚNIENIE NORMALNE, ANEMIA APLASTYCZNA, APAP, SYMPATEKTOMIA, PRAZOSYNA, PANKREATYNA, PROKARBAZYNA, CELEKOKSYB, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, ABPM, DIFLUNISAL, WOREK GAMOWA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, PARAFARMACEUTYK, POMPA ŁYDKOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, HYDRALAZYNA, FOLBLUT, OŚRODEK WYŻOWY, AMPUŁA, HIPERTONIA, ALPRAZOLAM, NACZYNIE WIEŃCOWE, KOGNATKA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, LEK PRZECIWALERGICZNY, OSŁONA, AMITRYPTYLINA, NAFAZOLINA, MORFOLOGIA KRWI, NEUROLEPTYK, CHOROBA WERLHOFA, AZATIOPRYNA, METOPROLOL, SYROP, SPOWINOWACONY, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SIOSTRA KRWI, APAP, ANOKSJA, HIPOKALIEMIA, SEROKONWERSJA, AKROCYJANOZA, ALKA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, CIŚNIENIE ŚRÓDCZASZKOWE, FENIRAMINA, IZONIAZYD, ANKSJOLITYK, AMLODYPINA, KOŃ DOŃSKI, ANGLOARAB, MIDAZOLAM, MEPAKRYNA, NALOKSON, LEK PSYCHOTROPOWY, CYPROHEPTADYNA, ANTYKOAGULANT, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, ANALITYKA MEDYCZNA, KORTYKOSTEROID, INDAPAMID, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, KAPTOPRYL, LEK HIPOTENSYJNY, BAKTERIEMIA, FENYTOINA, NEBIWOLOL, SULFANILAMID, MEKSYLETYNA, AUTOTRANSFUZJA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SYFON, AMINOFENAZON, AMOL, THALIDOMID, TEST PASKOWY, ESTAZOLAM, TABLETKA, DRIAKIEW, PLAZMA, ROZTWÓR NASYCONY, METRONIDAZOL, WIĘZY KRWI, FLUWASTATYNA, KRWIOBIEG, CZERWIENICA PRAWDZIWA, KETOPROFEN, AEROZOL LECZNICZY, PROFIL LIPIDOWY, OKSKARBAZEPINA, LEK ANTYDEPRESYJNY, TROMBOLITYK, IMIPRAMINA, SERM, CHOROBA MIKROFALOWA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, SFIGMOMANOMETR, MEBENDAZOL, SIMETIKON, BISOPROLOL, OKSYMETR, CHLOROCHINA, TOKSEMIA, MANTI, FUROSEMID, WYLEW, NO - SPA, NIŻ, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, CIAŁKO, ŚMIERCIOŻERCA, ALFA-BLOKER, ?NIEDOCUKRZENIE KRWI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK OBNIŻAJĄCY CIŚNIENIE KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEK OBNIŻAJĄCY CIŚNIENIE KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUANABENZ lek obniżający ciśnienie krwi (na 9 lit.)
LEK HIPOTENSYJNY lek obniżający ciśnienie krwi (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUANABENZ
lek obniżający ciśnienie krwi (na 9 lit.).
LEK HIPOTENSYJNY
lek obniżający ciśnienie krwi (na 15 lit.).

Oprócz LEK OBNIŻAJĄCY CIŚNIENIE KRWI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - LEK OBNIŻAJĄCY CIŚNIENIE KRWI. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x