PROCES USUWANIA SUBSTANCJI POWODUJĄCYCH SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE TERENU, WODY, ŻYWNOŚCI, SPRZĘTU, UZBROJENIA, CIAŁA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEZAKTYWACJA to:

proces usuwania substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia, ciała itp (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEZAKTYWACJA

DEZAKTYWACJA to:

działanie zmierzające do wyłączenia czegoś, zniesienia lub unieważnienia jakiejś aktywności, zmiany statusu czegoś (np. usługi) na nieaktywny (na 12 lit.)DEZAKTYWACJA to:

proces lub czynność mające na celu neutralizację działania szkodliwych substancji; odkażenie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES USUWANIA SUBSTANCJI POWODUJĄCYCH SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE TERENU, WODY, ŻYWNOŚCI, SPRZĘTU, UZBROJENIA, CIAŁA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.539

BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, REKONWERSJA, SCRIBE, KONEW, INKRUSTACJA, KARMEL, SĄD WOJENNY, DATOUZAUR, RANA OPARZENIOWA, SPIRYTUS, SUTASZ, TRON, STREFA KRAWĘDZIOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, SEGMENT, NIEWYPŁACALNOŚĆ, SKALICA, PANCERZOWCE, KOTWICZNIKOWCE, CENZUS WYBORCZY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KONWENCJA, REGUŁA GLOGERA, GEOLOKALIZACJA, PŁETWA STEROWA, MAPA, AGREGATOR TREŚCI, KABINET, ŁYŻKA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, OBRÓT, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KORYTARZYK, OBRAZ, KWADRATURA, ZGRABNOŚĆ, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, KOSZMAR, ROZDZIELCA, CHARAKTER, MOTYW, MITOZA, PARLAMENT, ZBIÓR, SZCZECIOSZCZĘKIE, BRUDNA BOMBA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MONITORING, ZIELENICA, WAGA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ASYMILAT, SCHRON, CZYNNOŚĆ, RYNNA POLODOWCOWA, GRANITA, KALETNIK, DIODON JEŻYK, WIDZOWNIA, LÓD GRUNTOWY, PLAN, MAGNES TRWAŁY, GALWEOZAUR, BRYZG, NOGA, CZARNOGRZBIETKA, EFEKT JOJO, FERMENTACJA METANOWA, PROCES, REPERTUAR, PRZEPALANKA, JESIOTROWATE, PLAN PRZESTRZENNY, FIGURA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, BĄBEL, APOGEUM, WZORZEC ANALITYCZNY, ŚMIECI, KRAJANKA, EMISJA POLOWA, LANDSZAFT, BŁONNIK, SZYBKOWAR, ZŁOŻE KOPALINY, PERLATOR, MAREMMANO, NAPÓR, ILUSTRACJA, SUKCESJA, FALSTART, NYLON, KŁADKA, EROZJA GLACJALNA, PANIER, WYZIEWY, KOCZKODAN NADOBNY, ANALIZA SPEKTRALNA, NUTACJA, RÓJKA, MINISTRANT WODY, STYL PRZERZUTOWY, ŚWIECA, ODWODNIENIE, CUKIER BIAŁY, WIELKA PIECZĘĆ, ŁAPACZKA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, ATLAZAUR, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, MOLETOWANIE, SAMOZAGŁADA, ZABARWIANIE, MIKSER, AUTOREGULACJA, APEKS, KOKTAJL, PŁEĆ, FILTR KUBEŁKOWY, DECORUM, OŚ STRZAŁKOWA, OBSZAR, PANTOMIMA, SPYCHARKA, HAKONOSOWATE, KAFKA, SŁUGA BOŻA, MŁAK, PROGLOTYD, PASTERZ, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, JEZIORO LOBELIOWE, LAICYZACJA, ODPŁYW, GLAZURA, KRYSTALOGRAFIA, PERKOLACJA, KORZONEK, IDENTYFIKACJA, TAGUAN, METKA, KOLUMNA, FANTOM, ROKIETOWATE, EGZOSZKIELET, AGREGACJA, MOMENT PĘDU, OPERACJA, AUTODESTRUKCJA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, TABULATURA, ZBOCZENIE, OLEJEK, STUDNIA, PUPCIA, PRĘŻNOŚĆ, PAMIĘĆ, STOŻEK NAPŁYWOWY, MONOPOL, CHŁODNIK, ELSEYA ZĘBATA, WZGÓREK, EKRAN, KRETYŃSKOŚĆ, TROMBOLIZA, ZŁÓG WAPNIOWY, RZEKOTKA DRZEWNA, MUŚLIN, GUŁAG, FLAK, POKOST, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KLUSAK, DEZAKTYWACJA, K, KOTŁOWNIA, BETON GIPSOWY, SUKA, IZOMORFIZM, ABSOLUT, ZATOKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, KOŃCZYNA GÓRNA, UTLENIALNOŚĆ, MIĘKISZ WODNY, ABRAZJA, FAKOEMULSYFIKACJA, KALENDARZ, LABORATORIUM, NIESZCZEROŚĆ, INKUBATOR, KLAWIATURA, OCEAN, MORŚWIN BURMEISTRA, DOMIESZKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ROTACJA, BEZIDEOWOŚĆ, SPRZĘG, EWAPOTRANSPIRACJA, TERMINATOR, APOASTRON, GAZYFIKACJA, HYDROMECHANIZACJA, DORMITORIUM, REFORMING PAROWY, PROCES, PŁATEK KOSMETYCZNY, METODA KARTOGRAMU, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, EMISYJNOŚĆ, SITO, OSAD FLUWIOGLACJALNY, CZWÓRNIAK, NASKÓREK, BUŁKI, PACYNA, SYFON, PRZEPROST, EWOLUCJA, SKIP, ALGOAZAUR, MONTAŻ, IZENTROPA, WYMUSZONOŚĆ, SZYBKOWAR, DEKLINACJA, PROCES TERMODYNAMICZNY, REKWIZYCJA, AUTOSYFON, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, CZERPNIA WODY, LAMACERATOPS, DORADCA PODATKOWY, CHUDOŚĆ, PROCES KANONIZACYJNY, DELFIN WYSMUKŁY, TERASA, NARZĄD JACOBSONA, KOSTIUM, CROSSING-OVER, WÓZEK INWALIDZKI, CHŁODNIA, USKOK, URAZ, WODY PELAGIALNE, PROCES GLACJALNY, GOSPODARKA ŚWIATOWA, FERGANOCEFAL, WENEROLOGIA, ETOLOGIA, LIGABINO, ZAPRAWA, ABERRACJA, STABILIZATOR, ROZTOPY, KATEGORIA, UKŁAD PLANETARNY, GANGLIOZYDOZA GM2, WSCHODY, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, UBARWIANIE, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, INWERSJA CUKRU, AKLIMATYZACJA, DOJRZEWANIE, NEBULIZATOR, CZERPACZ, BICZ WODNY, KRACH, ANONIMIZACJA, SIEĆ, ZAPŁON, TELEGRAF CHAPPE'A, AUTOIDENTYFIKACJA, TUŁÓW, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, ODPYLAK, ANTYOKSYDANT, KIESZEŃ, HARMONIKA, FALA MORSKA, DELFIN COMMERSONA, AMPUŁKA, CELTA, MAGNES STAŁY, APARAT, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, ZAPPER, REGRESJA, POLE, PRZYGOTOWANIE, SPIS POWSZECHNY, MIESZEK, AMORFIZM, KOŁBAŃ, FERRIMAGNETYZM, ?GASTROFAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES USUWANIA SUBSTANCJI POWODUJĄCYCH SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE TERENU, WODY, ŻYWNOŚCI, SPRZĘTU, UZBROJENIA, CIAŁA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES USUWANIA SUBSTANCJI POWODUJĄCYCH SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE TERENU, WODY, ŻYWNOŚCI, SPRZĘTU, UZBROJENIA, CIAŁA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEZAKTYWACJA proces usuwania substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia, ciała itp (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEZAKTYWACJA
proces usuwania substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia, ciała itp (na 12 lit.).

Oprócz PROCES USUWANIA SUBSTANCJI POWODUJĄCYCH SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE TERENU, WODY, ŻYWNOŚCI, SPRZĘTU, UZBROJENIA, CIAŁA ITP sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PROCES USUWANIA SUBSTANCJI POWODUJĄCYCH SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE TERENU, WODY, ŻYWNOŚCI, SPRZĘTU, UZBROJENIA, CIAŁA ITP. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x