MINERAŁ O MNIEJSZEJ NIŻ KAMIEŃ SZLACHETNY TWARDOŚCI CZY TRWAŁOŚCI LUB O MNIEJ PIĘKNYM WYGLĄDZIE OD KAMIENI SZLACHETNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY to:

minerał o mniejszej niż kamień szlachetny twardości czy trwałości lub o mniej pięknym wyglądzie od kamieni szlachetnych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINERAŁ O MNIEJSZEJ NIŻ KAMIEŃ SZLACHETNY TWARDOŚCI CZY TRWAŁOŚCI LUB O MNIEJ PIĘKNYM WYGLĄDZIE OD KAMIENI SZLACHETNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.458

OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, STROIK, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ŁUPINA, KRYTERIUM SYLVESTERA, PROCES FIZYCZNY, ODGAŁĘZIACZ, PODRYWKA WĘDKARSKA, ORLĘ, EP, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, AUTOBUS CZŁONOWY, DZ, PROSUMENT, RAKIETA, SEMITA, LEMIESZ, UMOWA WIĄZANA, BOMBER, HEROD-BABA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, PAPROTNICA GÓRSKA, NAGRODZENIE, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, BRYZOL, ZASADA POMOCNICZOŚCI, LEGITYMACJA PROCESOWA, TRANSPOZYCJA, PĘTO, PODIUM, IMMUNOSUPRESANT, KASA, WĄTROBOWIEC, KUCHNIA, SZMAT, IZBA CZELADNA, BELA, KAPRALSTWO, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, KANADYJKA, NIEZBIEŻNOŚĆ, BOROWIKOWA, FOTOSENSYBILIZATOR, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, NARYS POLIGONALNY, BESTIARIUSZ, SZNUR, CEGŁA DZIURAWKA, KIEŁBAŚNICA, ZWIAD, INTROIT, STOŻEK NAPŁYWOWY, PIKSEL, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, JUBILEUSZ, TOALETA, OTĘPIENIE, MAŁŻ, PATROLOWIEC, TEUTON, DROGA, UPIĘCIE, KAZALNICA, POWSTRZYMANIE, GARKUCHNIA, STYL, EFEKT MAJĄTKOWY, OKUPACJA, NEUROMEDIATOR, DROGA TWARDA, TROCINÓWKA, ARGON, SCHRONISKO, MULTIKULTURALIZM, POTÓWKA, POMNIK, STROICZKOWE, WYSZYWANKA, PORTRET, KAWOWIEC, SERPENTYN SZLACHETNY, WĄTEK, RENOMA, SZAŁAŚNICTWO, WEŁNA, DZYNDZEL, PODDASZE, ZATOPIONA DEPRESJA, ZAKOŃCZENIE, PYCHOTA, RAJFURSTWO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ANHYDRYT, KANAŁ BURZOWY, BOLERO, BĘBEN, ŻABA LEOPARDOWA, CZOŁÓWKA, TORPEDA, KOŁNIERZ, POLEWKA, TOP, KURS, CYKL PALIWOWY, SKANER, WYWÓZKA, MAKAK, ŻUBR WĘGIERSKI, ZESTRÓJ INTONACYJNY, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, CIĄGNIK BALASTOWY, PROROCTWO, LUTNIARZ, METR, EMPORA, METAL KOLOROWY, PATENA, PRAWOMOCNOŚĆ, WYSTRÓJ, SNICKERS, ÓSEMKA, INERCYJNOŚĆ, GRAFOSKOP, CHOJAK, BLISKOZNACZNIK, ESKONTO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, RESZTA, CHOROBA, PIERNIK LUBELSKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, APARAT, CZĘSTOKÓŁ, OPŁATA ADIACENCKA, SINGIEL, KOJEC, HALLOWEEN, WASĄG, ZAPORA WODNA, KONTROLA, HOL, RUSAŁKA, PAS, CYSTERNA, HAK, SIEKANKA, BAŻANT, LECZENIE CHIRURGICZNE, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, HALE, ALMANACH, ZESPÓŁ, MIEJSCE KULTU, OSPA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, DOKUMENT, RING, PODATEK, KOMORA MINOWA, CERKIEW, MCHY LIŚCIASTE, GRA LOGICZNA, WATA, HASZTAG, DEASEMBLER, STAROSTA GENERALNY, PREZYDENTKA, SEKSTANS, KWAS, EFEKT MNOŻNIKOWY, DRZAZGA, OBŁĄKANY, ATAK RAKIETOWY, DUPLIKACJA, SPRZĘT MECHANICZNY, WARIATKA, BIOGEN, PUSZKA, KWASZONKA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, DYJAMENT, DOKUMENT LOKACYJNY, SIEĆ NEURONOWA, FILAR PRZYPOROWY, SINIEC, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, POR, KOLEJKA LINOWA, NIC, MANIERA, PRAGNIENIE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, WIESŁAW, DZIURA BUDŻETOWA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GABINECIK, GRAFIKA, FĄFEL, SUMAK, KUPIEC, LOKACJA ATELIEROWA, BYCZEK, LODOWICA, KRUCHTA, DOKUMENT, MONITORING, KONSERWA, STEK, FLUORESCENCJA, BIEGUN MAGNETYCZNY, KASZUBSKOŚĆ, AGENCJA RATINGOWA, FUNKCJA, JARZMO MOSTOWE, OPŁATA CZYNSZOWA, STANOWISKO, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ODPŁYW, IMIGRACJA, WIELOKROTNOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, POIMEK, PAMPA, MASCARPONE, WĘGLIK SPIEKANY, PRYMARIUSZ, ZŁODZIEJKA, DEPESZA, KOJEC, HOT DOG, WÓR, RĘKAWICA, BATALIA, KONTRAKT TERMINOWY, SŁUŻBA, GOTYK, WODNICZKA, ANGIELSKOŚĆ, ŻYDOWIN, GWAJAK, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, AFERKA, OKULARY, STERYLNOŚĆ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, WICI, ZAKONNICZKA, MOGISYGMATYZM, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PUNKT KARNY, HYDROLAT, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, IZOMER KONFORMACYJNY, SŁUP, SARKOFAG, WYBUCHOWOŚĆ, ZDROJEK POSPOLITY, LICZBA PRZESTĘPNA, TRANSMITER, BALKON, KUBEŁ, FRUSTRACJA, OBELGA, OSUTKA SOSEN, KRĄG KULTUROWY, OKNO, DWUDZIESTY PIĄTY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, WYPALANKA, OSTROKRZEW, DIVA, KIERKI, EKONOMIA, JAMRAJ, DŻEM, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ROBOTA GÓRNICZA, ODKOS, MERZYK OBRZEŻONY, METRYKA, KOT, AALEN, BOŚNIACKOŚĆ, PLANETA, POLIMORFIZM, SKRAJNOŚĆ, POMÓR, PEREŁKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, NALEŚNIK WIOSENNY, EDYKUŁ, DRAMATOPISARSTWO, GORĄCY PIENIĄDZ, APOGEUM, NADAWCA PUBLICZNY, NASTAWA OŁTARZOWA, SUCHORYT, KAMIEŃ SŁONECZNY, ?DOKTOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINERAŁ O MNIEJSZEJ NIŻ KAMIEŃ SZLACHETNY TWARDOŚCI CZY TRWAŁOŚCI LUB O MNIEJ PIĘKNYM WYGLĄDZIE OD KAMIENI SZLACHETNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINERAŁ O MNIEJSZEJ NIŻ KAMIEŃ SZLACHETNY TWARDOŚCI CZY TRWAŁOŚCI LUB O MNIEJ PIĘKNYM WYGLĄDZIE OD KAMIENI SZLACHETNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY minerał o mniejszej niż kamień szlachetny twardości czy trwałości lub o mniej pięknym wyglądzie od kamieni szlachetnych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY
minerał o mniejszej niż kamień szlachetny twardości czy trwałości lub o mniej pięknym wyglądzie od kamieni szlachetnych (na 19 lit.).

Oprócz MINERAŁ O MNIEJSZEJ NIŻ KAMIEŃ SZLACHETNY TWARDOŚCI CZY TRWAŁOŚCI LUB O MNIEJ PIĘKNYM WYGLĄDZIE OD KAMIENI SZLACHETNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MINERAŁ O MNIEJSZEJ NIŻ KAMIEŃ SZLACHETNY TWARDOŚCI CZY TRWAŁOŚCI LUB O MNIEJ PIĘKNYM WYGLĄDZIE OD KAMIENI SZLACHETNYCH. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast