ZAGADNIENIE, ZADANIE DO ROZWIĄZANIA, KWESTIA DO PRZEMYŚLENIA, PODJĘCIA DECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROBLEM to:

zagadnienie, zadanie do rozwiązania, kwestia do przemyślenia, podjęcia decyzji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROBLEM

PROBLEM to:

trudność, trudna sytuacja, z którą człowiek musi się zmierzyć (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGADNIENIE, ZADANIE DO ROZWIĄZANIA, KWESTIA DO PRZEMYŚLENIA, PODJĘCIA DECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 307

TEORIA DECYZJI, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ŚMIAŁOŚĆ, FIOLET WZROKOWY, WOLA, BEZROBOCIE JAWNE, WĘZEŁ GORDYJSKI, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, KOMPETENCJA DECYZYJNA, ALGORYTM REKURENCYJNY, GIPS, ZADANIE, FANGA, REGUŁA SAVAGE'A, LATARNIA, BOWEN, ZADANIE, KULTURA MATERIALNA, SYTUACJA DECYZYJNA, KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, WSTAWKA, CIAŁO SKOŃCZONE, KOLUMNA, PARALIŻ DECYZYJNY, TEAM, DZIAŁANIE, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, KLOPS, KLIN, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, INSTALACJA ALARMOWA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, ROZSTRZYGANIE, PROBLEM DELIJSKI, DZIELNOŚĆ, KWESTIA, OSŁONA, SATYRA, ODPOWIEDZIALNY, PROBLEM DECYZYJNY, KONSUL, KLĘSKA, UCHO IGIELNE, POLITYKA ZDROWOTNA, PROBLEM DECYZYJNY, PRACA ORGANICZNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, OPTYMIZACJA, TURBINKA KOWALSKIEGO, TEORIA PERTURBACJI, POZYCJA RYGLOWA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, KOKS, PUL, ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, MAZIÓWKA, PROBLEM BAZYLEJSKI, OBROŃCZYNI, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, CIUPAGA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ZAWIŁOŚĆ, AMBARAS, POTWORKOWATOŚĆ, DECYZJA DOPUSZCZALNA, WCINKA, OPCJA, STEREOTYPIA RUCHOWA, MISYJNOŚĆ, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, ZBIORÓWKA, WENTYLACJA, ZADASZENIE, PYTANIE, WSPÓŁDECYZJA, MISJA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, ONE-LINER, BEZPOWROTNOŚĆ, TEMACIK, KOMISJA, ROZSZERZENIE CIAŁA, TRZY KARTY, MODEL DECYZYJNY, OBROŃCA, POKŁAD PANCERNY, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BIOGENEZA, MURZYN, CIĄŻA, KWESTIA, SIDEFILL, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, WĘZEŁ, ODTWÓRCA, ANGORKA, SELEKTOR, WZÓR UŻYTKOWY, MĄDROŚĆ, GORĄCA KREW, PUNKT, ODWAGA, PROCES DECYZYJNY, ROZTERKA, DSS, OBRONA, KRYTERIUM SAVAGE'A, GOTOWOŚĆ BOJOWA, PROBLEM, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, MIESZAK, KONWENT, RACJONALIZACJA, ROZSTRZYGNIĘCIE, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, DEKLARACJA, ESKORTA, ANTYWZORZEC, EKIPA, GÓWNIANOŚĆ, KOLORYSTYKA, MOBILIZACJA ALARMOWA, METODA SCENARIUSZOWA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, ŁAMIGŁÓWKA, CHOREG, BLOKADA, WSPORNIK, KURAŻ, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, WIATRÓWKA, PROBLEM, MĘŻNOŚĆ, BULDER, SYSTEM EMERYTALNY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, DACH, WĄSKIE GARDŁO, STATECZNIK, WDROŻENIOWIEC, MEDIACJA, DECYZJA OPTYMALNA, NACISK, NIEZDECYDOWANIE, KWESTIA, SYSTEM EKSPERTOWY, ZADANIE KONIUNKTYWNE, TEMAT, ZADANIE, ROZMYSŁ, PSOTKA, PYTAJNIK, APOTROPAIZM, ZADANIE, DRUCIARZ, STAND-UP, RIBAT, SŁOWO, APLIKACJA