PROCES MECHANICZNY ZACHODZĄCY POD LODOWCEM, POLEGAJĄCY NA POBIERANIU MATERIAŁU SKALNEGO Z PODŁOŻA WSKUTEK JEGO PRZYMARZANIA I WCISKANIA W LÓD, ROZKRUSZANIU, RYSOWANIU I WYGŁADZANIU SKAŁ PODŁOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABRAZJA GLACJALNA to:

proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 16 lit.)EROZJA GLACJALNA to:

proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 15 lit.)EROZJA LODOWCOWA to:

proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES MECHANICZNY ZACHODZĄCY POD LODOWCEM, POLEGAJĄCY NA POBIERANIU MATERIAŁU SKALNEGO Z PODŁOŻA WSKUTEK JEGO PRZYMARZANIA I WCISKANIA W LÓD, ROZKRUSZANIU, RYSOWANIU I WYGŁADZANIU SKAŁ PODŁOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.240

CIAŁO KOLANOWATE, OMYŁKA PISARSKA, GNIOT, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, GÓRNIK DOŁOWY, RZEP, SOLICYTACJA, KORZONEK, SESJA, JANÓWKA, KOŚCIÓŁ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, AUTOREGULACJA, MANIOK, SKAŁA MAGMOWA, REKULTYWACJA, PARAMETR, AWERS, EUDIMORFODON, CYSTA BAKERA, GANG, WYRAŹNOŚĆ, AJAKS, RAMA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, CHONDRA, MATERIAŁ MORENOWY, RAD, ASYMILACJA FONETYCZNA, PHISHER, MEDIANA, EROZJA LODOWCOWA, STYLISTYKA, HUMANIZM, SIDARA, TAFLA, MATURACJA, ANARCHOSYNDYKALIZM, POPOZAUR, MIKONAZOL, JAPONKA, CZATKOBATRACH, BIEG JAŁOWY, PIORUNOCHRON, PRANIE, LIST PROSKRYPCYJNY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, BONŻURKA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, DEKONWOLUCJA, KARAFECZKA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, DYSTRAKCJA, OBŁUSZYN, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, TRWAŁOŚĆ, PERTA, ROZWÓJ, KOKSIARZ, MYSZ PANCERNA, OPTYKA KWANTOWA, ODSKOK, PULPA, MUR, IRISH DRAFT, KÓZKI, AROMATYZACJA, EKSKLAWA, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, PLANT, KONANIE, DŁUGOSZPAR, PROCENT PROSTY, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, GEOGRAFIA, RZEMIEŚLNICZEK, ROZŁUPNOGŁOWCE, BATAGURY, SYNANTROPIZACJA, SUBSKRYPCJA, KOCIOŁ WIROWY, TRYBUNAŁ, RÓWNOLEŻNIK, HULL, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, PIŁSUDCZYZNA, COSA, SZYNSZYLA MAŁA, KOROZJA BIOLOGICZNA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, DYSKRECJONALNOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, PRZEBARWIENIE, OC, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, CZASOWNIK FRAZOWY, ABLACJA, FLOTA KAPERSKA, MODERN, POLARYZACJA, KAPLICA LORETAŃSKA, WERSOLOGIA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, WADA KONSTRUKCYJNA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, LODEN, PROCES FONETYCZNY, ZNAK WODNY, ZBROJA ŁUSKOWA, SOWIECKOŚĆ, KARŁOWICZ, ASYMILACJA, PODUSZKA CIĄŻOWA, USTERZENIE MOTYLKOWE, MIESZARKA, VOLTEARA, EUPARKERIA, KOT, ŻONOBIJKA, BAAL, STRUNA ŚCIĘGNISTA, MOTYLEK, AGROWŁÓKNINA, SOŁTYSTWO, RURECZNIKOWATE, SUPRESJA, KAROTAŻ, GOFRA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, BARCZATKA, REALIZM MORALNY, LIGA JĘZYKOWA, ANTROPOCENTRYZM, BERYL, ZATOPIONA DEPRESJA, TARCZA, AMPLA, NASADA, ZIEMIA ODNIESIENIA, GRAFA, ZRĄB ZUPEŁNY, BROŻYNA, SUFIKS, SĄCZEK, KONWERSJA, GAZETKA SZKOLNA, JASKINIA LAWOWA, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA, KRACH, STELAŻ, ODPAD POUŻYTKOWY, FOTEL ROZKŁADANY, OBŁÓG, TUF, OGRZEWANIE, KISZKA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, WIDEŁKI HERETYKÓW, POZEW, OBLAMÓWKA, ODCZYN ZAPALNY, DRAPERIA NACIEKOWA, LINGWETKA, PIEZOELEKTRYK, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, PHISHING, BON OŚWIATOWY, PRZYSWAJANIE, ALAMOZAUR, GŁOS DORADCZY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, TRANSLACJA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, BARCZATKA