SOBOTA, NAZYWANA TAK GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW, KTÓRA JEST W JUDAIZMIE I NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DNIEM ŚWIĄTECZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZABAS to:

sobota, nazywana tak głównie przez Żydów, która jest w judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich dniem świątecznym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZABAS

SZABAS to:

przerwa w toku cietrzewi, która zwykle zdarza się, gdy wschodzi słońce (na 6 lit.)SZABAS to:

przerwa w tokowaniu cietrzewi (na 6 lit.)SZABAS to:

SABAT; w judaizmie siódmy dzień tygodnia (sobota) kultowy dzień odpoczynku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOBOTA, NAZYWANA TAK GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW, KTÓRA JEST W JUDAIZMIE I NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DNIEM ŚWIĄTECZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.658

FARBA KLEJOWA, FIRLETKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, LOG, TYBER, CERKIEWNY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, REALIZM, WSZECHMOCNOŚĆ, KREDYT KONSUMENCKI, SOMATOTOPAGNOZJA, BENTLEY, BÓBR WSCHODNI, PRĄD ZAWIESINOWY, POLIMER FLUOROWY, TWARDA DUPA, RETRANSLACJA, NERCZAN, DOCHÓD OSOBISTY, LEKTURA, JĘZYK KAFIRSKI, ATRAKCJA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, ŁUK ANGULARNY, OGNIWO BUNSENA, IDEALIZM, REFRENISTKA, MONOCENTRYZM, MONOGENEZA, KURS STAŁY, RZECZ RUCHOMA, RECYTATYW, GEOCENTRYZM, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, PLASTYCZNOŚĆ, ABOLICJONISTA, BIOGEN, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, HUMANISTKA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, WYDŁUŻALNIK, BIBLIA JAKUBA WUJKA, KONWERSJA, MALIMO, BÓBR RZECZNY, KASAK, SŁOIK, GAŁĄŹ SKÓRNA, OLEJARZ, NIĆ KODUJĄCA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, TRZECI PLAN, BOCZEŃ, GAZÓWKA, DIABELSKOŚĆ, MISTRZ, CZŁOWIEK, PAKIET KONTROLNY, WPŁATA, BOB, SZEPT, EWOLUCJA NARCIARSKA, OLEJ RĄCZNIKOWY, ŁÓJ, LAS DESZCZOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, UPRZEDMIOTOWIENIE, NAKAZ PRACY, AINUR, TAG, SUSEŁ WASHINGTONA, EUTEKTYKA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, GIDIA, BENZYNA OŁOWIOWA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KUFEL, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DRAMAT SĄDOWY, JARZĄB GRECKI, KOSMATOŚĆ, OWIJARKA, FIGURACJA HARMONICZNA, ANTENA FERRYTOWA, ŚNIEŻYCA, BRAMKARKA, MATERIA, DŁUŻNICZKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ŁUSZCZYCA STAWOWA, PIEGUS, NIECZYNNOŚĆ, REGENERAT, PALEOMAGNETYZM, MATERIALIZM DZIEJOWY, PARAMETR, WĘGIEL KENELSKI, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, KRZYŻYK, FUNKCJONALIZM, GMINA GÓRNICZA, GARGAMEL, WSZECHMOC, PRZEWLEKŁOŚĆ, SZYBLAK, MIEDNICZKA, WIZJA, PODŁOŻE MALARSKIE, TERAPIA ODRUCHOWA, GRUNTÓWKA, SZCZWANY LIS, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KWARC ZIELONY, NOSÓWKA, ŻABY WĄSKOPYSKIE, REWOLUCJONISTA, LEKARZ, TORSJA KRZYWEJ, LEPTOSPIROZA, GRUNCIK, MLECZAN, NIEZMIENNIK, SOBOTA PRACUJĄCA, ADAMÓW, ŚWINIARKA, WIELOBARWNOŚĆ, GUGLE, TURBOSŁOWIANIN, STARY MALUTKI, OPRYCHÓWKA, SALWINIA, ROZWIĄZALNOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, WIEŚNIAK, KULTURA KRETEŃSKA, SYSTEM INSTANCYJNY, NATYWIZM, WSPANIAŁOŚĆ, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, MANIPULATOR KULKOWY, FUNKCJA AKTYWACJI, BUDDA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, GAŚNICA ŚNIEGOWA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, RYK, RELACJA BINARNA, REFERENDUM GMINNE, MERMOZ, ERYTROZUCH, SYNEKURZYSTA, MOKROŚĆ, NERWICOWOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, ZBAWCZYNI, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, RACJONALIZM, PRODUKCJA PIERWOTNA, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, HELIOCENTRYZM, TURBINA PELTONA, OPIESZAŁOŚĆ, ZAMSZ, RAK SZWEDZKI, POTRZEBA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SPIERDOLINA, NAKTUZ, ANALIZA KANONICZNA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, TANECZNOŚĆ, OSTROŚĆ, PRZYCISK, POWSZECHNOŚĆ, ANTYSZTUKA, KLINGA, REJESTR OKRĘTOWY, LIBERALIZM SOCJALNY, SILNIK PAROWY, ŁACZA, COŚ NIECOŚ, ŻARŁACZ SZARY, SKUPSZTYNA, SZATA GODOWA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, SUKCESJA, PEJOTL, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, WYSPIARSKOŚĆ, ZDARZENIOWOŚĆ, NAMIOTNIKOWATE, BAWOLEC, BOHATERKA, PASIAK, MUR, WĄSONOGI, AS W RĘKAWIE, FLASZECZKA, CZARCI KRĄG, ODMIENNOŚĆ, OBLIGACJA KOMUNALNA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, OBUPŁCIOWOŚĆ, HEROS, SKINIENIE, AFERZYSTA, RYNNA SUBGLACJALNA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SKOK, PODATEK URBARIALNY, GŁOGOWNIK, ŁOŻYSKOWIEC, KADISZ, CHONDRYT WĘGLISTY, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, KIELICH, WETERAN, TRZMIELOJAD, BIEG PRZEŁAJOWY, TEST ZDERZENIOWY, VERAIKON, GWIZD, WOODSTOCK, SZPILA, ASPEKT, GALERIA, PUNKTACJA KANADYJSKA, DUROPLAST, DŻDŻYSTOŚĆ, ABLACJA, CRIOLLO, BUFFETING, WIELOKROTNOŚĆ, DUR RZEKOMY, BANKOWOŚĆ MOBILNA, NOWOBOGACKI, OBRONA STREFOWA, SEGMENT, ROŚLINA ACYDOFILNA, OBUSTRONNOŚĆ, PIEC MUFLOWY, NADZÓR BANKOWY, DROGA RZYMSKA, JĘZYK INDIAŃSKI, MANCA, BUŁGARYSTYKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, GUL, AUDYTORKA, LAWATARZ, JEDENASTKA, LEBERWURSZT, POWAGA, PIERŚCIEŃ, SUBKULTURA, POKÉMON, BRYJKA, ROMANS, NIEUWAŻNOŚĆ, METODA PERKALA, HÄNDEL, DYMNICOWATE, PRZEDWIOŚNIE, ZAKŁADNIK, BRACHYCEFALIA, SZEOL, KOBIERZEC, SZATANKA, ZŁY CZŁOWIEK, DWUNASTKA, NOVIAL, BALOWICZ, NIESTABILNOŚĆ, PIENISTOŚĆ, PRZEZNACZENIE, PRZESTRZELENIE, RAGTIME, ANALIZA LITERACKA, SOLANKA, PIECZEŃ, PARTNERKA, NATARCZYWOŚĆ, KOŃ POZNAŃSKI, KARCZMA, PRZESTWORZE, FLEBODIUM, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DUR POWROTNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, CZUWAK, NAROWISTOŚĆ, WALTER SCOTT, XHOSA, FELLINI, ?WSIUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.658 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOBOTA, NAZYWANA TAK GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW, KTÓRA JEST W JUDAIZMIE I NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DNIEM ŚWIĄTECZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOBOTA, NAZYWANA TAK GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW, KTÓRA JEST W JUDAIZMIE I NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DNIEM ŚWIĄTECZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZABAS sobota, nazywana tak głównie przez Żydów, która jest w judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich dniem świątecznym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZABAS
sobota, nazywana tak głównie przez Żydów, która jest w judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich dniem świątecznym (na 6 lit.).

Oprócz SOBOTA, NAZYWANA TAK GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW, KTÓRA JEST W JUDAIZMIE I NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DNIEM ŚWIĄTECZNYM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SOBOTA, NAZYWANA TAK GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW, KTÓRA JEST W JUDAIZMIE I NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DNIEM ŚWIĄTECZNYM. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x