ZABURZENIE PAMIĘCI POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU, TRWAJĄCE OD MOMENTU URAZU (UTRATY PRZYTOMNOŚCI) DO CHWILI ŚWIADOMEGO ZAPAMIĘTYWANIA ZDARZEŃ BIEŻĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMNEZJA POURAZOWA to:

zaburzenie pamięci powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, trwające od momentu urazu (utraty przytomności) do chwili świadomego zapamiętywania zdarzeń bieżących (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE PAMIĘCI POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU, TRWAJĄCE OD MOMENTU URAZU (UTRATY PRZYTOMNOŚCI) DO CHWILI ŚWIADOMEGO ZAPAMIĘTYWANIA ZDARZEŃ BIEŻĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.275

JEZIORO TEKTONICZNE, NADMIERNA SENNOŚĆ, ZŁOŻE MINERALNE, JASNOWIDZTWO, GWIAZDA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, KWAS KAMFOROWY, MINERALIZACJA, FETYSZYZM, ANEUPLOIDALNOŚĆ, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, FUNKCJA NAZWOWA, KILOGRAMOMETR, SIŁA, LEADER, TROMBOLIZA, ROZWÓJ OSOBNICZY, CHOROBA AFEKTYWNA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, NISZA NIWALNA, MELANODERMA, REAKTOR, RĄBEK, FAKOMATOZA, CHOROBA TAYA-SACHSA, PENDYNKA, HANGAR, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PSEUDOPODIUM, CUMULUS, BENZYNA SYNTETYCZNA, NIŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, DŁUG TLENOWY, GNOSTYCYZM, MAKROMOLEKUŁA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, LOK, BLACK METAL, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ADRES, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, GALARETA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, NIEDOKŁADNOŚĆ, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, WYSPA, MAGNETON JĄDROWY, JEZIORO DRUMLINOWE, ZAĆMIENIE, SZCZERBA, CHOWANIE, KONWEKTOR, LAKUNA, SOMATYZACJA, KOLEJE, CZYRACZNOŚĆ, KARTRIDŻ, FLAK, OKULANT, GRA CYLINDRYCZNA, KARWING, ŁAŃCUCH MARKOWA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MODULACJA SKROŚNA, OWCA OLKUSKA, POZDROWIENIE, ZABURZENIE OSOBOWOŚCI ZALEŻNEJ, JĄKANIE KLONICZNE, RUTYNA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, SALDO DEBETOWE, CHLEBEK PSZCZELI, SYNONIM TAKSONOMICZNY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, WYPUK, SPECJACJA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KOCIOŁ, BĄBEL, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, UDAR SŁONECZNY, GLIKOGENOZA TYPU III, NERWICA NEUARSTENICZNA, KURCZ, ŚWIADOMOŚĆ, KAWERNA, GEN SKACZĄCY, KOMORA, MUTACJA GENOWA, LEJ, TWARDY DYSK, PAMIĘĆ LOGICZNA, BAJT, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, POLE BRODMANNA, ZRANIENIE, KUMYS, ŚMIERĆ MÓZGOWA, CROSSING-OVER, STAROPRAWOSŁAWIE, RAM, DEZINTEGRACJA MROZOWA, PROTESTANTYZM, ŻYŁA NIEZGODNA, MĄKA, SZABROWNIK, ETOSUKSYMID, ARYTMIA, WSTRZĄS POURAZOWY, GŁOWA, FALA, ZNIKNIĘCIE, BEM, POLITYKA GOSPODARCZA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ZABURZENIE ROZWOJU, KAUCZUK BUTYLOWY, BOHATER, ŚPIĄCZKA, ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO, LĘK SEPARACYJNY, SUPERNOWA TYPU IA, WSTRZĄS MÓZGU, NIUTOMETR, KALENDARIUM, AMNEZJA WSTECZNA, ZWÓJ, CHOROBA ORMONDA, ARYTMOMETR, POMOC DROGOWA, PAMIĘĆ MECHANICZNA, JASNOWIDZ, NISKOROSŁOŚĆ, PRZEŻYCIE, ROZBUDOWA, NEKROFILIA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PUR, AMNEZJA DZIECIĘCA, ZANIK, JEDNOPOLