CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERYTORIUM DANEGO PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARKA NARODOWA to:

całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERYTORIUM DANEGO PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.313

MORFOLOGIA, AGENT CELNY, PRZECIWOBRAZ, MOZA, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, KAŁMUK, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, JĘZYK IZOLUJĄCY, ORGAN PODATKOWY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KABOTAŻ MAŁY, ARMIA, HAGGIS, ZABORY, PAPUA, JANOSIKOWE, PODATEK ROLNY, LIST ŻELAZNY, EGZAMIN POPRAWKOWY, BIOCENOZA, SEKTOR PUBLICZNY, ZNAK OCHRONNY, POLITYKA GOSPODARCZA, REGIONALISTA, PATOGEN, TERMOIZOLACJA, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, CZOŁÓWKA, ŚCIANA WSCHODNIA, ANARCHIZM, PODATEK GRUNTOWY, SKARB, EUPLOIDIA, ARTEFAKT, SYNDROM, EFEKT MNOŻNIKOWY, PODODDZIAŁ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, WICEKRÓL, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, UPRAWA ROLI, CZYNNA SŁUŻBA, MENU, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, DRAMATOPISARSTWO, REDUTA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, WYRAŻENIE, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, GRZYB NIEJADALNY, WYMAGANIA SPRZĘTOWE, SPOŁECZEŃSTWO, SŁOWO POSIŁKOWE, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, CENA WYWOŁAWCZA, MONOPOL, DELOKALIZACJA, PROTEKTORAT, CZYNNIK NORMUJĄCY, TERYTORIUM ZAMORSKIE, ŻYDOSTWO, ZŁOTY MEDAL, DIALEKTYZM, GOSPODARKA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, PRAWO ENERGETYCZNE, BUDŻET ZADANIOWY, NAJAZD, SPECYFIKACJA, PLEBISCYT, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RADA NARODOWA, PODZIEMIE, SMĘTARZ, REGULACJA CEN, KAPITAŁ WŁASNY, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, KOD KRESKOWY, NABOŻEŃSTWO, PKB PER CAPITA, ODCINEK, HANDEL ZAGRANICZNY, RAPORT BEVERIDGE'A, FUNDUSZ PRZEDAKCESYJNY, JASNOŚĆ, PANEL ADMINISTRACYJNY, ENANCJOMER, AKLIMATYZACJA, WYDATKI MAJĄTKOWE, LIBERALIZM GOSPODARCZY, MUZYKA, SCHOLARYZACJA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, ELEKTORAT, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, ESCUDO PORTUGALSKIE, OBIETNICA WYBORCZA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ANTURAŻ, EMBARGO, WEKTOR, SPRZENIEWIERZENIE, SYSTEM KANCLERSKI, BENNI, NUELTIN, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, AUSTRALIJCZYK, TERYTORIUM POWIERNICZE, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KURS ZAMKNIĘCIA, SYSTEM POZYCYJNY, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, KULTURA, WOLUMEN OBROTU, KOSZYK WALUTOWY, WŁADZA, SINGEL, DEGRADACJA, ADMINISTRACJA MORSKA, NACZELNIK PAŃSTWA, TWIERDZENIE KRULLA, IZOENZYM, REZERWA CELOWA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, BLOKADA EKONOMICZNA, GŁOWA CUKRU, ROZMIARÓWKA, REZERWA REWALUACYJNA, SALAMANDRA KOTYJSKA, SZTUKI PIĘKNE, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, BANDERA, IZOLACJONIZM, SYNSET, EKSTRADYCJA, CZECHOSŁOWACZKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, AJENCJA, POMOC SPOŁECZNA, NADWYŻKA HANDLOWA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ZNAK JAKOŚCI, MEMORANDUM FINANSOWE, WYDATKI INWESTYCYJNE, ŻYCIE, SAMORZĄDNOŚĆ, IMPULS TELEFONICZNY, SZOS, NUNCJATURA, GOSPODARKA ŚWIATOWA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, RZYMIANIN, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, WIZA