ZWIĄZEK CHEMICZNY GALU I ANTYMONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYMONEK GALU to:

związek chemiczny galu i antymonu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY GALU I ANTYMONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 895

HYDRAZYD, ZWIĄZEK, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ZWIĄZEK, RAZGRAD, ZWIĄZEK NASYCONY, PARANTELA, DWUTLENEK, BERTOLID, MIKROSKŁADNIK, KIKINDA, KARBIDEK, LAKEWOOD, FENYLOETYLOAMINA, GLINIAN, ALDOL, MIEDŹ, SUBSTANCJA OBCA, AMINOKWAS, DITERPEN, SZCZAWIAN, THANA, POBRATYMSTWO, CYNA, BŁĘKITNA KREW, ETER, KARBOL, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, KRZEMOWODÓR, CŁO WYRÓWNAWCZE, TYTAN, INDETERMINIZM, ODPLAMIACZ, WODOROTLENEK SODOWY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, POLITYKA DYSKONTOWA, FOSFORAN(V), CHLORAN(V) SODU, PEKTYNA, NEUROPRZEKAŹNIK, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, CIAŁKO KETONOWE, BISFENOL, TIOL, KWAS MLEKOWY, KOALICJA, ETER KORONOWY, KRZEMEK, CUKIER OWOCOWY, CHLORAN(VII) POTASU, KLAN, FENOTIAZYNA, PURYNA, SULFOTLENEK, SONGNIM, ANALIZA, ANALIZA, KWAS MASŁOWY, MEA, TENSOR METRYCZNY, VITORIA, ZWIĄZEK ZGODY, KETON, OLEFINA, MONOETANOLOAMINA, ALKOHOL, NORWICH, TERPEN, PORFIRYNA, CEREMONIAŁ, KOALICJA, CHLORAN AMONU, LAKTON, MOCZNIK, BROMEK FENYLU, HORMON, KONKUBINAT, UKŁAD NIEJEDNORODNY, WODOROSIARCZAN, ABA, CUKIER SŁODOWY, DIEN, GLIKOZYD FENOLOWY, PREPARAT CHEMICZNY, STEROID, KWAS ORGANICZNY, STEREOIZOMER, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, UKŁAD HETEROGENICZNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, UKŁAD JEDNOFAZOWY, KATECHOLAMINA, SIARCZAN BARU, KWAS KAINOWY, ZWIĄZEK ORGANICZNY, ENALAPRYL, FOSFORAN, AZOTEK GLINU, WITAMINA, ETCHLORWYNOL, MORSKOŚĆ, ALDEHYD, FRAZA, MANGANIAN POTASU, HALOGENEK ALKILOWY, DIMETYLOETANOLAMINA, ŁAŃCUCH, MLECZAN ETAKRYDYNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KOMPLEKS, KARWEDILOL, PASEK, WĘGLIK, LITYINOW, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, WODOROTLENEK BARU, KWAS LIPONOWY, FLUORESCEINA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ZWIĄZEK OPERACYJNY, CYJANKALI, ATRAZYNA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KWAS KAMFOROWY, SFINGOLIPID, OKRĄG CARLYLE'A, BIBLIZM, ZWROT, ANTYOKSYDANT, MONOMER, ARMIA, OZONEK, OBEDIENCJA, KORELACJA KANONICZNA, KSENOBIOTYK, WIELKA JEDNOSTKA, BIAŁA ŚMIERĆ, KWAS LIZERGINOWY, TŁUSZCZOWIEC, KETOKWAS, ZUTPHEN, UKŁAD WIELOFAZOWY, EVANSTON, PIERWIASTEK CHEMICZNY, RODAMINA, KLIOCHINOL, ALDEHYD GLICEROLOWY, WĘGLAN SODOWY, NITRYL, BIAŁKO, PEPTYD, BEJCA, KWAS GLUKURONOWY, OKSYM, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, CHEMOTROPIZM, FENYLOETYLOAMINA, ANTYMONEK GALU, WITAMINA K, URETAN, EL DORADO, ALLEN, BOROWIEC, ŻELAZIAN(VI) POTASU, CUKIER, SULFAMID, ZWIĄZEK RADZIECKI, LONGVIEW, AMINA, ENKEFALINA, CARMAUX, TRIOZA, KONOTACJA, CHLOREK MIEDZI(II), BOROWODOREK, HALOGENOALKAN, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, FLOTYLLA, JONON, AMLODYPINA, STEROL, AMID, BIOREGULATOR ROŚLINNY, TUJAN, ANTYMON, WAPNO PALONE, MEPROBAMAT, NITROZWIĄZEK, ZWIĄZEK, CHLOREK SREBRA, KWAS KARBOKSYLOWY, KRZEMEK TYTANU, CZUJNIK CHEMICZNY, ALKEN, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, FENOL, KWAS FOSFONOWY, CHLOROBENZEN, ANTYMONEK INDU, SUBSTRAT, SODA, CYTRYNIAN, ASHIKAGA, ANTYDETONATOR, BIOCYD, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, DAPSON, TRANSMITER, CYNK, HYDROKSYKWAS, KWAS GLUKONOWY, TIOALKOHOL, DENDRYMER, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, ŻELAZIAN POTASU, ISMALIA, NADCHLORAN POTASU, PRODUKT ROPOPOCHODNY, REHOWOT, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, MAŁŻEŃSTWO, CYNOŁÓW, SUBSTANCJA EGZOGENNA, KWAS SZCZAWIOWY, SULFID, ZWIĄZEK, TRAMADOL, LIPOID, ZWIĄZEK NIENASYCONY, TLENEK FOSFORU(V), GLIKOL ETYLENOWY, WAPNO GASZONE, KWAS NUKLEINOWY, HANZA, CHOLESTERYNA, KERMESYT, GLIKOLIPID, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, LORENS, KOFAKTOR, KONFEDERACJA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, CHLOREK SODOWY, PAŃSTWO MŁODZI, ARMIA, PODTLENEK AZOTU, GENTHIN, CYJANOŻELAZIAN(III), KARBAMINIAN, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, SZOSTKA, BARWNIK AZOWY, DNA, KOHABITACJA, FLAWONOID, FOSFOREK GALU, CYKLOFOSFAMID, NUKLEOZYD, ALDEHYD PIPERONYLOWY, BIOFLAWONOID, UREID, ETYMOLOGIA LUDOWA, CHEMOTAKSYNA, ACETYLENEK SREBRA, CIAŁO ACETONOWE, KOGNAT, MALONYLOMOCZNIK, KARAN, INDUKTOR, BEZWODNIK OCTOWY, PEWTER, STARA PANNA, TETRAETYLOOŁÓW, AZOTEK, ALLER, KWAS SELENOWY, CHLORAN(V) AMONU, INICJATOR, SUBSTANCJA SMOLISTA, KWAS WĘGLOWY, NITROAMINA, TONGHUA, ALDEHYD SALICYLOWY, FILIACJA, RETINOID, WĘGLAN WAPNIA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, MELINIT, ZWIĄZEK, CZTEROETYLEK OŁOWIU, TRANSMUTACJA, FENYLFERYNA, RADON, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, HORMON LOKOMOCYJNY, BRYGADA, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, ?OŁÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY GALU I ANTYMONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY GALU I ANTYMONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYMONEK GALU związek chemiczny galu i antymonu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYMONEK GALU
związek chemiczny galu i antymonu (na 13 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY GALU I ANTYMONU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY GALU I ANTYMONU. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x