ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE NIEKTÓRYM PRACOWNIKOM, WYKONUJĄCYM PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, SPEŁNIAJĄCYM DODATKOWO OKREŚLONE WYMAGANIA, USTAJĄCE W MOMENCIE NABYCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PRAWA DO EMERYTURY, OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WIEKU LUB JEGO ŚMIERCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMERYTURA POMOSTOWA to:

świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom, wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego wieku lub jego śmierci (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE NIEKTÓRYM PRACOWNIKOM, WYKONUJĄCYM PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, SPEŁNIAJĄCYM DODATKOWO OKREŚLONE WYMAGANIA, USTAJĄCE W MOMENCIE NABYCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PRAWA DO EMERYTURY, OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WIEKU LUB JEGO ŚMIERCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.883

TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, PASZTECIK, REWALIDACJA, REPOZYCJA, GOMÓŁKA, PALEC CYNKOWY, ADIUTANT, URZĄD CENTRALNY, SZEŚCIAN, PALLADIANIZM, MODEL, PINCZER, GRUZIŃSKI, PROFIL TOPOGRAFICZNY, PODYPLOMÓWKA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, GOUDA, BEZPIECZEŃSTWO, AMFIPRION, WKŁADKA, ZAPŁADNIACZ, NAŁÓG, NAJEM, ODCHYŁKA, KINKIET, WÓZEK, PRZEKLEŃSTWO, TOPOLOGIA ILORAZOWA, KLUCZ, PRZESYP, AMYLOFAGIA, STOSUNEK CYWILNOPRAWNY, NICI, SEZAM, KAMIZELKA, DZIENNIK URZĘDOWY, DŻEMPER, KUMULACJA, ANGIELSKA FLEGMA, PĘCHERZ, COUNTRY, DOLNOSASKI, TYNKTURA, JEDENASTKA, KOMPENSACJA, SUPERWAJZOR, CESJA NALEŻNOŚCI, PROSIAK, STROIK, PRZEZIERNIK, KAWIRAM, BULLA, FILM NOIR, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, FRYZ, RODZINA ZASTĘPCZA, POTENCJAŁ RYNKOWY, PRZECIWNIK, SZCZĘK ORĘŻA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, WŁADZUCHNA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ANTOKOLSKI, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PRZYPADEK, HIPPISKA, OCHRONNIK, ANTRYKOT, NEOGOTYK, PAREO, ŁUSZCZYK INDYGOWY, IMITATOR, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SYMPATYKOMIMETYK, CHEMIA FIZYCZNA, SOS, LEOPARD, NUBIRA, IRENA, POLER, MOŻLIWOŚĆ, RUBLÓWKA, URSZULA, POPRAWIACZ, CZAS, PLATON, BIELIK, DIAKRYT, SIUR, KABAT, ODBOJNICA, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WIECZNE PIÓRO, LIOFILIZACJA, TRZYNASTY, MONETKA, KONOTACJA, MARSREJA, PISK, ZYDWESTKA, TARANOWANIE, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, INTERWENCJA POSELSKA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, APOLLIN, OWADZIARKI, BUTERSZNYT, ZACISK, AMORTYZACJA, SUBEMITENT, KULT ŚWIĄTYNNY, UKŁAD, ODTWARZANIE, BIOCYD, MYŚL, LEN, CIASTO, KEPLER, ŻARÓWKA, JARZENIÓWKA, BARWA DŹWIĘKU, ADIANTUM ROZWICHRZONE, POWŁOKA, SESJA, FORMANT, DESTRUKCYJNOŚĆ, SMERF, DWUNASTKA, DEZINSTALACJA, STYMULACJA, MODRZEW EUROPEJSKI, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, REF, ORGIA, TENUTA, ZACHWALACZ, BAZYLEUS, WANIENKA, TWIERDZENIE CEVY, SZRAF, RUNDA HONOROWA, APERTYZACJA, MIĘTÓWKA, POLE ŹRÓDŁOWE, SKALA RANKINE'A, AUDIOBOOK, BRYKLA, OLIWKOWATE, DYPTYCH, PIERD, PRZÓD, GUMA, IRYGATOR, CHAŁUPNICA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, TOMASZEWSKI, ZACHŁYŚNIĘCIE, KOCIE OKO, DZIABA, KOZACY, GALERIA, KLAMOTY, POWIERZCHNIA STEROWA, APERCEPCJA, CZAKROTERAPIA, KUBIZM ORFICZNY, LINA, JAJECZNICA, ZROŚLAK, KORYFEUSZ, BERŻERETKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, BÓL ŚWIATA, HEL, GORĄCA KREW, PRASOWANIE, RENATA, KAUTOPIREIOFAGIA, SYBERYJSKI, SUWNICA KLESZCZOWA, ELEMENT, STADIUM ANALNE, BURŁAK, PODDASZE, EFEKT UBOCZNY, TRAKTAT WERSALSKI, DOWÓZ, ZERÓWKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ANALIZA FINANSOWA, MIARKOWNIK