Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WIELOKROTNOŚĆ WOLTA (V) - JEDNOSTKI POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO, NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ; 1 KV = 1000 V

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KILOWOLT to:

wielokrotność wolta (V) - jednostki potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej; 1 kV = 1000 V (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KILOWOLT

KILOWOLT to:

jednostka napięcia równa 1000 woltom (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOKROTNOŚĆ WOLTA (V) - JEDNOSTKI POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO, NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ; 1 KV = 1000 V". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 841

WYŁĄCZNIK, STEN, WAHADŁO, TERAWAT, SAMODESTRUKCJA, FORKASZTEL, AMPEROGODZINA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NANO OM, NIEWAŻKOŚĆ, WIELOKRĄŻEK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PŁASZCZ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, DYNA, PLANETKA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, OPÓR AERODYNAMICZNY, MASA BEZWŁADNA, REZON, PRZEKŁADNIA, PIEC OPOROWY, KINO AKCJI, NADBUDÓWKA, FOTON, BIELINKOWATE, STOPOFUNT, PŁÓD, PRAWO JOULE'A, GALWANIZM, DANINA, ELEKTROSKOP, WOJSKO, STEN, ARMIA, LOG, INDUKTYWNOŚĆ, CZERWONY ZŁOTY, GRODŹ, FALOWNIK NAPIĘCIA, OSŁONOWOŚĆ, WIROPŁAT, CEPY, WTYCZKA, CHEMIA, TWÓR, ZŁODZIEJKA, KOMÓRKA NERWOWA, KAPITAN, KADŁUB, CIĘGŁO, BIEDA, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, STAN SPASTYCZNY, PRÓBNIK NAPIĘCIA, PRĄD ELEKTRYCZNY, RĘKOCZYNY, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, CYKL REPRODUKCYJNY, CIĘŻAR, ELEMENT GRZEJNY, KILOPOND, PDL, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PRUTA, KRAKÓW, DECYWOLT, IRRADIACJA, MULARSTWO, BIORCA CEN, KOMANDOR PORUCZNIK, KONWERTOR, URZĄD CENTRALNY, DEPARTAMENT, GIGATONA, BUNDESWERA, ŚMIAŁOŚĆ, OBSZAR, DAVY, HIPOTONIA, BEJDEWIND, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, ZAPRZĘG, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, WIELOKROTNOŚĆ, RÓWNOWAGA, TONA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, WOLT, DYKTATURA, CIŚNIENIE, PRAWO AMPERE'A, GRAWITON, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, GR, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, FEMTOSEKUNDA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, MG, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, ZASILANIE, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SILNIK SPALINOWY, DECYMETR, PRZEDŁUŻACZ, PRZEWODZIK, NOK, ADAPTACJA SPOŁECZNA, BOM, ABWOLT, KB, WOLTA, PLAN MOBILIZACYJNY, PRZEWRÓT, ANTYKWARK, DESOCJALIZACJA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, CIĘGNO, PŁAT NOŚNY, PIKOWOLT, POWIERZCHNIA STEROWA, MIKROFARAD, OKUPACJA, JEDNODZIERŻSTWO, OGNIWO WZORCOWE, KULOMB, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, POTENCJAŁ IGLICOWY, GAŁĄŹ, POZIOM, MONOTERPEN, OKUPACJA, KW, MIKROMIKRON, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, POŁĄCZENIE CIERNE, TEORIA POTENCJAŁU, BUM, SYSTEMATYKA FILOGENETYCZNA, FR, WIETRZNOŚĆ, MIKROMETR, ZMIERZCHNIKOWATE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, FALANDYZACJA, DYNAMIKA, PAPROTKOWATE, ABAMPER, MIKROWOLT, DOCHÓD WŁASNY, HALFWIND, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SKRAJNIK DZIOBOWY, KOSZT ALTERNATYWNY, OPĘTANY, DIRHAM LIBIJSKI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, UCHWYT ŚLIZGOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, RÓWNANIE NERNSTA, BĄCZEK, WIĘŹ SPOŁECZNA, PROCES SPOŁECZNY, FAHRENHEIT, SAMOREALIZACJA, FAKTOR, DEZERCJA, MARLIN, ABSOLUTNOŚĆ, ELEKTROMAGNES, SZYK TOROWY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, INDUKCYJNOŚĆ, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, POUNDAL, KA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ANDROPAUZA, ROZRUSZNIK SERCA, TAMPONADA, KULT JEDNOSTKI, NANOMETR, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KILOMETR KWADRATOWY, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, NAJEMNICTWO, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, GIGAFARAD, SOLFUGI, REGUŁA LEWEJ DŁONI, PRAWO OHMA, SAMOZAGŁADA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, EGO, ETAT, DEKAMETR, PREMIA INFLACYJNA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, L, KAPITAŁ POWIERZONY, EDISON, NAPIĘCIE, LWIA, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZEMIENNOŚĆ, KOMANDOS, CZERWONIEC, CIĘGNO, AUTODESTRUKCJA, UZIOM, SPIĘCIE, DYKTATORSTWO, PARCIE, POMROWICOWATE, ZJAWISKO SEEBECKA, VA, EUROBAROMETR, EGZYSTENCJALIZM, STOPA, DEKA, REŻYM, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, EGZOSZKIELET, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, MAGNETYCZNOŚĆ, KATHARSIS, GROBOWA CISZA, PACHOŁEK, ODDZIAŁ, INTERWENCJA HUMANITARNA, LICZBA HITTORFA, SR, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, BIEGUN ELEKTRYCZNY, KATAFOREZA, KATODA, USTĘP, OGRANICZNIK, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, OPLOT, AMIODARON, GILBERT, FARAD, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, TERAWOLT, POSTERUNEK, KULOMB, PCHACZ, SANKCYJNOŚĆ, ŁADOWARKA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, WODA KWASOWĘGLOWA, UKŁAD ODOSOBNIONY, ZAKRES ZNACZENIOWY, KLIRING PRACY, SPADEK NAPIĘCIA, KWADRUPOL, SPEKTROMETRIA MAS, DRUŻYNA, EGZOSFERA, ARMIA, PALETA, FARMAZONIA, KOKPIT, POJAZD KONNY, OPĘTANIE, PISMO IDEOGRAFICZNE, SIŁY POWIETRZNE, POLARYZACJA JONOWA, SPAWANIE PLAZMOWE, RYNEK PRACY, TANA, POLARYZACJA ANODOWA, MASZYNA PROSTA, ĆWIERĆWIATR, TRZON, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, ODPRĘŻENIE, ULOT, MILIWOLT, POTENCJA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, AED, SCIENCE FICTION, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, SYSTEM NICEJSKI, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wielokrotność wolta (V) - jednostki potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej; 1 kV = 1000 V, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOKROTNOŚĆ WOLTA (V) - JEDNOSTKI POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO, NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ; 1 KV = 1000 V to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kilowolt, wielokrotność wolta (V) - jednostki potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej; 1 kV = 1000 V (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KILOWOLT
wielokrotność wolta (V) - jednostki potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej; 1 kV = 1000 V (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x