USUNIĘCIE INTRONÓW (SEKWENCJI NIEKODUJĄCYCH) I POŁĄCZENIE EKSONÓW (SEKWENCJI KODUJĄCYCH) Z PREKURSOROWEGO MRNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKŁADANIE GENU to:

usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USUNIĘCIE INTRONÓW (SEKWENCJI NIEKODUJĄCYCH) I POŁĄCZENIE EKSONÓW (SEKWENCJI KODUJĄCYCH) Z PREKURSOROWEGO MRNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 497

SKLEROPROTEID, TĘTNICA TRÓJDZIELNA, TAKSON, MIMEZJA, STYGOFAUNA, OZONOSFERA, COKÓŁ, KONWERSJA GENÓW, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, ZAPŁODNIENIE, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, ALOSOM, ZWIERZĘTA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, MORFOLOG, PRZEWRÓT PAŁACOWY, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, STRZAŁA, EKSMISJA, SZEW STRZAŁKOWY, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KOHORTA, MUTACJA NONSENSOWNA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ALBUMINOID, STYGON, BANK GENÓW, WĘZEŁ DROGOWY, APIKOMPLEKS, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, FRAZA PRZYIMKOWA, NORKA, SPACER PO CHROMOSOMIE, POLIMORFIZM, POŁĄCZENIE, FILOGENETYKA, HYDROBIOLOGIA, SALING, ANASTOMOZA, MUTACJA CICHA, POŁĄCZENIE ŚRUBOWE, KONCENTRAT, STRZAŁECZKA, HAMULEC CIERNY, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, TARŁO, DIPLOBIONT, N-GRAM, SZCZEP, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, BIOPALIWO, BIOGERONTOLOGIA, KLUCZ, DZWONEK, MUTACJA GENOWA, PRZEGUB, KOD GENETYCZNY, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, LAMARCK, KREM, DIALIZA, HETEROZYGOTA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, KRYZA, PRZEKIEROWANIE, KREWNIAK, PENICYLINA PROKAINOWA, ŚLUZOWCE, NISZA EKOLOGICZNA, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, UNIFIKACJA, CHOROBA DZIEDZICZNA, MIMETYZM, STOMIA, GROMADA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, ZWIERZĘ, KARBOLINA, ŚLUZOROŚLA, ZAKRES REAKCJI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KOREKTA, NIEWIERNOŚĆ, AMH, HOMOZYGOTA RECESYWNA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, KOLĘDA, MASTYGONEMA, SKŁADANIE ZEZNAŃ, APPENDEKTOMIA, MUTAGENNOŚĆ, IDIOMATYZM, SPRZĘG, BIOCYD, PANDEIZM, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, MIESZANINA, STYMULATOR, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SERIA, KRÓLOWA, BENTOS SŁODKOWODNY, MONTOWANIE, MELANINA, TEST CIS-TRANS, BROŃ ABC, PĘTLA, GATUNEK, INKORPORACJA, KONWERGENCJA, WEKTOR, DYSONANS, JAD TRUPI, SPECJACJA, TRUST, SZEW, OCZYSZCZANIE, ENZYM, HYGROPSAMMON, ODWODNIENIE, UŁÓW, CECHA RECESYWNA, MIESZANKA, BIOLIT, SYGNAŁEK, INTEGRACJA PIONOWA, PTOMAINA, KRYZA, FILOGENIA, LAKTAM, HIEROGLIFY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, PESTYCYD, KOLONIA, STARCIE, BIOMASA, RZĄD, KONCENTRAT, MYŚL, DOMENA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, SCHWANN, RAFA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, CZASOWNIK FRAZOWY, KARDAN, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, ROZRZĄD, ZEZNAWANIE, BIOKATALIZATOR, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PUNKT ARTYKULACJI, GATUNEK AGAMICZNY, MERMOZ, SPLOT, WIĄZADŁO, BIOLOG MOLEKULARNY, POŁĄCZENIE NERWOWE, STAW, WIĄZANIE, ODPOŚREDNICZENIE, DEMOTYWATOR, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, DYSHARMONIA, STERYLNOŚĆ, DOGODZENIE