BADANIE - NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE - OPINII I NASTROJÓW SPOŁECZNYCH, ABY DOKONAĆ DIAGNOZY I OPRACOWAĆ PROGNOZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEMOSKOPIA to:

badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BADANIE - NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE - OPINII I NASTROJÓW SPOŁECZNYCH, ABY DOKONAĆ DIAGNOZY I OPRACOWAĆ PROGNOZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 523

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ALEGACJA, KAROTAŻ, PANNA W WIEKU POBOROWYM, TYPIZACJA, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, BADANIE PODMIOTOWE, DEMONSTRACJA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, OPIEKA MEDYCZNA, REKONESANS, NIESKWAPLIWOŚĆ, OPINIOTWÓRCA, POLITYKA SOCJALNA, BADANIE, PATRIARCHALIZM, MANIERY, GÓRNE, FOKUS, SPIS POWSZECHNY, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, KAMERTON WIDEŁKOWY, GADACZ, FALANDYZACJA PRAWA, SZOWINISTA, ROZSTRZYGANIE, MANOMETRIA, DOMEK, OPUKIWANIE, OTWÓR STRZAŁOWY, PAŃSTWO OPIEKUŃCZE, HISTORYCYZM, NACISKANIE, UROCYSTOGRAFIA, POMIAR, PSYCHUSZKA, WEKSYLOLOGIA, KULT, POURPOINT, CEREMONIAŁ, PODATEK TOBINA, NALEGANIE, STEREOGRAM, EDUKATORKA, EKSPERT SĄDOWY, ADAPTACJA SPOŁECZNA, EKSPERTKA, FREKWENCJA, ZWORKA, RUCH EKOLOGICZNY, JELEŃ KALAMIAŃSKI, LITERATURA PARENETYCZNA, LEKTORAT, MIKROFON CEWKOWY, PODGRUPA NORMALNA, ADWOKAT, MEDYCYNA PRACY, POLITYKA SPOŁECZNA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, PRZEBIERANIEC, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, ERIE, FILM OBYCZAJOWY, MEDIASTINOSKOPIA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PIES UŻYTKOWY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, PRZEWARSTWIENIE, BETON, OCHRONA ZDROWIA, KOSZT ALTERNATYWNY, SKONFEDEROWANE STANY AMERYKI, ALKOHOL CUKROWY, POLITYKA MIESZKANIOWA, ŚLEPA PRÓBA, AFILIACJA, TEST WYSIŁKOWY, FUNKCJONALIZM, SOCJOLOGIA RADYKALNA, NOWA, ODSZCZEPIEŃSTWO, PLAMKA FORDYCE'A, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, CZERSKA, RAPORT BEVERIDGE'A, TWIERDZENIE OREGO, LANE CIASTO, REPOZYCJA, MISJA STABILIZACYJNA, JESIOTR KASPIJSKI, APOSTAZJA, NERD, SONDA, WIGILIA, MECHANIKA KLASYCZNA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, PANNA NA WYDANIU, BEZPIECZEŃSTWO, DEMONSTRACJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, NARKOLEPSJA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, MIEJSCE, GRUSZKA ŻAROWA, EKSPERT, SKUP INTERWENCYJNY, METODA SCENARIUSZOWA, HODOSKOP, METODA REPREZENTACYJNA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, FUNKCJONALIZM, FETYSZYZM TOWAROWY, KONFLIKT TRAGICZNY, FORMA, ANALIZA REGRESJI, TEŚCIK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SPOŁECZEŃSTWO, LEWICA, MEKSYKAŃSKA FALA, STACJA ORBITALNA, MANIFESTACJA, HUBBLE, SPIS LUDNOŚCI, PIEROW, KLEJNOTKA ZIELONA, UPROSZCZENIE, RÓWNANIA CAUCHY’EGO-RIEMANNA, PÓŁCZŁOWIEK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, KATHARSIS, ODDYCHANIE TLENOWE, MOBING, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, MANOMETRIA ANOREKTALNA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, PANEL, POSIEW, OCZKO, KLINIKA ABORCYJNA, POWAGA, PAJACYK, AMNIOCENTEZA, REGENERATOR, REGRESJA, ARTERIOGRAFIA, WODOROSÓL, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, PAŃSTWO DOBROBYTU, ZUS, NASŁANNIK, OFICJALNOŚĆ, REPOZYTORIUM, PŁYTA DETONACYJNA, NOMENKLATURA PARTYJNA, CYSTOGRAFIA, FORMA, OSCYLOMETRIA, BŁĄD PROGNOZY EX POST, AGLOMERACJA, CHART, REFERENDUM STRAJKOWE, KROK, SOLIDARYZM, AUGUR, RÓŻNICA KLASOWA, HUBBLE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PŁYN ETYLOWY, LEGATO, BRONCHOFIBEROSKOPIA, UBOŻENIE, REGIONALISTYKA, EUGENIKA, BADANY, JUNIORKA MŁODSZA, WIELOMÓWSTWO, POKOLENIE, SYSTEM OBRONNY, GŁOWICA REWOLWEROWA, MOBBING, RODZINA ADOPCYJNA, PROFIL LIPIDOWY, NEOREALIZM, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, REKOGNICJA, PRODUKT LECZNICZY, MATERIALIZM HISTORYCZNY, JUMPER, KOREKCJA DYNAMICZNA, RODZIMOŚĆ, CHROMOGEN, OPINIOTWÓRCZOŚĆ, SÓL KWAŚNA, INTERWIZJA, ŁAWKA REZERWOWYCH, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, KRYMINALISTYKA, INTEGRACJONISTA, BIORCA CEN, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, HISTEROSKOPIA, ALIANS STRATEGICZNY, OBRAZ STEREOSKOPOWY, BADANIE, HIPERFOKALNA, PALATOGRAFIA, TEKSTUALNOŚĆ, LIMFOSCYNTYGRAFIA, KONFIGURACJA, KUGUAR, FALANDYZACJA, MINIMUM SOCJALNE, SMUKLIKOWATE WŁAŚCIWE, SUBKULTURA, RAJD, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, BOWLS, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY, PARENETYKA, NÓŻ NA GARDLE, STROBOSKOPIA, KONTROWERSJA, PONADKLASOWOŚĆ, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, KOMPUTER KWANTOWY, DEMOSKOPIA, HIPOTEZA GAI, POSTĘPOWANIE CYWILNE, PAŃSTWO BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, TRANSEKT, KEFIR, BADANIE, AKLIMATYZACJA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, KATECHUMENAT, AFISZOWANIE SIĘ, UCHWYT, BADANIE PRZESIEWOWE, ASOCJALNOŚĆ, BADANIE, EFEKT PRIMAKOFFA, PAJAC, PRÓBA, TYRAN, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, PROGNOZA POGODY, ANKIETA, PORUCZNIK, POCIĄG MARSZRUTOWY, FIZYKA WIELKICH ENERGII, ODSTĘPSTWO, HISTORYZM, FUNKCJONALIZM, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, ANALIZA CZYNNIKOWA, CZERWONA BURŻUAZJA, MAJOR, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, REALIZM MORALNY, NASTAWNICA, REGISTER, MIARA HAARA, WIĘŹ SPOŁECZNA, POMOC PUBLICZNA, OKNO STARTOWE, TROLL, CYTODIAGNOSTYKA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ELEKTROMIOGRAFIA, ŚLUZICOWATE, BOHEMA, STANOWISKO ROBOTNICZE, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, POLITYKA SPÓJNOŚCI, STRATY MORALNE, HUMANIZACJA PRACY, PUŁAPKA KREDYTOWA, WŁADZUCHNA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, KALIBRACJA, CELOWNIK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, SZABER, FARMAKOEKONOMIKA, BAZA ORBITALNA, STAN, NAPIERANIE, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, TROL, SADZAK, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, RATOWNICTWO, OGRÓD NATURALISTYCZNY, SIEJBA, ?INTROJEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BADANIE - NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE - OPINII I NASTROJÓW SPOŁECZNYCH, ABY DOKONAĆ DIAGNOZY I OPRACOWAĆ PROGNOZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BADANIE - NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE - OPINII I NASTROJÓW SPOŁECZNYCH, ABY DOKONAĆ DIAGNOZY I OPRACOWAĆ PROGNOZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEMOSKOPIA badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEMOSKOPIA
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy (na 10 lit.).

Oprócz BADANIE - NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE - OPINII I NASTROJÓW SPOŁECZNYCH, ABY DOKONAĆ DIAGNOZY I OPRACOWAĆ PROGNOZY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - BADANIE - NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE - OPINII I NASTROJÓW SPOŁECZNYCH, ABY DOKONAĆ DIAGNOZY I OPRACOWAĆ PROGNOZY. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast