SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATEGIA to:

skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRATEGIA

STRATEGIA to:

dział sztuki wojennej obejmujący tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie sił zbrojnych dla osiągnięcia celów we wszystkich dziedzinach i warunkach funkcjonowania państwa (na 9 lit.)STRATEGIA to:

gatunek gier komputerowych, w których powodzenie zależy w mniejszym stopniu od losu, a w większym od skutecznego planowania ruchów (na 9 lit.)STRATEGIA to:

dokument wyznaczający kierunek działania jakiejś organizacji lub w jakimś zakresie (strategia rozwoju, strategia firmy, strategia marketingowa) (na 9 lit.)STRATEGIA to:

czynnościowy wzorzec projektowy, który definiuje rodzinę wymiennych algorytmów i kapsułkuje je w postaci klas (na 9 lit.)STRATEGIA to:

w teorii gier: plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.067

MARIO, POSIEDZENIE NIEJAWNE, SZAMBELAN PAPIESKI, UBARWIENIE OCHRONNE, MALUNEK, ANALIZA BILANSU, PAKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, RÓŻNICA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, MUNDSZTUK, BITWA, PLANETA SKALISTA, NADLOTKA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PRZEPADEK, WIDMO RENTGENOWSKIE, DŁUGI WEEKEND, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PACHCIARZ, CHAŁTURA, TORFOWISKO WYSOKIE, PRZEKŁADACZ, PRYMITYW, BIEGUNKA, CALLZNA, KSZYK, PLIK DŹWIĘKOWY, GORĄCE ŹRÓDŁO, PRÓŻNIAK, KONDENSATOR FLUIDÓW, MISJONARZ, FOCH, PIĘKNOŚĆ, ŁYSAK, POMYSŁOWOŚĆ, ARYBALLOS, STADNIAK SIWOGŁOWY, FILTR OPTYCZNY, JAGODÓWKA, HOKEJ, BOCZEK, PROGRAM NAPRAWCZY, PAŃSTWO POLICYJNE, TEŚCIK, OŚCIEŻE, ZIEMIA NICZYJA, KLIKOWOŚĆ, JEZIORO LODOWCOWE, PRINSEPIA CHIŃSKA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, GADATLIWOŚĆ, ANACHRONICZNOŚĆ, RUBEL, ENTOMOFAGI, INSTALKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, SZNAPS, EKSCYTARZ, POZYCJA, FILOZOF, STRONA BIERNA, ALKILACJA, EMULGACJA, KASZTELANIA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ŹREBIĘ, PLOMBA, PORZĄDEK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, WIECHEĆ, POEMAT OPISOWY, PIERWIASTEK, PIERWSZA DAMA, MINBAR, ZASADA DUALNOŚCI, MISTRZYNI, PIRAT, OPARY, KRET, GWIAZDKA, TWIERDZENIE HARTOGSA, RZADKOŚĆ, KWAS MIGDAŁOWY, HEJT, OBSADA, SPEKTAKL BALETOWY, PŁOZA, SZPIEGÓWKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, CZASZA, ŚWINIARKA, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, TAO, KATALOG DZIAŁOWY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, GRZEBIEŃ, UPOMNIENIE, USŁUGA KONSUMPCYJNA, WIEK PROKREACYJNY, AKRECJA, TUBYLEC, DELFIN HEKTORA, PETRYFIKACJA, KLUB, WILCZY DÓŁ, DESIGN, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, AMARANT, SERIA, DYNAMIZM, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, WYWIAD, GALERIA, WSZETECZNOŚĆ, PRZEZIERNOŚĆ, CHOROBA WENERYCZNA, GNIOTOWNIK, WYPOWIEDZENIE, EDYCJA, CHART, MANGANIAN, LEK ODTWÓRCZY, KORDONEK, GOŚCIU, SOŚNIAK, PRZEWÓD SĄDOWY, STACJA POMP, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, BIAŁY, LATEN, KONCERNIAK, PAPIER GAZETOWY, GALARETA, WIDMO, NALEWKA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, MBIRA, EKSPERT, MECHOWCOWE, KANAŁ ENERGETYCZNY, PODATEK PIGOU, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, BHP, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, NĘDZA, SYNTETYK, WIEŻA SZYBOWA, AGRANULOCYT, BERLACZ, KOLEJKA, SAMOLOT BOMBOWY, HYDROFOB, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, DYDAKTYCZNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, TONGA, MARCHEWKA, DRABISKO, HM, GOLFIK, DWUDZIESTY TRZECI, NAGRANIE WIDEO, NACISK, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, WETERAN WOJENNY, POMOWIEC, SPOISTOŚĆ, KRAJ, ZARZĄD, GRUZOBETON, KOEGZYSTENCJA, KINDERBAL, ŚCIÓŁKOWANIE, PANIER, ROMANS GOTYCKI, AJDUKIEWICZ, BEZLITOSNOŚĆ, STATEK POWIETRZNY, MANCA, TRZMIELINA, GANGRENA, KONFIDENCJONALNOŚĆ, ANTYKATOLICYZM, CIĄG DOKŁADNY, INTROJEKCJA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, JĘZYK FORMALNY, WIDMO, WAHNIK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, DOKUMENT PAPIESKI, OSTATECZNOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, SZERYF, PUSZKARZ, NORMALIZACJA, GLORIA, BANDEROWIEC, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, WESTFALKA, STOPKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PARTIA, PUENTA PŁASKA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, SPARTANKA, JAN, PIEPRZÓWKA, FILTR BARWNY, ZBIÓR GĘSTY, GRABINA, NAWIETRZNIK, SYNDROM WILKOŁACZY, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, WKŁAD, DOM WCZASOWY, BODZIEC PROKSYMALNY, ODNOWA BIOLOGICZNA, PARTYKUŁA, KATECHIZM, PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, DZIEJOPISARSTWO, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PODPINKA, CYNGIEL, BERNARDYNKA, UDAR, BLIŻSZOŚĆ, KORPUS NAWOWY, KASZYCA, AKOMPANIAMENT, DOBRO, WYSOKI KOMISARZ, WSZARZ, INWALIDA WOJSKOWY, PRĄD GALWANICZNY, RAMA, CZARNA KSIĘGA, FANPEJDŻ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ASNYK, BROKAT, PIEPRZ CZERWONY, KOŃ LEJCOWY, PRODUCENT, TONIK, PIONIER, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SYSTEM DZIESIĘTNY, BALDACHIM, AKADEMIA, KOMUNIKATOR, OKRĘT SZPITALNY, LIMNIGRAF, OBUDOWA, SPORT KWALIFIKOWANY, GABLOTA, PRANKO, DOPŁYW, KONSULENT, OGNIE, SONIFIKACJA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, KECZ, RACHUNEK BIEŻĄCY, PENTIMENTO, DRASTYCZNOŚĆ, DYSZA, ZBAWCZYNI, ADAGIO, KOŁOMYJA, PODOBNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, GRA, REDAKTORSTWO, WACHTA, PROTEZA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SEMESTR LETNI, CYLINDER, SANDBOX, PIĄTY, MAJAK, LOKATOR, UMOWA ADHEZYJNA, GAMBIT PRZYJĘTY, BAŁAGULSZCZYZNA, CZEREŚNIA, INTEGRACJA POZIOMA, KOLEC, ZASOBOŻERNOŚĆ, MIKONAZOL, WALIZA, CEWKA PUPINOWSKA, ?GOTOWALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRATEGIA skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATEGIA
skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.).

Oprócz SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x