SPALANIA, MAKAGIGA, FACSIMILE, OGNISKO, TRYPTYK, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, TRYBUN, SAMOOKALECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, TYRAŃSTWO, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, KOŁACZYK, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, FREDRO, TWÓR, KLIENT KORPORACYJNY, KABRIOLECIK, DEKANAT, RATY, ROLNIK RYCZAŁTOWY, STRACCIATELLA, SPORT POŻARNICZY, BROŃ NUKLEARNA, DZIEWICTWO, WŁADZUCHNA, ZACHŁYST, NOWENNA, MASKA, STRONNOŚĆ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PODATEK EKOLOGICZNY, TEORIA DESKRYPCJI, NOWELIZACJA, HACJENDA, SATELITA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, FAB LAB, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, POR, TURZYCA, KRĄŻNIK, MĄKA, STAN SPOCZYNKU, TON HARMONICZNY, SPŁAWIK, DYKTATURA, SKARB, DŹWIGARKA, ŚWIERK CZERWONY, TURNIURA, DWUDZIESTY DRUGI, ŚWIAT, BILET ULGOWY, PRZESIĄK, DEFILADA, RECENZENT, GALWEOZAUR, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, CENZUS MAJĄTKOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, CIŚNIENIE, SEKSTANS, WYWIAD LEKARSKI, DRELICH, DYPTYCH, IZBA CELNA, WÓŁ, AKTYWA, DIETA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, BALBO, SZAŁAŚNICTWO, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, DZIELNICA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, DRÓŻKA, NAZGUL, CZERNINA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, SOCZEWICA, TARGANIEC, KONKURENCJA, KONTROLA SKARBOWA, OBÓZ, PRZYLĄDEK, PRYMARIUSZ, GETRY, KIEŁŻ, ELEKTROLIT, TEOLOGIA NEGATYWNA, ŁZAWNICA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, PIŁSUDCZYZNA, LAWABO, WIKARYZM, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SKANIA, ŚWIETLÓWKA, LANOS, BIELICE, STYPENDIUM SOCJALNE, BRAZILOZAUR, KARMA, INDYWIDUALNOŚĆ, STARONORDYJSKI, BASZTA ALKIERZOWA, ?DAR POMORZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE NIEKTÓRYM PRACOWNIKOM, WYKONUJĄCYM PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, SPEŁNIAJĄCYM DODATKOWO OKREŚLONE WYMAGANIA, USTAJĄCE W MOMENCIE NABYCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PRAWA DO EMERYTURY, OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WIEKU LUB JEGO ŚMIERCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE NIEKTÓRYM PRACOWNIKOM, WYKONUJĄCYM PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, SPEŁNIAJĄCYM DODATKOWO OKREŚLONE WYMAGANIA, USTAJĄCE W MOMENCIE NABYCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PRAWA DO EMERYTURY, OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WIEKU LUB JEGO ŚMIERCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMERYTURA POMOSTOWA świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom, wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego wieku lub jego śmierci (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMERYTURA POMOSTOWA
świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom, wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego wieku lub jego śmierci (na 18 lit.).

Oprócz ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE NIEKTÓRYM PRACOWNIKOM, WYKONUJĄCYM PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, SPEŁNIAJĄCYM DODATKOWO OKREŚLONE WYMAGANIA, USTAJĄCE W MOMENCIE NABYCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PRAWA DO EMERYTURY, OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WIEKU LUB JEGO ŚMIERCI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE NIEKTÓRYM PRACOWNIKOM, WYKONUJĄCYM PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, SPEŁNIAJĄCYM DODATKOWO OKREŚLONE WYMAGANIA, USTAJĄCE W MOMENCIE NABYCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PRAWA DO EMERYTURY, OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WIEKU LUB JEGO ŚMIERCI. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x