CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEOBIEKTYWNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEOBIEKTYWNOŚĆ

NIEOBIEKTYWNOŚĆ to:

to, że coś jest nieobiektywne, coś wyraża stronniecze poglądy, uprzedzenia, a nie stan faktyczny; coś nie bierze pod uwagę wszystkich aspektów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.930

AMPUŁKA, ZMAGANIA, PRINCESSA, KOCIOŁEK, DEZETKA, LUNONAUTA, SPRAWNOŚĆ, KARAFKA, ZRĘCZNOŚĆ, SELEKCJA NEGATYWNA, BRZOZA, MIKSER, INFLACJA OTWARTA, DŹWIĘCZNOŚĆ, METODA ODCHYLEŃ, KULCZYBA, REFEKTARZ, ALARM POWODZIOWY, CHOROBA KAHLERA, GŁOS, ROZSĄDNOŚĆ, CHCICA, PIEC TYGLOWY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, BOCZEK, ELEKTRONOWOLT, BIBLIOTEKA, LAS OCHRONNY, TONACJA, SŁOWACYSTYKA, KONURBACJA, OXFORD, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ŁUK BLOCZKOWY, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, WOŁEK, SYSTEM ALARMOWY, AEROLOGIA, OMLET, WIELOETATOWOŚĆ, MECHANIZM ODPALAJĄCY, PORCELANA STOŁOWA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, CYMELIUM, LIRYCZNOŚĆ, KURT, TRANSPARENTNOŚĆ, PRZEGRYW, ŻYWOTOPIS, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, NABIODRNIK, HIPERMETROPIA, AKTYNOWIEC, OBRZĘK, RADIOTECHNIK, HIPPISKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZWIAD, UDAWACZ, DRAPACZ, POZYTYWNOŚĆ, ZBLIŻENIE, JEŻOWATE, KREDYT PAŃSTWOWY, DALEKOWIDZTWO, BRUKSELA, PANAMA, RATYSZCZ, NIEPODZIELNOŚĆ, ZACNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, WARIACYJNOŚĆ, OFTALMOLOG, OGÓREK, JEGO WYSOKOŚĆ, SUMATOR, KOSZULA DEJANIRY, INWOLUCJA, PODKŁAD MAPOWY, JEDNOSTRONNOŚĆ, MARKIERANT, DECYMA, RAMPA, ANAMORFOZA, BEZAN, MATERIALIZM EKONOMICZNY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, GŁUPKOWATOŚĆ, KOROWAJ, SYLWA, NULLODA, NIETOLERANCJA, SPREJ, BRĄZOWNIK, MARSREJA, PODZIEMIE, TEATR LALEK, PROCESOWICZ, ANITA, CHOMIK EUROPEJSKI, SZABAS, KAFEL, MOPEK, SULFOTLENEK, NIEPŁYNNOŚĆ, PŁOMYKÓWKA, KLOAKA, PUDER, UZDATNIACZ, DOJŚCIE, WOJNA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, DYSCYPLINA KLUBOWA, ALUZJA LITERACKA, PERSONALNOŚĆ, BALSAM, TAKT, PŁAZAKOWATE, FLORYSTA, PORÓD KLESZCZOWY, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, SZTYWNA SPACJA, OPAŁ, SZMALEC, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, BAZGRAŁA, OMYK, WIEŻA KOŚCIELNA, SKÓRNICTWO, POPULACJA MENDLOWSKA, KOLANO, INGRESJA MORSKA, ŻYCIODAJNOŚĆ, UŚMIESZEK, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, INDIANKA, LANGUR KSIĄŻĘCY, CHART, SKRZYNKA, POSREBRZANIE, TRANSURAN, SSAK, EUFORBIA, REFREN, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SATURACJA, CZOŁÓWKA, FIBRYL, REAKTOR, OBRZMIENIE, JELEŃ DAVIDA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, NIECZYNNOŚĆ, NISZA NIWALNA, CEGLARSTWO, DZIELNICOWY, ANALIZA KONKURENCJI, PISZCZAŁKA, PŁYN ZŁOŻOWY, KARDIOIDA, NEUROLOGIA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SKACZELE, NIUCHACZ, KONEW, KISIEL, KONTEKST, KARATEKA, PLACEK, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, CIĘŻKI SEN, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, SZTORM, PRZEDNÓWEK, NIL, SZLACHETNOŚĆ, WIĘZADŁO, TRUFLA, OBRZEŻKOWATE, CZECZOTA, HYDROBUS, DZIEWCZYNKA, METAL, KNEBEL, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, MIŁOŚĆ, WAŁKARZ, STEREOIZOMER, ROZKŁAD MAXWELLA, LANCRET, PIONEER, NIHILIZM, EKRAN, TANDEM, PRZENIKLIWOŚĆ, CEWA, PODUSZKA, ROZRZUTNIK, PORYWISTOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, KUFF, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, STRZELEC, AUKSYNA, SALA, SYFEK, SIÓDMA WODA PO KISIELU, KLUCZ PARTYJNY, PRZEJRZYSTOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, KATASTROFISTA, CECHA PSYCHICZNA, STOPIEŃ, MUFA, ANTYWZORZEC, OSPA, LITERATURA PIĘKNA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, BEZRUCH, GARNCZEK, WYŻYNKA, MIĘKKIE SERCE, MURZYŃSKOŚĆ, DWUSETKA, JASŁO, WSPÓŁKRÓL, BADANY, REAKCJA PODSTAWIANIA, OBLEGAJĄCY, BAT, TRASA WYLOTOWA, CHOROBA CAFFEYA, PANORAMA, DYSZA, PROTOAWIS, ZAKĄSKA, STRONA WWW, TOWARZYSTWO, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, BENEDYKCJA, PENITENCJARYSTYKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, HELIKOPRION, UMOWA KONTRAKCYJNA, PROJEKCYJNOŚĆ, SZALKA, MONOTELETA, CHOINKA, PODATNOŚĆ, PRZETWÓR, DRAMAT EPICKI, FUNK ART, SAMOLUBNY DNA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, KSIĄŻKA ADRESOWA, ZWARCIE, SZCZI, CHONDRYT, FARERCZYK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, RZECZ RUCHOMA, KIWI, KNAJPA, NIEZNAJOMY, WAŁKOŃ, ŻEBRO, ŻYWOT, SUPERNOWA TYPU IC, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, WEZWANIE, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, SŁUŻBA DYŻURNA, ODDZIAŁYWANIE, OWICYD, KORYBANT, SŁUPEK STARTOWY, OŁADKA, SIEDZISKO, MADISON, CEMENTOWE BUTY, ANGIELSKA FLEGMA, SÓL, UDAR, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, JĘZYK FRYZYJSKI, GAWOT, TEATR ELŻBIETAŃSKI, BURT, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, RECEPTA PUNKTOWA, SZAMOTANINA, ĆAKRA, AUTOMAT, KAPUCHA, ODBIJANIE SIĘ, TRIDUUM, MAN, OBLICÓWKA, ?PRZEŻYCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.930 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEOBIEKTYWNOŚĆ cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEOBIEKTYWNOŚĆ
cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji (na 15 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x