ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYFERROMAGNETYZM to:

zjawisko polegające na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej ciała (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.625

WYPŁYW, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, TUKAWA, ESKIMOSEK, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ZBOCZENIE, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, ZAPYLENIE, PERYGEUM, OŚ STRZAŁKOWA, EFEKT STUKOWY, ASYSTA GRAWITACYJNA, SATYR, CYKL PRECESYJNY, BIG MAC, KARDIODON, PALATALIZACJA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, STAGNACJA LODOWCA, TRIECJA, SEGMENT, WŁOK, MOSTEK TERMICZNY, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, ODRĘTWIENIE, FIZYKA STATYSTYCZNA, INKLINATOR, REPOWNIA, ENDOSKOPIA, TUŁÓW, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, ELEWACJA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KWAZIKRYSZTAŁ, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, SNIFFER, DRGANIE AKUSTYCZNE, DEFERENT, RESORTACJA GENOWA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, ŁASKOTKI, MASTURBACJA, CIĘŻAR POZORNY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SYLWETKA, MGIEŁKA, HIPERESTEZJA, SILNIK RAKIETOWY, TANIEC TOWARZYSKI, RYJÓWKA ETRUSKA, METODA FORDA-FULKERSONA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, KASKADA REZONANSOWA, WYŚCIGI, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, DROGA, WZORY CRAMERA, PROCES GEOLOGICZNY, NUTACJA, PODRYWKA WĘDKARSKA, MIMEZJA, DETAL, CYKL EKONOMICZNY, PSEUDOMORFIZM, SYNERGETYKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, URAZ, DESZCZ METEORÓW, AGREGATOR, RETROGRADACJA, POMOC POSTPENITENCJALNA, UPOLITYCZNIENIE, HUMANOID, ANATOM, FLEBOGRAFIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, HIPOTROFIA, AKOMODACJA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, WYROSTEK RZĘSKOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, AUTOTEMATYZM, PROPAGACJA WSTECZNA, NAPÓR, INICJATOR, KAMELEON, KLĘK PODPARTY, KLESZCZE, CIAŁO AMORFICZNE, EFEKT SNOBIZMU, REFLUKS, OKULTACJA, DRIBLING, MROZIK, MRÓWKOWANIE, SPADOCHRON, DEZURBANIZACJA, KORYTOZAUR, RYTM BIOLOGICZNY, STRUNOWCE, UKŁAD PIRAMIDOWY, SUBSTYTUCJA, NOC POLARNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, REKIN OWSONA, DOGĘSZCZENIE, KONDYCJONALIZM, PROPRIOCEPCJA, FANTOM, ZJAWISKO, STŁUCZENIE, RETRAKCJA, EMAUZAUR, POLIMORFIZM, APOGEUM, MOC WSTECZNA, WSAD, PONIEWIERKA, ZJAWISKO NATURALNE, GŁADZIZNA, CZUCIE GŁĘBOKIE, KLESZCZKA, ANTYFERROMAGNETYK, OPRYSZCZKA, PRZESŁONA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, NASTRÓJ ROJOWY, PIERWSZA JASKÓŁKA, CYJANELLA, STACJA BAZOWA, MYMURAPELTA, ORTEZA, PODKOLANIE, KINESTEZJA, MASA BEZWŁADNA, DRYFTER, GRUPA GALOIS, JOGACZARA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, OGONICE, FERGANOCEFAL, OSTATNIE PODRYGI, OBRAZOWANIE ZEEMANA-DOPPLERA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, FONOGRAFIA, NIEBIESKI KSIĘŻYC, ROZETKA, KOLEPIOCEFAL, SKACZELE, SĄCZEK, ZJAWISKO JĘZYKOWE, AGREGATOR TREŚCI, GWIAZDA PREONOWA, FIKOŁEK, TANIUS, BOCZNICA KOLEJOWA, SIEĆ STAWNA, MAGNETOSTATYKA, ZŁODZIEJKA, ANALGEZJA, PICA, KOMPUTER GŁÓWNY, SZARPANKA, NOSOROŻEC, TEKSASET, ATLETA, CIĄG POLIGONOWY, EKRAN, ZJAWISKO PURKINIEGO, TYGODNIÓWKA, EFEKT CIEPLARNIANY, PASZPORTYZACJA, PRZEPROST, OBOJNACTWO, GNIAZDO SIECIOWE, PEER-TO-PEER, LIKORIN, TROLLING, SUMIK KORALOWY, ZAUROPLIT, STRZYKWY, NEURON PIRAMIDOWY, GEOKARPIA, POŚRÓDKI, POSTING, PROTEZA, DYSEKCJA, HIPPOMADOS, POGŁOS, DŹWIĘK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, NACZYNIA TĘTNICZE, SILIKOZA, ROZPRUWACZ, EKSKLUZYWIZM, IMPLANTACJA JONÓW, GARGOJLEOZAUR, PUNKT TRIANGULACYJNY, WZORZEC RUCHOWY, ZACHŁYŚNIĘCIE, EFEKT PRIMAKOFFA, POLARYZACJA ATOMOWA, MISIEK, RUCH, HIPOWENTYLACJA, PRĘŻNOŚĆ, KACZKOWATY CHÓD, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, STRUP, SEJSMIKA, JANOWIEC, FERRIMAGNETYZM, MARKETING AFILIACYJNY, DROGA KRZYŻOWA, KULMINACJA, KOMPLEKSJA, PRZECIWSTAWIENIE, WIR PIASKOWY, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, ODWŁOK, EMISYJNOŚĆ, TARCZKA, LANAZAUR, ACALVARIA, STENOPELIKS, PORUSZENIE, SIECIOWANIE, DOMINACJA ZUPEŁNA, PŁYN SUROWICZY, HISTEROSKOPIA, PUPA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, BEAR, PERIASTRON, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, LEJ POLARNY, ELIZJA, CHOROBA RUBARTHA, PERYASTRON, NEOTENIA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PIERWOTNIAK, STYGIMOLOCH, SŁOŃ, SKRZYPŁOCZE, BACHATA, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, WAGA, GRAD, ROZGAŁĘŹNIK, ŻELAZNA DZIEWICA, WAPNICA, TYNKTURA, ATETOZA, HIPSYBEMA, MANOMETRIA, APASTRON, PERYHELIUM, WANNANOZAUR, PINGWIN TONIEC, BEZCIELESNOŚĆ, GLASHOW, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ODPÓR, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ODDYCHANIE TKANKOWE, ZORZA PORANNA, HIPOPOTAM, WYŁADOWANIE, ODGŁOS, MIERNIKOWCOWATE, ŻEL, TEMPERATURA MROZU, UKŁAD URBANISTYCZNY, DEKLINACJA, PODBORA, SILNIK ODRZUTOWY, ANALIZA WYMIAROWA, ROZWIERACZ, REGENERACJA, MASŁO, CHOROBA SEGAWY, BIAŁA ŚMIERĆ, KOLOKACJA, UDERZENIE, CZERWIOCH, ŚCIGAŁKA, SARAN, EKTOMORFIK, BŁĘDNY OGNIK, ?ŚPIĄCZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYFERROMAGNETYZM zjawisko polegające na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej ciała (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYFERROMAGNETYZM
zjawisko polegające na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej ciała (na 18 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x