SOBIE, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, STRZAŁKA, KOMÓRKA, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, ODMIANKA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, PROTISTY, POŁĄCZENIE WCISKOWE, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, POŁĄCZENIE GWINTOWE, BENTOS, SEKWENCJA KODUJĄCA, GATUNEK KLUCZOWY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SPLOT, INSERCJA, OKSYHEMOGLOBINA, UZIOM, POŁĄCZENIE GŁOSOWE, STADIALNOŚĆ, HETEROTROFIA, ALLOSOM, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, WĘZEŁ, BIOCENOZA, STOŻAR, RAMKA ODCZYTU, PALEONTOLOGIA, ZATARCIE SKAZANIA, DZIEDZICZNOŚĆ, OSADA, WEKTOR GENETYCZNY, FASETA, MORFOFONEMIKA, NOSICIEL, PLANKTON, KOMPILACJA, LAICYZACJA, KULTURA KOMÓRKOWA, DEMOT, NIĆ, GENOMIKA STRUKTURALNA, PIERWOTNIAK, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, MARCONI, PREPARAT, ZWIĄZEK, NAPĘD HYBRYDOWY, SYGNAŁ, BOMBA NEUTRONOWA, SEKWENCJA SHINE-DALGARNO, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, KASETA PRIBNOWA, POTERNA, LIFTING, WSPÓŁŻYCIE, WYSPA PŁYWOWA, WALKA, BENTOS MORSKI, POTAJNIK, KOMBINACJA, CESARSTWO, ALIANS STRATEGICZNY, HETEROMORFIZM, HETEROZJA, CUDZOŻYWNOŚĆ, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, DROGA WOJEWÓDZKA, ZMIANA CHOROBOWA, POSTĘP BIOLOGICZNY, CIAŁKO ZIELENI, FUZJA, BIOMETEOROLOGIA, BIONIKA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, WIRUSY, REGUŁA KOLIZYJNA, ŚCIANKA, SYSTEMATYKA, ANATOMIA ROZWOJOWA, WIĘZADŁO, DIAPAUZA LETNIA, ANTYCYPACJA, SEGREGACJA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, AKRAZJE, AKWARIUM, LIKWIDACJA, EDAFON, STREAM, SEKWENCJA KOZAK, SZYBKOZŁĄCZKA, PENETRACJA GENU, FRAZEOLOGIZM, KLEJ, MUTUALIZM, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, SEKWENCJA PRIBNOWA, ODMIANA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, POŁĄCZENIE, PRZEWÓD BOTALLA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, MIKROKLIMAT, FENETYKA, OTWORNICE, MORFOLOGIA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, RETUSZ, TAKT, KOMEDIA ROMANTYCZNA, MELANŻ, DOBÓR KREWNIACZY, SEKWENCJA TATA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CHWYTNIK, CERAMIKA SANITARNA, ORZĘSKI, HYBRYDYCZNOŚĆ, HIPOSTAZA, COKÓŁ, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, ROZJAZD, REPRESOR, BIAŁKO FIBRYLARNE, SKUPISKO, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PODZIAŁ, POZBYCIE SIĘ, ?ODPŁYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USUNIĘCIE INTRONÓW (SEKWENCJI NIEKODUJĄCYCH) I POŁĄCZENIE EKSONÓW (SEKWENCJI KODUJĄCYCH) Z PREKURSOROWEGO MRNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USUNIĘCIE INTRONÓW (SEKWENCJI NIEKODUJĄCYCH) I POŁĄCZENIE EKSONÓW (SEKWENCJI KODUJĄCYCH) Z PREKURSOROWEGO MRNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKŁADANIE GENU usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKŁADANIE GENU
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych (na 13 lit.).

Oprócz USUNIĘCIE INTRONÓW (SEKWENCJI NIEKODUJĄCYCH) I POŁĄCZENIE EKSONÓW (SEKWENCJI KODUJĄCYCH) Z PREKURSOROWEGO MRNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - USUNIĘCIE INTRONÓW (SEKWENCJI NIEKODUJĄCYCH) I POŁĄCZENIE EKSONÓW (SEKWENCJI KODUJĄCYCH) Z PREKURSOROWEGO MRNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast