Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST METAJĘZYKOWE, TZN. FORMUŁOWANE PRZY POMOCY METAJĘZYKA; KATEGORIA, KTÓRA OPISUJE ZJAWISKA, KTÓRE SĄ METAJĘZYKOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAJĘZYKOWOŚĆ to:

to, że coś jest metajęzykowe, tzn. formułowane przy pomocy metajęzyka; kategoria, która opisuje zjawiska, które są metajęzykowe (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METAJĘZYKOWOŚĆ

METAJĘZYKOWOŚĆ to:

w językoznawstwie: kategoria właściwa zjawiskom, które w sferze komunikacji mają charakter metajęzykowy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST METAJĘZYKOWE, TZN. FORMUŁOWANE PRZY POMOCY METAJĘZYKA; KATEGORIA, KTÓRA OPISUJE ZJAWISKA, KTÓRE SĄ METAJĘZYKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.128

PROEPIDEMIK, GLOBALNOŚĆ, SYNERGIZM, STRAŻ GROBOWA, KANGUR OLBRZYMI, BEZKLASOWOŚĆ, ZEBRA, GRECKOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, DREN, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, CHOROBA ZWIERZĄT, SYLOGIZM, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, POSTERUNEK POMOCNICZY, PRĘDKOŚĆ, DOBOSZKA, FRA, PSEUDOBIELICA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, MOSTEK TERMICZNY, TAROCISTA, KONSTYTUCJA, WZORZEC RUCHOWY, OKAP, HALOFIT, WZNIOS, KINAZA BIAŁKOWA, NERW, UKRES, KIEROWALNOŚĆ, SZCZEROŚĆ, ZSYPISKO, ODZIERCA, USTĘPLIWOŚĆ, WOŁEK, FAKOMATOZA, AGRESOR, NIEDBALSTWO, NIESTATECZNOŚĆ, ALFABET MIGANY, SZTUBACKOŚĆ, PLAKODONTY, RANA WYLOTOWA, OPERATOR UNITARNY, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, LIMONKA KAFFIR, PIEPRZ GWINEJSKI, ZASŁONA, SKINIENIE, ZEGAR ASTRONOMICZNY, JEDNOLATEK, GALERNIK, ŻYŁKA, FAKTOR, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PORTFEL, DRZEWIAŃSKI, DOSTĘP WARUNKOWY, DELIKATNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, DYPTYCH, DOMEK Z KART, FUNKCJA BORELOWSKA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, BOŻA RĘKA, PSZCZOŁA MIODNA, PARTIA WIEDEŃSKA, DÓŁ, ZIMNY PRYSZNIC, LOGOGRAF, ŁABĘDZIA SZYJA, KLISZKA, SYRENA OKRĘTOWA, PRONIEMIECKOŚĆ, OMIEG SERCOWATY, BAKAŁARZ, TRZON TŁOKOWY, GACEK SZARY, STENWANTA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, HODOWCA, OBRAZOWOŚĆ, CHAMSTWO, PROFESJONALNOŚĆ, CENTRUM URAZOWE, TOPÓR WOJENNY, PORĘCZ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SŁODKA IDIOTKA, EDYKUŁ, PODSEKTOR, RAK SYGNAŁOWY, KAPERKA, KOLEJKA GÓRSKA, HEIMAT, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PRZEBIEG, RYBOJASZCZURY, SKRYBA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, GRA, CZĄSTKA ALFA, ŻAKARD, DOWÓD, KONTENER, TENIS, RACJONALIZACJA, ZGNIŁOŚĆ, METODA, BEZLITOSNOŚĆ, POWŁOKA, ATRAKCYJNOŚĆ, BARWA DŹWIĘKU, ISKRA, APTECZKA, KORONA DROGI, SZABLONIK, RANNA, SZTYWNIACTWO, DITLENEK, PRZYNIESIENIE, NOŚNIK DANYCH, GAZA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, WIELOZADANIOWOŚĆ, NORFOLK, TRWONICIEL, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, SYNTETYZATOR, PANIKA BANKOWA, IKRA, MARGINESOWOŚĆ, CACHE, BROŃ RADIOLOGICZNA, ZAWIADOWCA, SKRĘT, PISTOLET, ROZSZERZYCIEL, ZAPŁATA, SUCHY TYNK, KONSENSUALNOŚĆ, PŁOMIEŃ, OŚRODEK, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, DRAGANT, ŁATA MURARSKA, KOSZT RODZAJOWY, ŁAŃCUSZEK, LOTOKOT, KLEKOTKA, PRZECIWWSKAZANIE, WĘŻÓWKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ULEPEK, SŁOWO KLUCZOWE, OSTRZAŁ, GRUPA RYZYKA, LICZBA FERMATA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SPLENDOR, PODMIANKA, ELEKTROFON, DYSZKANCISTA, FIGHTERKA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, PANSEKSUALIZM, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SYNTEZA, CZAS NIEOZNACZONY, NIECZYNNOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, WIARA, BRZYDAL, DOWCIPNIŚ, IZOLACJA AKUSTYCZNA, TURBINA PELTONA, OBŁOK SREBRZYSTY, PRYMITYWNOŚĆ, ZARZUT, AL SECCO, OPIEKUN FAKTYCZNY, ROZDZIELCZOŚĆ, ŻYWOŚĆ, ODSTĘP, NIEUŻYWALNOŚĆ, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, WIEK DOROSŁY, NATURALIZM, SZATANIZM, KONWIKT, EFEKT ELIZY, GRA TOWARZYSKA, MOMENT, OLEJ, MROZIWO, OSTATNI DZWONEK, TELESKOP ZWIERCIADLANY, ODKŁACZACZ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, WYNAJMUJĄCY, PYRA, AUTOMOBILISTA, PHISHER, MONOGAMIA, KLAKSON, SPRAWNOŚĆ, BLOKADA, CYGARO, OPŁATEK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, PIRAT, TAFTA, BISOPROLOL, DERP, TRACICIEL, EN GRISAILLE, MAPA SZTABOWA, HAMULEC CIĘGNOWY, OBÓJ MIŁOSNY, NIEMIECKOŚĆ, WAŻNOŚĆ, SPORTSMENKA, SYSTEM, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, ODKRYWCA, CYGAN, WIDŁOZĘBOWCE, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, DROGOWIEC, NIELOGICZNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, UPÓR, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, POMAGACZ, GROSZ PRZY DUSZY, ŚRÓDNERCZE, SAMPEL, OŚWIADCZENIE, ZERÓWKA, PLUTOKRACJA, ZAWIŁOŚĆ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KOORDYNATA, BARIERA JĄDROWA, ZAJĄCZEK, NAPAŚĆ, SYGNIFIKATOR, RESPONDENT, MUSKEGON, RYJEC, STACJA ZAKŁADOWA, AKCENTUACJA, ZWIJACZ, KAPŁAN, KORYTARZOWY, PINGWIN CESARSKI, KOMBINACJA LINIOWA, AZT, DROBNIACZKOWCE, PRZEPYCHACZKA, GOALKEEPER, KARTOTEKA, EWANGELIZATORKA, KREWETKA NAKRAPIANA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, OGNISKO, ENUMERACJA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, PRZYTOMNOŚĆ, KRÓWKA, POROŚL, ROMANS, MASYWNOŚĆ, TAJEMNICA, REKIN OWSONA, SKRUPULAT, NATARCZYWOŚĆ, ALARM SZALUPOWY, HAŁAŚNIK, KUPIEC, KONTRAST, KWASZENIAK, CHORĄŻY, SZYCH, KISZKA, UNIKATOWOŚĆ, ANILANA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ICHTIOZAURY, OSIEMDZIESIĄTKA, GRZĘDA, ETIOPSKI, HOMINIDY, PRZEBÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.128 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest metajęzykowe, tzn. formułowane przy pomocy metajęzyka; kategoria, która opisuje zjawiska, które są metajęzykowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST METAJĘZYKOWE, TZN. FORMUŁOWANE PRZY POMOCY METAJĘZYKA; KATEGORIA, KTÓRA OPISUJE ZJAWISKA, KTÓRE SĄ METAJĘZYKOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
metajęzykowość, to, że coś jest metajęzykowe, tzn. formułowane przy pomocy metajęzyka; kategoria, która opisuje zjawiska, które są metajęzykowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAJĘZYKOWOŚĆ
to, że coś jest metajęzykowe, tzn. formułowane przy pomocy metajęzyka; kategoria, która opisuje zjawiska, które są metajęzykowe (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x