PUCHOWICA, TAG, OPONKA, DRAPER, PRZEWIESZKA, TRĄBKA POCZTOWA, STOPA LOMBARDOWA, PEDAŁ, PŁOZ, PALLAS, POZEW, KREWETKA PŁYWAJĄCA, KREDYT STUDENCKI, JEGO WYSOKOŚĆ, UPADEK, SYNTEZA WZROKOWA, ŚWIECOWANIE USZU, MŁOT, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, CECHA PSYCHICZNA, OPASKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PAŁANECZKA MAŁA, ŁASKAWCA, EKSTRUZJA, WINIETA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, CÓRDOBA, SERIA WYŚCIGOWA, PIERWOWIJE, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, EKSKRET, SALANGANA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, MACIERZ TRÓJKĄTNA, NAPOLEONIZM, PERSYFLAŻ, FILTR POLARYZACYJNY, AKCJA AFIRMATYWNA, BŁYSK HELOWY, LISOWCZYK, SAKIEWNIK, KOMPENSATOR CIEPLNY, TRZY KRÓLE, STRUMIEŃ, ADMINISTRATORSTWO, HIPOSTAZA, PLAN MOBILIZACYJNY, CEBUAŃSKI, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, OGNISKO MAGMOWE, WIECZNE PIÓRO, NOSIŁKI, PISMO LINEARNE, LÓD, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, OHIO, SAMOUZDRAWIANIE, ABRAZJA, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, BUJAK, HELIOLATRIA, GRUCZOŁ PRZĘDNY, GATUNEK ALOPATRYCZNY, PARALELIZM, WYPALANKA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, TRZEJ KRÓLOWIE, ROZKŁAD, REDONDAZAUR, KURTKA, PODKŁAD, BRANKA, KWAS GIBERELINOWY, BLASZKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, WTRYSK, ZASTAW REJESTROWY, GAZIK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KĄPIEL, KARCYNOGEN, FALA, SZTAPLARKA, NURKOWANIE TECHNICZNE, ŻONGLERKA, INDUSTRIALIZACJA, SĘDZIA, KAWITACJA, SATURACJA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, GOMBROWICZ, WARTOŚĆ REZYDUALNA, REZULTAT, SALAFIZM, TRYSKAWKA, PLANT, PSYCHOTERAPIA GESTALT, ŚWIETLÓWKA, DITHERING, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PYŁOWIEC, BOMBA, FELICIA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MACERACJA, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MURSZ, PLEZJOPLEURODON, BRANDZEL, METYLDOPA, KRETOWATE, SPAD, LENIWCOWATE, BYT ABSOLUTNY, BLOK WSCHODNI, PAS DROGOWY, ?RYNNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES MECHANICZNY ZACHODZĄCY POD LODOWCEM, POLEGAJĄCY NA POBIERANIU MATERIAŁU SKALNEGO Z PODŁOŻA WSKUTEK JEGO PRZYMARZANIA I WCISKANIA W LÓD, ROZKRUSZANIU, RYSOWANIU I WYGŁADZANIU SKAŁ PODŁOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROCES MECHANICZNY ZACHODZĄCY POD LODOWCEM, POLEGAJĄCY NA POBIERANIU MATERIAŁU SKALNEGO Z PODŁOŻA WSKUTEK JEGO PRZYMARZANIA I WCISKANIA W LÓD, ROZKRUSZANIU, RYSOWANIU I WYGŁADZANIU SKAŁ PODŁOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABRAZJA GLACJALNA proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 16 lit.)
EROZJA GLACJALNA proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 15 lit.)
EROZJA LODOWCOWA proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABRAZJA GLACJALNA
proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 16 lit.).
EROZJA GLACJALNA
proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 15 lit.).
EROZJA LODOWCOWA
proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża (na 15 lit.).

Oprócz PROCES MECHANICZNY ZACHODZĄCY POD LODOWCEM, POLEGAJĄCY NA POBIERANIU MATERIAŁU SKALNEGO Z PODŁOŻA WSKUTEK JEGO PRZYMARZANIA I WCISKANIA W LÓD, ROZKRUSZANIU, RYSOWANIU I WYGŁADZANIU SKAŁ PODŁOŻA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - PROCES MECHANICZNY ZACHODZĄCY POD LODOWCEM, POLEGAJĄCY NA POBIERANIU MATERIAŁU SKALNEGO Z PODŁOŻA WSKUTEK JEGO PRZYMARZANIA I WCISKANIA W LÓD, ROZKRUSZANIU, RYSOWANIU I WYGŁADZANIU SKAŁ PODŁOŻA. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x