KONTUZJA, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ OBICIA KOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTŁUCZENIE to:

kontuzja, której skutkiem są obicia kości (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONTUZJA, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ OBICIA KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.716

KETEN, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, LĘK SEPARACYJNY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, SZABLA, KARCIANE DOMINO, JAZZÓWKA, ŁĘKOTKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, LEASING FINANSOWY, ŻŁÓB LODOWCOWY, NIMBUS, PRÓBA, EKOSFERA, ZAKŁADKA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, FUNKCJA DODATNIA, PISZCZAŁKA, WZW A, CHARLESTON, STRASZAKOWATE, SZTUKA NAIWNA, ZARZUCAJKA, ZMIERZCH CYWILNY, TYFUS PLAMISTY, TUALETA, WICIOWCE, SIARKA ROMBOWA, EROZJA WIATROWA, CANZONA, ZRZUTKA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, CANTUS FIRMUS, GELDERLÄNDER, ALGRAFIA, PACHISI, TEMPERATURA UPAŁU, KWADRA, PAT LEGISLACYJNY, WYTWÓRSTWO, TYGRYSIE OKO, ROZBIERANKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, ZAKOPIANKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, KRYKIET, JACHT ŻAGLOWY, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, WARZYWO KORZENIOWE, TELEFON, THRILLER, DOM KATECHETYCZNY, BATERIA PŁASKA, BECZKA, KARTY, CASH BACK, MALARSTWO KATAKUMBOWE, ŻUŻEL, PŁOZA, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, OSTEOLIZA, BŁONICA GARDŁA, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, POROZUMIENIE PŁACOWE, DYREKCJA, TOALETA, HALLOWEEN, ORZEŁ, TEINA, SPRAWDZIAN, IDEALIZM OBIEKTYWNY, PLANISFERA, NOC ASTRONOMICZNA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, POSZUKIWANA, FRENOLOGIA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, CZYSTOŚĆ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ZESKOK, LEISZMANIOZA SKÓRNA, REGRESJA PROBITOWA, BRYZOL, AZT, EKSPERTKA, POMYLENIEC, BIDUL, SZPIGAT, UNIWERSYTET, WDÓWKA, SZACHY LOSOWE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, TYSIĄC, OŚWIADCZENIE, PISARZ, SZYK PRZESTAWNY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, UCZELNIA AKADEMICKA, TELLUREK, OŚ LICZBOWA, ZAWIKŁANIE SIĘ, DIALEKTYKA, HRABINA, KAPLICA, PAMIĘĆ ULOTNA, GAZÓWKA, EPICYKL, SKARGA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, HIPOSTYL, NAPIĘTEK, SZEW WĘGŁOWY, STACJA TRANSFORMATOROWA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, INSTAGRAMERKA, KOLBA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, NAJDUCH, IZBA ADWOKACKA, HRABINI, SONANT, STARY LIS, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, CHOROBA DÜHRINGA, PASYWIZM, BEZDNO, POZWANY, ŁODYGA, HRABIANKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, FIZJOKRATYZM, PAMPA, ZATOKA SZCZĘKOWA, GOŁOGŁOWY, DOWCIPNIŚ, GRA KARCIANA, OSOBOGODZINA, GRA LOSOWA, BIAŁY TRĄD, ZAPAŁECZKA, OKTAW, SHOJO-AI, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, BRYDŻ SPORTOWY, GRÓD, DIODA OSTRZOWA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, KABAŁA, KRĘTARZ MAŁY, PATENA, ZAZDROŚĆ, KITAJKA, LINIA PODSTAWOWA, PARY SPORTOWE, ENAMINA, WĄTPLIWOŚĆ, MUZA, ŁOMIKOST, SKOK, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, JEJMOŚĆ, PEŁNIA, BALERON, BROŃ DRZEWCOWA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, YURI, CHOROBA KAWASAKIEGO, OPARCIE, NIESPRAWNOŚĆ, TATUAŻ AMALGAMATOWY, OBROŃCZYNI, CECHA DYSTYNKTYWNA, KRAKOWIAK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, RUMUNKA, PSZENICA DURUM, HAKATA, POWIĘŹ, EGZAMIN, ZAKŁADKA, SŁOWO MASZYNOWE, CZARNY PIOTRUŚ, TERAPIA REINKARNACYJNA, KRÓLEWNA, RYSOWNICA, KRÓLOWA, UKRAINISTYKA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, PRZEPUKLINA RICHTERA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, NIEPOKORNOŚĆ, HORYZONT CZĄSTEK, GRA HAZARDOWA, WALCOWNIA GORĄCA, SYMULATOR, ZAWODNOŚĆ RYNKU, MASZYNA INFORMACYJNA, MACIERZ ZESPOLONA, KANAŁ HAVERSA, GRZEBIEŃ BIODROWY, RPG, PODNÓŻEK, LINIJKA MENNICZA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, RAMKA ODCZYTU, INFLACJA PŁACOWA, HOKEJ, DRABINKA SZNUROWA, KOŚĆ PROMIENIOWA, NIEUMARŁY, ROMANS GOTYCKI, FOTOGALERIA, SUMA ZEROWA, PRZECZENIE, MONOGENIZM, TERYNA, CIUCIUBABKA, PÓŁSKÓREK, KUTER RYBACKI, MARCÓWKA, ŁÓDŹ PILOTA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, REAKCJA OSCYLACYJNA, FILOLOGIA CHORWACKA, LITERAT, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, PRÓG BÓLU, RÓG, HIPOTEZA HANDICAPU, SPŁYWNIK, MASA KRYTYCZNA, DZIENNIK ODBIORCZY, NAOS, TWINNING, BROKATELA, MOC ZNAMIONOWA, WYŚCIG, REPOZYCJA, CHOROBA KAHLERA, PREFEKTURA MIEJSKA, WESTERN, NAKTUZ, SZALEŃSTWO, SABOT, DZIEDZICZENIE, DEMONSTRACJA, MIKROFON CEWKOWY, SZYNION, KOMORA FERMENTACYJNA, DETERMINIZM, CZEKOLADA MLECZNA, KRYTYCZNOŚĆ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, WIECZERNIK, KONFIRMACJA, DERYWACJA FLEKSYJNA, ASTRAGALOMANCJA, HARFA CELTYCKA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, CZUBRICA, WĘDKA, ARYTMOMETR, KLASA ŚREDNIA, DŁAWICA PRINZMETALA, NIPA, GOLONECZKA, ELIMINACJE, BILDUNGSROMAN, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, POLOWANIE, WSZECHŚWIAT, TELEWIZJA REPERTUAROWA, FUNKCJA OGRANICZONA, MUŁOWCOWATE, KRWIOBIEG, SAMOPAŁ, UMOWA BUKINGOWA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ŚMIERĆ CYWILNA, PRINCESSA, PODŁOGA, LEZGINKA, SPEKTROMETRIA MAS, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, WOREK, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, TRYSKAWKA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, OPASKA BRZEGOWA, MORDOBICIE, GONDOLA SILNIKOWA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, ?KOŁO SEGNERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONTUZJA, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ OBICIA KOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONTUZJA, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ OBICIA KOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTŁUCZENIE kontuzja, której skutkiem są obicia kości (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTŁUCZENIE
kontuzja, której skutkiem są obicia kości (na 11 lit.).

Oprócz KONTUZJA, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ OBICIA KOŚCI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KONTUZJA, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ OBICIA KOŚCI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x