PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAMATYCZNOŚĆ to:

przynależność danego zjawiska do warstwy gramatyki języka (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAMATYCZNOŚĆ

GRAMATYCZNOŚĆ to:

poprawność gramatyczna, zgodność z obowiązującymi normami gramatyki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.149

PRAWO BERNOULLIEGO, IDEAŁ PIERWSZY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, OBSZAR TRANZYTOWY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, STAROINDYJSKI, ALFABET PALCOWY, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, POMOST, MANDARYŃSKI, SORABISTYKA, TURECKI, PROCES FONETYCZNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, AURA, WYLĘG, INOKULACJA, WORDNET, FIGURA, SYSTEM KASTOWY, HEBRA, GRAMATYCZNOŚĆ, BTV, ŁAGODNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, JAPOŃSKI, KORWIN, WRAŻLIWOŚĆ, DEKRETACJA, FRENOTOMIA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, CENA MIĘDZYNARODOWA, OBSŁUGIWANIE, KRAKELURA, SIŁA, SŁOWNICTWO, AKUSTYKA, GATUNEK ENDEMICZNY, DORYCKI, PANEL ADMINISTRACYJNY, OKSYTAŃSKI, MATKA NATURA, AUSTRALIJSKI, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, GENERALICJA, AKLAMACJA, STAROORMIAŃSKI, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, WARMIŃSKI, ASTROMETEOROLOGIA, METAJĘZYKOWOŚĆ, GRUPA FUNKCYJNA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, METODA KARTOGRAMU, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, TORKRETNICA, GRA, ANALIZA, HINDUSTAN, IMIGRACJA ZAROBKOWA, TEATR, OBSŁUGA, ATMOSFERA, PUŁAPKA, STRATYFIKACJA, DUŃSKI, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, AMERYKANIZM, GLORIA, PALATALIZACJA, ZBIÓR POTĘGOWY, SCENOPISARSTWO, JĘZYK ANGIELSKI, BIAŁORUSKI, AUSTRIACKI, ŁAWKA REZERWOWYCH, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, WYSOKOŚĆ, PARK ETNOGRAFICZNY, EKSPLANACJA, MAKSIMUM CENOWE, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, IRANIZACJA, EFEMERYDY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PASMO, WERSJA LEKTORSKA, DOKUMENT, PARA MINIMALNA, KRYTYKA, MIEJSCE PRACY, WŁOSKI, KALKA, LEKSYKON, NIEMIECKI, LENARD, AKLIMATYZACJA, EWALUACJA SPLOTOWA, KOPIENIACTWO, INDONEZYJSKI, DOMNIEMANIE, ROTATOR FARADAYA, PŁEĆ, JOŃSKI, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, KAZUISTA, BARETKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, STROP, ANALIZA FRAZOWA, AKCENT PAROKSYTONICZNY, ŻMUDZKI, RYK, LEKTORAT, BIAŁORUSYZM, ARAMEIZM, SPROŚNOŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, TAŚMA MONATAŻOWA, POLAK, GRADUACJA, SINGEL, WYRAŹNOŚĆ, JĄDRO, UKRAIŃSKI, NOUMEN, REIFIKACJA, TRANSKRYPCJA, INTERGLACJAŁ, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, NARZĄD KRYTYCZNY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, KODEKS KARNY, NIMBOSTRATUS, FOLKLOR, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ELEKTRYKA, IZBA, BANDERA, HORYZONT MYŚLOWY, TYTUŁ ZAWODOWY, DRYFT GENETYCZNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SCHALLY, JAMAJSKI, KWADRATURA KOŁA, INSTANCJA, SAMOGŁOSKA TYLNA, BIBLIOTEKA GENOWA, SPEKTRUM, BILANS HANDLOWY, BAROMETR RTĘCIOWY, ANGIELSKI, KAZUISTYKA, DRAMATURGIA, PRZECIWOBRAZ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, MOC, SZWEDZKI, FILOZOFIA JĘZYKA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MANDARYŃSKI, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, POLITYKA KURSOWA, CZUBATOŚĆ, JĘZYK OGÓLNY, MARYJCZYK, ZAMSZ, RUSEK, KASTYLIJSKI, ARABISTA, KECZUA, NAWĘGLANIE, KARTAGIŃSKI, BOŚNIACKI, TAGER, ZEWNĘTRZE, OPTYKA NIELINIOWA, MNOŻNIK OFFSETOWY, MULTIKULTURALIZM, ANALIZA, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, ZAWAŁ, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, OPOZYCJA, QUENDË, GERMANIZACJA, MAPA ADMINISTRACYJNA, HARMONIKA, DŹWIĘK, OPÓR CIEPLNY, HERBOWOŚĆ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, BANDERA, PLEBEJUSZ, AMERYKAŃSKI, PROPORCZYK, UKŁAD ODNIESIENIA, FRANCUSKI, INWARIANT, WYRAZ OBCY, DYZARTRIA, DRAMATYKA, TAHITAŃSKI, OGONEK, BŁĄD ATRYBUCJI, POEMAT HEROICZNY, REGIONALISTA, STAROPOLSKI, EFEKT ZATŁOCZENIA, FIGURA SŁÓW, RAKIETA, LINGWISTYKA, ROZMIAR, CEDUŁA, GŁOS ELEKTORSKI, SZKOCKI, SZYBOLET, KAMELEON, ENANCJOMER, REZERWA, MOC PRZEROBOWA, HISTOGENEZA, OKRES, SYNGIEL, SŁOWO POSIŁKOWE, REKONESANS, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, BANDERA, CŁO IMPORTOWE, MATKA, ŚWIATŁO, BARYCENTRUM, TOSKAŃSKI, MARTWA FALA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KRES GÓRNY, PURYSTA, ŻYDOWSKOŚĆ, MADZIARSKI, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, NOBIL, DIAKRYTYKA, DIALEKTYKA, EFEMERYDY, OKRES INTERGLACJALNY, NIDERLANDZKI, JĘZYK IZOLUJĄCY, EKSTRAKLASA, ESPERANTO REFORMITA, FIGURA STYLISTYCZNA, REZERWA WALUTOWA, CZAS ZAPRZESZŁY, BIPAK, FIŃSKI, RACHUNEK ZDANIOWY, SYNKLINA FAŁSZYWA, KWALIFIKACJA, PONTYJSKI, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, BUHLER, LUKSEMBURSKI, REGUŁA DEDUKCYJNA, UNIKAMERALIZM, JEDNOSTKA, IZOENZYM, WAŻNOŚĆ, KOSZT OCENY JAKOŚCI, BADANIE JAKOŚCIOWE, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, POKŁAD, CZASOWNIK WIELOKROTNY, PRZEKŁAD, FIGURA RETORYCZNA, GREKA, DYCHOTOMIA, DRUK ROZSTRZELONY, MITOLOGIZM, PRAGERMAŃSKI, STANDARDZIK, BIAŁORUSYCYZM, BANDERA, KULTURA JĘZYKA, FAZA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, SAKSOŃSKI, STAROANGIELSKI, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, SIGNUM TEMPORIS, BLOK, POLE LEKSYKALNE, SILNIK TURBOODRZUTOWY, ?ANAGNORYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAMATYCZNOŚĆ przynależność danego zjawiska do warstwy gramatyki języka (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAMATYCZNOŚĆ
przynależność danego zjawiska do warstwy gramatyki języka (na 13 lit.).

Oprócz PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast