W MYŚL USTAWY KODEKS KARNY (ART. 115 § 13 PKT 3 KK) FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATOR to:

w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)OPIEKUN to:

w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURATOR

KURATOR to:

kierownik kuratorium, które kontroluje szkoły i inne instytucje pedagogiczne i związane z kształceniem (na 7 lit.)KURATOR to:

w języku prawnicznym: pełnomocnik, przedstawiciel osoby w potrzebie, który występuje za nią przed sądem cywilnym (na 7 lit.)KURATOR to:

w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)KURATOR to:

osoba zajmująca się profesjonalnie organizacją wystaw jako pewnych konceptów, intelektualnych całości; człowiek, który czuwa nad wystawami np. w muzeum (na 7 lit.)KURATOR to:

nieordynowany przedstawiciel parafii lub innych jednostek administracyjnych niektórych kościołów protestanckich (na 7 lit.)KURATOR to:

opiekun z mocy prawa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MYŚL USTAWY KODEKS KARNY (ART. 115 § 13 PKT 3 KK) FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.807

PRAWO COULOMBA, SUWAŁKI, LEK SIEROCY, STARANIE, KREACJONIZM, PSYCHOANALIZA, PORTRECISTKA, STRUNA, AUGSBURG, ODKŁACZACZ, RULETKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, JĘZYK FLAMANDZKI, BRODZKI, NOSOROŻEC, EMPORA ORGANOWA, SINES, POZYTYWIZM LOGICZNY, KAPITAŁ RZECZOWY, PĘPEK ŚWIATA, BERKELEY, ANTECEDENCJA, FLESZ, PODMIOT, OPERATOR, PERSKIE OKO, GRAMATYK, MUCHA MOKRA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, WODA LECZNICZA, MIKSER PLANETARNY, BRATNIA DUSZA, TAKSIARA, MARUDER, SKWIR, STAROSTA GRODOWY, MAKART, LIPA, FARGO, WYKOP, HAZARDZISTKA, MARSZ PATROLOWY, DIAGNOSTA, SKAŁA LUŹNA, MONOCENTRYZM, REAGENT, PRZEJAZD KOLEJOWY, PENSUM, OWODNIOWCE, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, DIONIZYJSKOŚĆ, GERMANIN, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, SOCZI, SZTUKA, KREDYT KONTRAKTOWY, LEUNA, CUDZOŻYWNOŚĆ, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, KŁOBUK, BROŃ, PÓŁKAPONIERA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, AKTANT, PODDIALEKT, NERD, MIENSZEWIZM, GEOMETRIA RZUTOWA, OPACZNOŚĆ, LIPSK, MOTYLEK, ŻYŁA, ZBAWICIEL, UPIORY PIERŚCIENIA, GARKUCHNIA, POLONIZATOR, KLASYCZNY HATTRICK, SAŁATA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PARAGRAF, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, AJACCIO, LINEA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SZATANIZM, DEAL, PIERDU-PIERDU, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, POSAG, NAZWA OPISOWA, CENOBIORCA, LICZNIK KILOMETRÓW, GRAAL, AFERA KOPERKOWA, LAK, RETORYCZNOŚĆ, ZARODZIEC RUCHLIWY, PIRNA, KAJMAK, KURATORKA, SOCZEWKA FRENSELA, GIERKA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, APTEKARCZYK, CIEPŁA WDOWA, DOLSK, SERPENTYNA, ALKIERZ, RZECZYWISTOŚĆ, RAJZER, KRYMINAŁ, ALTA, PRAWO GAUSSA, LIBERIA, ŚMIESZKA, OBLAT, ZAKŁAD, MAJSTER BUDOWLANY, PISARZ, SYMARA, SIEWKA, JANSENIZM, NIEDOTYKALSKI, ŁATA MURARSKA, FARO, ŻYŁKA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, OBEDIENCJA, EUROKORPUS, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, NIEZRĘCZNOŚĆ, KURATOR, POPYCHLE, BLASZKA SITOWA, SAONA, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, BOMBONIERA, PRĄŻEK, SENSYBILIZATOR, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PIERŚNICA, POCHŁANIACZ, BADALONA, NIKOLAICI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, OTW, MATERIAŁ MORENOWY, ORZĘSIENIE, LEPIARKA, DWUMECZ, SALA, PRZEDMIOT, NANAJKA, WSPOMNIENIE, FITOSTEROL, REKLAMKA, WSKAŹNIK, ZIOM, PÓŁKREW, TYMBARK, WINIARZ, THOMAS BAYES, COLIMA, KOPISTKA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, BIAŁY WĘGIEL, GRA NA ZWŁOKĘ, SZYNSZYLOWATE, MIKROOTOCZENIE, MERIDIAN, TAYLORYZM, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, KASZLAK, TWARDZIEL, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, HETMAN NAKAŹNY, KRZEŚLISKO, CYKORIA, ROŚLINA, PRAWA MIEJSKIE, KREW, DIABEŁ, BOHEMISTYKA, RACIBÓRZ, LACHINE, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, FAWORYT, ATMOSFERA NORMALNA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, SZYLD, EFEKT ELIZY, GÓRMISTRZ, ZBIERACZKA, FAJKA WODNA, PERYPATETYK, BLANKIETOWOŚĆ, OBYWATELKA, PARA 0, SCHULZ, PASZCZĘKA, DELFIN GRUBOGŁOWY, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PETRYWAŁ, ZŁÓG, MASAJSKI, PARABANK, SACZEK, NAJEZDNIK, CYNAMON, STRUGACZ, HALOGENEK ALKILOWY, POZIOM, POBOROWY, MELDUNEK CZASOWY, REGENT, ŻYD, RESTART, BULWAR, SEJSMOGRAM, NORFOLK, ŁUCZYNA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ZGRYW, KANAŁ, NOGOLOTKOWATE, LOGIKA MODALNA, PÓŁKWATEREK, NEKROPOLA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, SŁODKA IDIOTKA, ORSK, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, BARLETTA, DYSGRAFICZKA, PODRÓŻNA, JEDYNOWŁADCA, TERMOS, ZAPYCHACZ, LAGUNA, MUSZLA, PŁÓCIENNICA, STRZELNICA, HASTINGS, SYSTEM, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, OBSESJA, NIEZALEŻNOŚĆ, MODRASZEK IKAR, TACHOGRAF, ELEGIA, DIAKRYT, NETBALL, AUT BRAMKOWY, SMARKATA, ZAPŁON ISKROWY, OCTAVIA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, LICZBA FERMATA, NADBUŻE, PRZESŁANIE, PODSZEWKA, ROHATYNA, PIEC TYGLOWY, STARY WYGA, ODSYŁACZ, AKSAMITNA REWOLUCJA, MERYTORYKA, METALMANIA, CZAS WOLNY, DIABELEC, KROKIET, ŁOBUZEK, VIBRAM, NIMFOMANKA, NANDO, CHARAKTERYZATOR, BIGBIT, AGENT, ŻYŁA PROMIENIOWA, STRĘCZYCIELSTWO, MIGRACJA ZASIŁKOWA, DOJARKA, SYMETRIA, POP, CZWORAK, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, SZTUFADA, LICZBA KWASOWA, SALA, PACHOŁEK, DZIECKO WIEKU, MIZERIA, SAMOUPROWADZENIE, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, WYSŁUGA EMERYTALNA, KOMÓRECZKA, ?MODERATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MYŚL USTAWY KODEKS KARNY (ART. 115 § 13 PKT 3 KK) FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W MYŚL USTAWY KODEKS KARNY (ART. 115 § 13 PKT 3 KK) FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATOR w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)
OPIEKUN w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATOR
w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.).
OPIEKUN
w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.).

Oprócz W MYŚL USTAWY KODEKS KARNY (ART. 115 § 13 PKT 3 KK) FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - W MYŚL USTAWY KODEKS KARNY (ART. 115 § 13 PKT 3 KK) FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x