SĄDOWA, MANIERA, DODATEK BRANŻOWY, GRANT, JUBILEUSZ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, TERMIN INSTRUKCYJNY, POGOTOWIE STRAJKOWE, GŁOS, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KATYŃ, SKARGA, ZASKARŻENIE, SŁUPEK, ODWOŁANIE, ONELINER, ĆWICZENIE, ZDARZENIE RADIACYJNE, ALGORYTM ZACHŁANNY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, REGUŁA MINIMAKSU, FILOZOFIA JĘZYKA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, MANIERYZM, BUFOR, STRUSIA POLITYKA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, ZAGWOZDKA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, ZAWIKŁANIE, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, DRZEWO DECYZYJNE, KOMPLIKACJA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, SZARPANKA, PUSTY ŁEB, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PYTANIE TESTOWE, HACZYK, ALTERNATYWA, SUBIEKCJA, SKARANIE BOSKIE, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, WIATROWNICA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, PROBLEM ALKOHOLOWY, KRYTERIUM WALDA, SZARADA, KWADRATURA KOŁA, ZAŻALENIE, ZDERZAK, ŁAMIGŁÓWKA, PYTANIE, TONACJA, KONCEPCJA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DECYZJA RAMOWA, ZIELONA KARTA, ZAPIS, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ZAGADNIENIE, ZADANIE TRANSPORTOWE, RADYKALNOŚĆ, ROZPÓRKA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, OBRONA, ZARZĄDZENIE, TEORIA PERSPEKTYWY, KURATORKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WILCZY BILET, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, SZAMBO, TRAKTACIK, GOTOWOŚĆ CYWILNA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, FRASUNEK, KONCENTRACJA, TURBACJA, KRYTERIUM HURWICZA, ZADANIE, KAMPANIA, IDIOM, PATROL, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, DYSKRECJONALNOŚĆ, INSPIRACJA, WYWIAD, APOLOGETA, TRYSEKCJA KĄTA, KOLORYT, KRYTERIUM LAPLACE'A, ZMOWA MILCZENIA, IMMOBILIZM, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OBRONA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, GRUPA WSPARCIA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, STANOWISKO, ADAT, MALARZ, BIEDA, CYKL GRANICZNY, POJEDNAWSTWO, RACJONALNA IGNORANCJA, UMOCNIENIE, UPRAWNIENIE DECYZYJNE, STRUKTURA DECYZYJNA, IMPLEMENTACJA, APARAT, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, KONCYLIACJA, OKIENKO TRANSFEROWE, NIEOSTATECZNOŚĆ, GIMNASTYKA MÓZGU, PODWODNY LOTNISKOWIEC, AKLAMACJA, GŁOS DORADCZY, POMYSŁOWOŚĆ, UZNANIE, STAN NATURY, MOTYWACJA, ZUCHWALSTWO, SOLO, ?SŁÓWKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGADNIENIE, ZADANIE DO ROZWIĄZANIA, KWESTIA DO PRZEMYŚLENIA, PODJĘCIA DECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAGADNIENIE, ZADANIE DO ROZWIĄZANIA, KWESTIA DO PRZEMYŚLENIA, PODJĘCIA DECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROBLEM zagadnienie, zadanie do rozwiązania, kwestia do przemyślenia, podjęcia decyzji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROBLEM
zagadnienie, zadanie do rozwiązania, kwestia do przemyślenia, podjęcia decyzji (na 7 lit.).

Oprócz ZAGADNIENIE, ZADANIE DO ROZWIĄZANIA, KWESTIA DO PRZEMYŚLENIA, PODJĘCIA DECYZJI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZAGADNIENIE, ZADANIE DO ROZWIĄZANIA, KWESTIA DO PRZEMYŚLENIA, PODJĘCIA DECYZJI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x