UCZUCIE, CZYNNIK FIZYCZNY LUB BIOCHEMICZNY POWODUJĄCY SPECYFICZNĄ REAKCJĘ RECEPTORÓW NERWOWYCH LUB INNEJ KOMÓRKI; BĄDŹ ROZPOCZYNAJĄCY CIĄG REAKCJI W UKŁADACH: NERWOWYM LUB HORMONALNYM, ZMIANA ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMÓRKA LUB NARZĄD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPULS to:

uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPULS

IMPULS to:

coś, co motywuje człowieka do działania, często jest nagłe, czasem krótkotrwałe (na 6 lit.)IMPULS to:

nośnik informacji, sygnał, np. w postaci fali radiowej (na 6 lit.)IMPULS to:

czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE, CZYNNIK FIZYCZNY LUB BIOCHEMICZNY POWODUJĄCY SPECYFICZNĄ REAKCJĘ RECEPTORÓW NERWOWYCH LUB INNEJ KOMÓRKI; BĄDŹ ROZPOCZYNAJĄCY CIĄG REAKCJI W UKŁADACH: NERWOWYM LUB HORMONALNYM, ZMIANA ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMÓRKA LUB NARZĄD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.046

KASZA KUKURYDZIANA, NAWIS, CZART, ZATRUDNIENIE, ZAPALENIE TRZUSTKI, PILOT, PERSPEKTYWA, PIES RODZINNY, NURT, KRYNOLINA, WIDOWNIA, BATON, WYMÓG, KSIĄŻKA ADRESOWA, BYLINA, KOPALNIA OTWOROWA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, LIST PASTERSKI, KEYBOARD, KINOMAN, PANCERZ LAMELKOWY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BERBER, GRANICA FUNKCJI, REWERENCJA, OKO, DEFERENT, WOLE OKO, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PAMIĘĆ BUFOROWA, RETARDACJA, ROŚLINA ACYDOFILNA, MONARCHIZM, ŻABY BEZJĘZYCZNE, RUCH, DUŃSKI, MADRASA, WYŻ, GOŁOBORZE, FOTOTROPIZM, HARMONIJKA USTNA, SYJON, WYWÓZKA, GRACA, STACJA POSTOJOWA, KRĘGOSŁUP, CZASZA, OSTRY KURS, FRAZEOLOGIZM, WZGLĄD, TERAPENA KAROLIŃSKA, PRZEWOŹNIK, KRONIKARKA, CHUTOR, KADŹ ZALEWNA, KWAS NAFTENOWY, GENOMIKA TEORETYCZNA, PRZEPIÓRKA, TEMAT FLEKSYJNY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MEGATSUNAMI, MAŁŻONEK, DYFUZOR, NARZĄD LEMIESZOWY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, WOSKOWNIA, PUNKT POMIAROWY, BREAKDANCE, CYJANOŻELAZIAN(II), KLAUZURA, NAJEM, MIGLANC, IZBA, STRESIK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, KATZENJAMMER, ASKOCHYTOZA, KONCERT, ŚWIECA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, WSPÓLNOŚĆ, IRISH DRAUGHT, MINUCJA, ZACHOWEK, ALLEGRO, PUNKT KARNY, SPŁONKA, SHONEN-AI, ADAPTOWANIE SIĘ, GORZELNIA ROLNICZA, ANTYCHOLINERGIK, GRUCZOŁ KROKOWY, PRZYCHÓWEK, JARZENIÓWKA, WARMIŃSKI, ZJAWISKO SEEBECKA, SZPILKA, SZARLATAN, PULPIT, FLESZ, BUDOWNICTWO WODNE, SIATKOWIEC, ŻYWA MOWA, MUFLA, LIŚCIEŃ, ZWARTOŚĆ, NAMIESTNIK, IDENTYFIKACJA, SOS, MITENKI, MIRA, UPROSZCZENIE, KABEL, BLIŹNIACZOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, SMAK, WŁOSIANKA, WIEK POPRODUKCYJNY, KARL, EKSTERN, BAK, DESER, DERYWAT, WARSTWA OZONOWA, CIĘŻKIE DZIAŁA, RONDO, UMOWA KOMPENSACYJNA, PORNOGRAFIA, MAŁPI GAJ, APSYDA, OBWIĄZKA, LUNETA, TAJNE NAUCZANIE, ZAKŁADZINY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, MARAN, BIAKS, CZYNNIK V LEIDEN, WALC WIEDEŃSKI, TELESKOP, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SZYSZKA, PRYMATOLOGIA, DOZA, MISIAK, SZCZĘŚLIWOŚĆ, CHOROBA SCHILDERA, PROCES JEDNOSTKOWY, WIDLISZEK, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ANTYPATRIOTYZM, PASER, MADONNA, ŚLEDZIOPODOBNE, MAANAM, DZIABKA, NOWA KLASYCZNA, DROGA, PODKŁAD KOLEJOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, HISTORYZM CEGLANY, SYMBOLICZNOŚĆ, GARMAŻERNIA, SIŁA ODŚRODKOWA, KRĄŻENIE OGÓLNE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TARCZA, REGULATOR, TOREBKA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, WSZARZ, PROLIFERACJA, ZŁOCIENICE, TYTUŁ PRASOWY, GIMBAZA, KWIATUSZEK, WAŻNOŚĆ, ADŻAPSANDALI, STROFANTYNA, ŁAGIER, JEHOLOPTER, POCZUCIE WINY, DIABELSKI MŁYN, GRZBIETORODOWATE, PARANOIK, PARAKAPPACYZM, LICZEBNIK, ANTYSYJONISTA, ETYKA, PEPICZEK, ZAKUP, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PĘCHERZYK, PŁYWACTWO, NIEWZRUSZALNOŚĆ, MOSTEK SCHERINGA, MINA, OBŁO, MASŁO, FILM ANIMOWANY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, NITROBAKTERIA, ŚMIESZKA, MOTOR, FASETKA, PIEKARNIA, WIEK DOJRZAŁY, OGNISKO MAGMOWE, DZIENNIK, BIZNESIK, AKCENCIK, KALWARIA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PASTEL, KONWENT, ANALIZA FUNKCJONALNA, GUFFA, ZAGĘSTNIK, SYGNAŁ, LIKWIDATOR SZKÓD, RATING KREDYTOWY, MADZIARSKI, OPIEKUN FAKTYCZNY, CHŁOPEK ROZTROPEK, KRATY, JEZIORO POLITROFICZNE, STARA MALEŃKA, PLASTYKA, ŚCISKACZ, PEDOSFERA, HEMIKRYPTOFIT, WIĄD RDZENIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, BŁONICA GARDŁA, KIJ, POTENCJAŁ IGLICOWY, RYSUNEK, CIOS, AFERALNOŚĆ, KAND, LOGOFET, SIEROTA SPOŁECZNA, STAW, FILTR, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, DRUGA POŁOWA, ARYTMOMETR, DRÓŻKA, FUNKCJA OKRESOWA, WRĄB, NOMENKLATURA BINOMINALNA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, UKŁAD CIAŁA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, CZARCIE NASIENIE, ALEUCKI, PODATEK EKOLOGICZNY, IMPERIUM KHMERSKIE, RYCERZ ROZBÓJNIK, JUJUBA, KOLOKACJA, LOBELIA, GÓRNICTWO OTWOROWE, WARTOŚĆ NOMINALNA, OLEANDER, MALATURA, ODTWARZANIE, BODZIEC BEZWARUNKOWY, PERSONA, WYGADANIE, ŁĄCZNIK, WIELOMIAN JEDNORODNY, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, TERCJA, PŁYWACZEK, HORYZONT, KONFEDERACJA KANADY, KAKAO, UMOWA SPONSORSKA, ŻUPAN, MORELÓWKA, BABINIEC, POLEROWACZ, MAZUREK, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, TRAŁ, DIAGRAM KWIATOWY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, REGION NODALNY, BEDŁKA FIOLETOWA, CANZONA, CYKL ASTRONOMICZNY, SPRAY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, STARY WRÓBEL, WIELOPIĘTROWIEC, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ?MŁOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZUCIE, CZYNNIK FIZYCZNY LUB BIOCHEMICZNY POWODUJĄCY SPECYFICZNĄ REAKCJĘ RECEPTORÓW NERWOWYCH LUB INNEJ KOMÓRKI; BĄDŹ ROZPOCZYNAJĄCY CIĄG REAKCJI W UKŁADACH: NERWOWYM LUB HORMONALNYM, ZMIANA ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMÓRKA LUB NARZĄD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE, CZYNNIK FIZYCZNY LUB BIOCHEMICZNY POWODUJĄCY SPECYFICZNĄ REAKCJĘ RECEPTORÓW NERWOWYCH LUB INNEJ KOMÓRKI; BĄDŹ ROZPOCZYNAJĄCY CIĄG REAKCJI W UKŁADACH: NERWOWYM LUB HORMONALNYM, ZMIANA ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMÓRKA LUB NARZĄD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPULS uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPULS
uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd (na 6 lit.).

Oprócz UCZUCIE, CZYNNIK FIZYCZNY LUB BIOCHEMICZNY POWODUJĄCY SPECYFICZNĄ REAKCJĘ RECEPTORÓW NERWOWYCH LUB INNEJ KOMÓRKI; BĄDŹ ROZPOCZYNAJĄCY CIĄG REAKCJI W UKŁADACH: NERWOWYM LUB HORMONALNYM, ZMIANA ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMÓRKA LUB NARZĄD sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - UCZUCIE, CZYNNIK FIZYCZNY LUB BIOCHEMICZNY POWODUJĄCY SPECYFICZNĄ REAKCJĘ RECEPTORÓW NERWOWYCH LUB INNEJ KOMÓRKI; BĄDŹ ROZPOCZYNAJĄCY CIĄG REAKCJI W UKŁADACH: NERWOWYM LUB HORMONALNYM, ZMIANA ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMÓRKA LUB NARZĄD. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x