PTOMAINA - AMINA POWSTAJĄCA W PROCESACH GNILNYCH ORGANIZMÓW ZWIERZĘCYCH W WYNIKU DEKARBOKSYLACJI AMINOKWASÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAD TRUPI to:

ptomaina - amina powstająca w procesach gnilnych organizmów zwierzęcych w wyniku dekarboksylacji aminokwasów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTOMAINA - AMINA POWSTAJĄCA W PROCESACH GNILNYCH ORGANIZMÓW ZWIERZĘCYCH W WYNIKU DEKARBOKSYLACJI AMINOKWASÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 985

TĘTNICA PODSTAWNA, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, GWIAZDA, POTAŻ KAUSTYCZNY, BAKTERIA, GEN WĘDRUJĄCY, DELUWIUM, FETYSZYZM, PIERŚNICA, RYNNA SUBGLACJALNA, PROTISTY, SZERSZEŃ, REWALIDACJA, TKANKA MIĘŚNIOWA, CHWYTNIK, ZADRAPNIĘCIE, MIMEZJA, DZWONY, MIMETYZM, INWERT, BIORÓŻNORODNOŚĆ, NARZĄD SZCZĄTKOWY, CZYNNIK BIOTYCZNY, WISKOZA, STYMULATOR, OGNISKO MAGMOWE, OSADA, FACH, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, MIKROKLIMAT, MEGATSUNAMI, PODZIAŁ, ZADRAPANIE, ZGRUPOWANIE, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ENDOKRYNOLOGIA, TRANSPOZON, MĄKA, KWASZONKA, BRODAWKA PŁCIOWA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PSAMMON, SKLEROPROTEINA, HYDROBIOLOGIA, INDUKTYWNOŚĆ, MELANINA, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, PREPARAT, WARSTWA OZONOWA, TRIMETYLOAMINA, ZAJĘCZA WARGA, LAKTOTROPINA, HUK, NADGORLIWOŚĆ, PEPTYD, BRUNATNOZIEM, PISZCZAŁKA WARGOWA, UŁÓW, CHOROBA ORMONDA, MUTAGENNOŚĆ, DIAPAUZA LETNIA, SEN LETNI, JELEŃ WIRGINIJSKI, INFILTRACJA, ŻYŁA MACICZNA, KATYŃ, BLACK METAL, FILOGENETYKA, WYRAZ OBCY, OPERATOR ARYTMETYCZNY, REHABILITACJA, TRZĘSIENIE ZIEMI, KWAS ASPARAGINOWY, PRZEŻYCIE, MOMENT MINSKY'EGO, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, KAMIEŃ, FOTORECEPTOR, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, NORMA REAKCJI, PETROCHEMIKALIA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, CHROMATYDA SIOSTRZANA, UDAR, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, ROZSZCZEP WARGI, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, CHOROBA CORIEGO, WISKOZA, POLIMORFIZM, MURSZ, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, GRZYWACZ, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ELASTYL, KODON NONSENSOWNY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, DĘBIANKA, WIENIEC, MUTUALIZM, ELIMINACJA, KWOTA POŁOWOWA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, OSADY ŚCIEKOWE, KARBOLINA, PESTYCYD, SUBSTRAT, SKAŁA METAMORFICZNA, PARALIŻ DECYZYJNY, WĘGIEL KOPALNY, PRL, ANTARKTIS, SERIA, BOLOGRAM, RYNNA POLODOWCOWA, GAZ BŁOTNY, MĄKA, GRUPA, GLONY, BIOKATALIZATOR, INDUKCYJNOŚĆ, MORFOLOGIA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, PRZYZWYCZAJENIE, BRĄZOWY PODKARZEŁ, POZOSTAŁOŚĆ, TAKSONOMIA, FENYLFERYNA, PRZESTRZELINA, MOORE, BISIOR, ZARODZIOWCE, RESPIRATOR, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, MORFOLOG, CZYNNIK EKOLOGICZNY, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, KAUCZUK BUTYLOWY, FUNKCJA NAZWOWA, CEFEIDY, BIOPOTENCJAŁ, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, CIELENIE LODOWCA, BIOCYD, KUMOSTWO, CIELENIE, BIOLIT, SZCZELINA BRZEŻNA, BARWA NALECIAŁA, POTAŻ ŻRĄCY, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, POŚWIĘCENIE, STOŻEK, RENTA INWALIDZKA, ZAWAŁ BLADY, KOMPOSTOWNIK, TRENING, TEOLOGIA, TARAS, CHROMOSOM POLITENICZNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, DOBÓR KREWNIACZY, DOLINA