OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYSTENT to:

osoba (lub zwierzę), która pomaga innym ludziom, zawodowo lub bezpłatnie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASYSTENT

ASYSTENT to:

pomocnik, podległy współpracownik (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.938

MŁOCKARZ, FORMUŁA ATOMOWA, LICHWA, SIEĆ ENERGETYCZNA, IZOMER GEOMETRYCZNY, KLEDONISMANCJA, KOMEDIANT, WŁÓCZĘGA, FILET, ZARAŻONA, PUCHAR, LAK, KURWIARZ, ZABIEG, GRZYB PASOŻYTNICZY, GLIZA, BEŁT, WACŁAW, NĘCISKO, EMISJA, EMERYTURA POMOSTOWA, PACJENCJA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PROCES INWESTYCYJNY, MOBILE, CIĘGNO KOTWICZE, LOCO, BRUDAS, NOS, MIANOWANIEC, COROCZNOŚĆ, PATCHWORKOWIEC, BIOCENOZA, HEMATOFAGIA, SZCZI, TRZMIELINA, DŻINS, ARTYKUŁ, PODWIĘŹ, TYMPANON, OPÓR, STALLE, GRUPA WSPARCIA, CHAMPION, KURANT, NATASZA, KOMÓRECZKA, MIOPIA, BRUK, ŁAPKA, METODA PERKALA, TRYSEKCJA, HIPERDŹWIĘK, IMPRESJA, SŁAWA, KILIM, PERSYFLAŻ, FERMATA, ŻALE, HIPOMANIA, PORWAK LODOWCOWY, SŁUP, DZIESIĄTY, KAND, CZAPA, GYMKHANA, KAMIEŃ NERKOWY, TRZECIA CZĘŚĆ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PAŃSZCZYŹNIAK, PEPIK, PIĘTA ACHILLESA, JEDNOSTKA ALOKACJI, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ANTONI, POSKROM, ESESMANKA, NEKROMANCJA, ZAKOLE, OTWÓR, JEDNOSTKA NAUKOWA, ŁOTEWSKI, WARTOŚĆ KATASTRALNA, WIĄZ, WRĄB, EDYCJA, NIEDOROZWÓJ, MACZANKA, REGUŁA SAVAGE'A, PEŁNE MLEKO, TRENCZ, WALC, OCET, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ŁOŻYSKO TOCZNE, OBLAT, BĄBELEK, RĘCZNE STEROWANIE, PARAFIANIN, NIEBIOSA, WŁOSKI, DZIECKO Z PROBÓWKI, ARKUSZ DRUKARSKI, WALUCIARZ, NIEBIOSY, RINFORZANDO, CERKIEW, DRAPACZ, TRZECIA POWIEKA, MIĘSOŻERCA, DYL, PÓŁOKRĄG, USTANOWICIEL, URSZULA, POCHLEBCA, DOM WCZASOWY, GLAZURA, NIMB, GADŻET, GENE, PROSO, WATA, SUCHY TYNK, GOFR, KONSTYTUCJA, DREWNO KĘDZIERZAWE, WROCŁAWSKOŚĆ, SĘKACZ, NIEBIOSA, KHMERKA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FAWOREK, MEDYCYNA LOTNICZA, DRUGIE DNO, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PREFIKS, ZABYTEK NIERUCHOMY, BEZGŁOWOŚĆ, KARDIGAN, ZREKOMPENSOWANIE, STOWARZYSZENIE, PAPRYKARZ, ANTYFAN, FOTOGRAM, DOMINIUM, PLOTER TNĄCY, WODOROSIARCZEK, CZEK BEZ POKRYCIA, CHORIJAMB, DRUK AKCYDENSOWY, PARÓWKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, NAJEMCA, SERENADA, TO COŚ, OTWARTOŚĆ, BABIRUSA, ORGANIZACJA, RADZIECKOŚĆ, KADZIDŁOWIEC, BOZIA, WOLUTA, BLOK, LAK, NOK, CZEKOLADA GORZKA, COŚ NA ZĄB, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PÓŁSAMOGŁOSKA, MŁOTECZEK, GERMAŃSKI, AGLOMERACJA, METODA ODCHYLEŃ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ZABORY, BRAT POLSKI, NEKTARIUM, PANCERKA, ZIELONE PŁUCA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, LEK, BAJKA, OFIARA, ZLEWNIA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ATREZJA POCHWY, BELKA STROPOWA, PRZEMYT, KURACJA UDERZENIOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, BLASTOGENEZA, KITUŚ, SATELITA, KOZA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BOZA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, LAMA, PATOGEN, EDYKUŁ, ANTRYKOT, PASTA CURRY, CIAŁO NIEBIESKIE, GAPA, GALERIA, NIEBO, ANAMORFOZA, FUCHA, MAKRO, TEŚCIK, OWOC, ROZPRAWKA, BĘBEN, GÓRY PIERŚCIENIOWE, HELIOLATRIA, USZKO, NIECKA BASENOWA, DROBNICOWIEC, TREPY, KONOTATKA, KARAWAN POGRZEBOWY, BUŁAN, PYLICA ALUMINIOWA, WŁĄCZNIK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, RÓW PRZECIWPANCERNY, MONARCHA, PAROSTATEK, RZEKA EPIZODYCZNA, OLGA, UZDRAWIACZ, KONWOLUCJA, WIŚNIÓWKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, INNA PARA KALOSZY, DYPTYCH, SKARANIE BOSKIE, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WYDMUCHIWACZ, WIOSŁO, SALSA, RUDZIELEC, POWIASTKA FILOZOFICZNA, EMIGRACYJNOŚĆ, APOLIŃSKOŚĆ, ODKAŻACZ, WYCIĄG TALERZYKOWY, IMITACJA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, LAWATARZ, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, TWORZYWO SZTUCZNE, SYMPATYKOMIMETYK, WIDMO SYGNAŁU, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, ZIARNKO, KSIĘŻNICZKA, SAMOGONKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, STOPKA, OSOBA, FIGURA GEOMETRYCZNA, NIETZSCHEANISTA, PARÓWKA, DREN, LAND, FILTRACJA, OSTROWIANIN, PAWILON, POMÓR, MARINA, AUTOTEMATYZM, ADRES, AKCENCIK, TERMOLOKATOR, DIABEŁ, MOSH, OPAŁ, OPOS, WIEK DOROSŁY, PLATFORMA PROCESOROWA, BUTERSZNYT, KORZENIE, PRZERÓB, SIŁACZ, ELKI, METYZACJA, SZTURMAK, LIBRA, ANGARIA, ŁĄCZNIK, BLOKADA EKONOMICZNA, KONFIGURACJA, GŁOWA, PROCES TECHNOLOGICZNY, ?TRZON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYSTENT osoba (lub zwierzę), która pomaga innym ludziom, zawodowo lub bezpłatnie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYSTENT
osoba (lub zwierzę), która pomaga innym ludziom, zawodowo lub bezpłatnie (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast