POKRZYWDZONY LUB OSOBA WYKONUJĄCA JEGO PRAWA, KTÓRY WNOSI I POPIERA OSKARŻENIE W SPRAWIE PRYWATNOSKARGOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSKARŻYCIEL PRYWATNY to:

pokrzywdzony lub osoba wykonująca jego prawa, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawie prywatnoskargowej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKRZYWDZONY LUB OSOBA WYKONUJĄCA JEGO PRAWA, KTÓRY WNOSI I POPIERA OSKARŻENIE W SPRAWIE PRYWATNOSKARGOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.164

DZIECIĘ EPOKI, DZIERŻYCIEL, SZAFARZ, STAŁOŚĆ, POKOLENIE, WYBRYK NATURY, FORLANA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BOCZNICA, DOKTOR, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, TONGA, REGUŁA KOLIZYJNA, ZARZĄD, RETUSZ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, SKRĘT, BENTAL, PETRYFIKACJA, POMOCNOŚĆ, HRABINI, KRZYŻAK ROGATY, MLECZ, GLEBA KOPALNA, OSTRA AMUNICJA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, BRZOZÓWKA, PLAMA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PORZĄDNIŚ, CHARAKTERYSTYKA, PUNKT KARNY, SZMIDT, DELEGOWANY, GASTRONOMIK, INICJATYWNOŚĆ, PIEGUS, PRZYBLIŻENIE, CIĄG, PODDAŃCZOŚĆ, ULOTKA, NIESPAW, KOŁO, IMPAS, PREDYKACJA, POCHLEBCA, WTYCZKA, PSIARZ, TRYUMFATOR, ZAKOLE, REWERS, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, DANIEL DUBICKI, HACEL, PASO PERUWIAŃSKI, MIKROFON SZPIEGOWSKI, STEP, PODMIOT ZBIOROWY, NAŁOGOWOŚĆ, RADIO, BAKI, BALKON, ZAPRAWA, PSEUDOPAŁANKOWATE, SMAKOŁYK, ANTYCYPACJA, REKWIZYCJA, NIECKA ARTEZYJSKA, ZACHŁYST, NASTAWA OŁTARZOWA, MAKINTOSZ, KOŃ TROJAŃSKI, WYLOT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, TOPIELISKO, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, MORWA, RUBRYKATOR, PLOMBOWIEC, RACJONAŁ, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ĆWICZENIA, OBŁĄKANY, DRĘTWA, GOŹDZIANKA, RYNNA, MELILIT, MALOWANIE, IMPLEMENTACJA, LURA, STACJA, CZYSTKA ETNICZNA, MISTRZ CEREMONII, KORZENIONÓŻKA, NIEWYPAŁ, PRZEWÓD, POMNIK, KILOMETRAŻ, KWADRA, MEMBRANOFON, INERCYJNOŚĆ, BŁĄD STYLISTYCZNY, WATA, ŚCIĘCIE, DOKTÓR, WIEŻA STRAŻNICZA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, UMOWA BARTEROWA, NIEUMARŁY, NIEBOSKŁON, PUNKT WĘZŁOWY, KADŹ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KRATKI, STARA GWARDIA, PŁASKOSZ, KAMIEŃ NAGROBNY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, BASILEUS, OKNO, NORZYCA, DOKSOGRAF, LICENCJA PRAWNICZA, WAŻNIK, WYDAWNICTWO SERYJNE, ZBIORNIK, SEKTA, ROZWOLNIENIE, ORFIKA, FALANDYZACJA, GERYLASI, WIESZCZEK, KIEŁBACHA, SZKUDNIK, BEZPIECZEŃSTWO, GACEK SZARY, KRUPNIK, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, DŁUGODZIÓB, SKRZYDŁO, AMARANT, STRES OKSYDACYJNY, WILK, CIARKI, WODNICZKA, ŁEBEK, DOKUMENT LOKACYJNY, OCIEKACZ, MIGAWKA CENTRALNA, BLANK, KOLEC, PREKURSOR, BOGACTWO, SIŁA PŁYWOWA, FILTR ANTYSPAMOWY, PASIBRZUCH, KONSOLA, KOZAK, OBLICÓWKA, KOMPLET, OŚWIECICIEL, EMAKIMONO, DOŚWIADCZENIE, AKRECJA, ŚWIŃSKI BLONDYN, SPADOCHRONIARZ, DŻIHAD, WĘZEŁ GORDYJSKI, UPRAWNIENIE, LEGENDA