WJAZDOWA, DRAMATURGIA, SONG, SYNANTROPIZACJA, DEROGACJA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, WTYCZKA, WOJAK, PRZEMIANA MATERII, JEZIORO PODLODOWCOWE, MARKA OCHRONNA, ORMIANKA, PRANIE PIENIĘDZY, RETORSJA, PLON REFERENCYJNY, NUNCJUSZ, INDEKS CENOWY, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, GRUPA, KRAJINA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, ZIELONA GRANICA, ORDYNACJA, EFEKT ZATŁOCZENIA, KUANTUNG, PAŃSTWO PRAWNE, MANDARYŃSKI, INFORMACJA NAUKOWA, BILANS HANDLOWY, GOSPODARKA NATURALNA, FEMINIZM, AGENCJA RATINGOWA, GRUPA PRZYJAŹNI, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, INSTYTUCJA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, PERYGEUM, DZIELNICA, ŻOŁNIERZ SUPLEMENTOWY, STRAJK OKUPACYJNY, BÓBR KANADYJSKI, KONTRAKT REGIONALNY, WIZYTA STUDYJNA, IZOZYM, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, ŁABĘDZI ŚPIEW, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, SYMPOZJON, ANTYBIOGRAM, SYJON, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, MORENA NIWALNA, DOMINIUM, NADZÓR BANKOWY, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, GRAFIKA, AMAPA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KRZYWA PODAŻY, DEFINIENS, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, SCENOPISARSTWO, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, FLIGELADIUTANT, PETRA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, SOŁTYSOSTWO, PAŃSTWO, LENINGRAD, WYDATKI BUDŻETOWE, TETRARCHIA, ZARZUT, CMENTARZ, EUROPEJKA, KOREAŃCZYK, PODKANCLERZY KORONNY, PRAWO GÓRNICZE, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, SANKT PETERSBURG, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, ENKLAWA, WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA, INTERWENCJA HUMANITARNA, JUGOSŁOWIANKA, STOLICA, STOLICA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, RADA GABINETOWA, ADMINISTRACJA MORSKA, FUZJA PIONOWA, DYPLOMATKA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE, AURA, INTERGLACJAŁ, ANDORCZYK, IZOLACJA TERMICZNA, KONTRAKT TERYTORIALNY, WYLĄG, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, REGUŁA INFERENCYJNA, REZERWA, WYCIĄG TOWAROWY, TRADYCJA LITERACKA, AGRESJA, SYSTEM KAPITAŁOWY, HARMONIZACJA, TELEWIZJA, HABIT, DODATEK MIESZKANIOWY, TECZKA PERSONALNA, MACEDONIA, INFORMATOLOGIA, NABYTEK TERYTORIALNY, POLESIE, PRAWO BERNOULLIEGO, WIDZ, SZARY RYNEK, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, IDEAŁ MAKSYMALNY, FORTALICJA, INKORPORACJA, ARABSKA UNIA MAGHREBU, LANG, ŚWIĘTOPIETRZE, NAZWA OPISOWA, HOMOZYGOTA RECESYWNA, MONOCENTRYZM, AKCENT, PUNKTACJA KANADYJSKA, MOLALNOŚĆ, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, JĄDRO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, IMMUNITET PARLAMENTARNY, REGUŁA DEDUKCYJNA, FAKTORYZACJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, GENERAŁ, ARMIA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, SAMOSTANOWIENIE, ROZBIÓR, ?WARTOŚĆ NOMINALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERYTORIUM DANEGO PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERYTORIUM DANEGO PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARKA NARODOWA całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARKA NARODOWA
całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa (na 18 lit.).

Oprócz CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERYTORIUM DANEGO PAŃSTWA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERYTORIUM DANEGO PAŃSTWA. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x