RYNNOWA, FLAK, ZŁOŻE, WIBROAKUSTYK, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PRECYPITACJA, UGRUPOWANIE, CZARNA DZIURA, EKTODERMA, PELLIKULA, POLIKONDENSAT, KIT PSZCZELI, KOLEJKA, PRYZMA AKRECYJNA, ANTYCYPACJA, SEJSMIKA, ENZYM, SALDO DEBETOWE, NAFTÓWKA, HYGROPSAMMON, ABSORPCJA, POLIMER WINYLOWY, ANATOMIA ROZWOJOWA, SUPERNOWA TYPU IA, HETEROMORFIZM, MAKROCZĄSTECZKA, ŻELATYNA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, EFEKT MNOŻNIKOWY, DWUNASTKA, GAZ SPALINOWY, RODZINA PATCHWORKOWA, FAUNISTYKA, ANILINA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, MODULACJA SKROŚNA, SKAŁA WULKANICZNA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, RANA SZARPANA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, MUTACJA GENOWA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, ALBUMINA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, OBTŁUCZENIE, KUMYS, KONWOLUCJA, POPULACJA, FILET, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, BIONIKA, REGENERACJA, HARUSPIK, WIRCZYK, GLIKOPEPTYD, GAZ SKŁADOWISKOWY, POLIIMID, JAD, JEZIORO EWORSYJNE, WARSTWA ADSORPCYJNA, EPIPSAMMON, ZŁÓG WAPNIOWY, ŚLUZOWCE, ESTYWACJA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, SANDINISTA, DEBELLACJA, ZOOPATOLOGIA, AKRAZJE, UNDERGROUND, KONWEKTOR, ABSTRAKCJA, PIWO, PLANKTON, CZWARTY ŚWIAT, EDAFON, WYGRANA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, GROMADA, KWAS FTALOWY, SĘK OTWARTY, SAMOZAPALENIE SIĘ, NIEPODZIELNOŚĆ, FRANCA, RAFA KORALOWA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, LAMARCK, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, AFAZJA, BRODAWKI PŁCIOWE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, BĄBEL, ŚRODKI PIENIĘŻNE, GALAS, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, EKOLOGIA OPISOWA, GEN FUZYJNY, PRZĘDZA, LIMFOBLAST, MASA KAKAOWA, KADAWERYNA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY, SCAN, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, GAZ WĘGLOWY, DROGA GRUNTOWA, STOPIEŃ WODNY, CIAŁKO BIAŁAWE, JEZIORO OSUWISKOWE, ENTODERMA, PUNKT MECZOWY, AKTYWA, BRODAWKA WENERYCZNA, KOLONIA, POLICHLOREK, ELEKTROEROZJA, UCHO ZAPAŚNIKA, RÓŻNICA, LEPTON, RANA CIĘTA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, OSTANIEC, GLUTAMINAZA, OZONEK, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU I, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, TOKSYNA SINICOWA, POŁÓW, ŻUBR NIZINNY, BEZWODNIK, MATERIAŁ SKALNY, OZONOSFERA, ?CHLEBEK PSZCZELI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTOMAINA - AMINA POWSTAJĄCA W PROCESACH GNILNYCH ORGANIZMÓW ZWIERZĘCYCH W WYNIKU DEKARBOKSYLACJI AMINOKWASÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTOMAINA - AMINA POWSTAJĄCA W PROCESACH GNILNYCH ORGANIZMÓW ZWIERZĘCYCH W WYNIKU DEKARBOKSYLACJI AMINOKWASÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAD TRUPI ptomaina - amina powstająca w procesach gnilnych organizmów zwierzęcych w wyniku dekarboksylacji aminokwasów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAD TRUPI
ptomaina - amina powstająca w procesach gnilnych organizmów zwierzęcych w wyniku dekarboksylacji aminokwasów (na 8 lit.).

Oprócz PTOMAINA - AMINA POWSTAJĄCA W PROCESACH GNILNYCH ORGANIZMÓW ZWIERZĘCYCH W WYNIKU DEKARBOKSYLACJI AMINOKWASÓW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PTOMAINA - AMINA POWSTAJĄCA W PROCESACH GNILNYCH ORGANIZMÓW ZWIERZĘCYCH W WYNIKU DEKARBOKSYLACJI AMINOKWASÓW. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x