HERBOWA, ROKOKO, BUDOWLANIEC, MANIERZYSTA, TROMPA, HAŁAŚNIK, WZORZEC, FACYLITATOR, ZDROJEK POSPOLITY, POKONANY, PHM, KOMPLEKS ŻYTNI, NAKŁAD, GUZ, JEZIORO ZASTOISKOWE, HENRYK, TRZYMADŁO, ADAPTER, BEZPIECZNE ZAPASY, PRZESZUKANIE, NIBYPESTKOWIEC, WYCHOWANICA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, USZKO, ETIUDA, GRZYB PIASKOWY, PAUPER, SŁUP, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, DRUHNA, KLAWIATURA, BANKRUT, GARDEROBA, ŁONO, TEREN ZAKRYTY, SYMFONIK, NADZÓR INWESTORSKI, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, BANIECZKA, EPOKA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, STOSUNEK PRACY, MROZIWO, DESNOYER, PASZTECIK, LEKARSTWO, TERASA, DOLABELLA, NARWANIEC, NIESKWAPLIWOŚĆ, CHORĄŻY, JASKINIOWIEC, POLE GOLFOWE, WULKAN CZYNNY, LOGOGRAM, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ABLACJA, MARCINEK, JAZ, WIR PIASKOWY, OKO, POCZĄTKUJĄCY, BEZGŁOŚNOŚĆ, RYWALIZACJA, MALATURA, SCHOPENHAUER, ZAGŁÓWEK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ADIUSTACJA, WYBUCH, TEMBR, OSOBOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE, PRAWO PUBLICZNE, ZBOCZENIEC, CEL, KAT, EKSPERTKA, WARZYWNIK, TEREN OTWARTY, SIOSTRA KRWI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, DZIEWIĄTKA, SYMPTOMAT, KREDKA, WYDATKI MAJĄTKOWE, FIALA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, MODUŁ SERWISOWY, ROBOTA, MUSZTARDA DIJON, KING, ALGONKIN, PNEUMATOLIZA, SKALAR, AMPUŁA, PIESZEK, CZARNY LUD, WIESZAK, FAKT MEDIALNY, KSIĘŻUNIO, BUTONIERKA, ARALAZHDARCHO, ZŁOCIENICE, BEKA, PATYCZAK, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ODKUPICIEL, PATYK, POCISK NIEPENETRUJĄCY, RECYTATYW, TRANSPOZYCJA, POLSKOŚĆ, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, DIABEŁ WCIELONY, MEDIUM, OSAD, CZERPNIA POWIETRZA, BOSCH, SPECJALNY, BUDA, KEIRIN, TRAPER, KREM, UKŁAD ELEKTRONICZNY, TYNKTURA, KILKAKROTNOŚĆ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, DYSORTOGRAFIK, ?DOM REKOLEKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKRZYWDZONY LUB OSOBA WYKONUJĄCA JEGO PRAWA, KTÓRY WNOSI I POPIERA OSKARŻENIE W SPRAWIE PRYWATNOSKARGOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKRZYWDZONY LUB OSOBA WYKONUJĄCA JEGO PRAWA, KTÓRY WNOSI I POPIERA OSKARŻENIE W SPRAWIE PRYWATNOSKARGOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSKARŻYCIEL PRYWATNY pokrzywdzony lub osoba wykonująca jego prawa, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawie prywatnoskargowej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSKARŻYCIEL PRYWATNY
pokrzywdzony lub osoba wykonująca jego prawa, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawie prywatnoskargowej (na 19 lit.).

Oprócz POKRZYWDZONY LUB OSOBA WYKONUJĄCA JEGO PRAWA, KTÓRY WNOSI I POPIERA OSKARŻENIE W SPRAWIE PRYWATNOSKARGOWEJ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - POKRZYWDZONY LUB OSOBA WYKONUJĄCA JEGO PRAWA, KTÓRY WNOSI I POPIERA OSKARŻENIE W SPRAWIE PRYWATNOSKARGOWEJ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x