Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA to:

typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.809

PUNKT MECZOWY, MAKAK, POZAMUZYCZNOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, MIGRACJA, PASMO PRZEPUSTOWE, PODDAŃCZOŚĆ, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, MŁYNOWY, ZMYŚLNOŚĆ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, JAJKO, UBYTEK, WIDŁOWOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, DRABINA HAKOWA, MYZYKOGRAFIA, ZRAZ, ROZGWIAZDA, ASTER ALPEJSKI, GIMNASTYKA MÓZGU, ZAWODOWO CZYNNY, TERAPIA SZOKOWA, SZYLKRET, BROMOLEJ, THRILLER, SCENARIUSZ, DIAGONAL, DZIECINNA IGRASZKA, ROZGAŁĘŹNIK, UMOWA WIĄZANA, POCHŁANIACZ GAZÓW, INDEKS, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, WÓZ KEMPINGOWY, JEŁOP, CHOROBA WENERYCZNA, PRAWIDŁO, TAJEMNICA ADWOKACKA, KOSIARKA ROTACYJNA, DOM JEDNORODZINNY, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SYMPOZJON, POCHODNIK, BALAST, DIETA ASPIRYNOWA, OBRÓT, OBLICÓWKA, LECYTYNA, ROZDZIAŁ, LINIA, NAMPULA, SZOT, EGZEKUTOR, SANKI, OPĘTANY, DOWÓD RZECZOWY, CIELICZKA, BÓL, JEZIORO ZASTOISKOWE, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, SZPONTON, PRZEMYŚLNOŚĆ, ANTYFONA, STOS, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, STÓŁ MIKSERSKI, KAZALNICA, INSTRUMENT STRUNOWY, NOSZE, REKULTYWACJA, ZACHOWANIE, KSIĘŻULO, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, FAŁSZYZM, KARTAUNA, HAJDAMACZYZNA, NASADA, KRAKÓW, KASZMIR, HYGROPSAMMON, OGRANICZONOŚĆ, PLATFORMA WIDOKOWA, OBUCH, ROBOTY DROGOWE, ROLADA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, NADBITKA, OKRĄGŁOGŁOWY, SZTUKA KINETYCZNA, MUŚLIN, TEMAT, WIDLICZKA, CHOROBA VELPEAUA, WYWŁASZCZENIE, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, WIRKI, ZWŁOKI, MAGICZNA GÓRKA, NIDERLANDZKI, POMROWICOWATE, STRATA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KARAWANA, PRODUCENT, KANGUROWATE, PORÓD LOTOSOWY, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PAJAC, WĄTŁOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, NANERCZ, HOROSKOP, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, TERMINAL, KREW, POŁAĆ, MIKROSOCZEWKA, PLAŻÓWKA, MIRY, PODEJRZLIWOŚĆ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KOŁKOWNICA, GLINIASTOŚĆ, DOBRO PODSTAWOWE, ANTYKLINA, KIERKI, KOMPARATYSTYKA, PANCERZ KOLCZY, SYSTEM PENITENCJARNY, NIEBOŻĘ, POWIEŚĆ RZEKA, DYWIZ, SKRZYNKA LĘGOWA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, NUMER KIERUNKOWY, LEGENDA, ANTYPATRIOTYZM, ZWROT, SKOWYT, POLETKO DOŚWIADCZALNE, KOMA, PLEWA, LARGO, POWIEŚCIDŁO, KONSEKWENTNOŚĆ, KAPUSTA, KOCZOWNIK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, TUALETA, KURANT, ŚMIESZKA, KANAŁ, TOKSEMIA, HELING, PRZEKŁADNIA CIERNA, INSTALACJA, ZIELENIEC, OMACNICA, TERMIN STANOWCZY, SYSTEM SYMBOLICZNY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PODRYG, MROZOODPORNOŚĆ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, CHOROBA PAGETA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ZBIÓR GĘSTY, PARAGAMMACYZM, DOMEK DLA LALEK, PAS, TRUCHŁO, PRZEŁAWICENIE, GRAFIK, EKSPOZYCJA, LODOWIEC FIELDOWY, AMBITNOŚĆ, PUMPERNIKIEL, SMOCZEK, PRZEJEŻDŻAJĄCY, STRATYFIKACJA, DŻINSY, ALLELOPATIA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, ANTYLOPA KROWIA, IZOLAT, DRZEWO ROZPINAJĄCE, AZJATYCKI TYGRYS, KOLOR, SKAŁA MAGMOWA, LOGIKA KIERUNKOWA, MECH JAWAJSKI, GRUSZKA, KORTYKOSTERYD, WSPARCIE, GASTRO, KOLONISTA, ŁUK TRIUMFALNY, KATEGORIA, BECZKA PROCHU, MANDALA, OBIEKTYWIZM, ZNAMIĘ SUTTONA, PAROWNICA, TORII, CHRZĄSZCZE DRAPIEŻNE, RUSKI, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, WYSYP, SZWEDY, FIRCYK, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, SUPPORT, MŁOT HYDRAULICZNY, KOMISJA REWIZYJNA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, EGZONUKLEAZA, MINIATURA, PODSTAWA, PRZEWRÓT, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, KIJEK, POLEWA, DOSTAWCA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, LASKA, ALBULOWATE, BILLING, KOZAK, PLOTTER, POCIĄG DROGOWY, SIKWIAKI, KWADRANT, BATALION RADIOTECHNICZNY, AUTONOMIZM, MOCNA STRONA, PRZYBYTEK, DEMOBILIZACJA, ELEKTROLIT, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, PALPACJA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KORNIJSKI, KIERPCE, ITALIAŃSKI, DYSPENSA, FALISTOŚĆ, WATA, ŁASKA, ELITYZM, SPIRYTUS, POCZUCIE WINY, TIRET, OBROŻA, KARBOKATION, RYLEC, NIECHLUJA, ZBOWID, ANTYCYPACJA, KOTWICA ZAPASOWA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, LODOWIEC SIECIOWY, MENDES, LITOBENTOS, PROTEZA DENTYSTYCZNA, BARIERA, WULWODYNIA, DYSONANS, PROCENT PROSTY, URAZ, RADA GABINETOWA, WRONIE OKO, ŁAJKA, TOINA, KRYSTALIZACJA, PIEKŁO, POKRYWA, HORMON LOKOMOCYJNY, SLAJS, TUBING, PRĄD ZMIENNY, WIERCIPIĘTKA, IMINA, HIERARCHIA, RUTENISTYKA, TWIERDZENIE ENGELA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KRANJEC, WARUNEK LOKALOWY, PROSAK, KARDAMON, TYP GOSPODARKI, NONA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WICEMISTRZ, FLOTA, ZASADA, PÓŁPĘTLA, KOMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
powieść środowiskowa, typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA
typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x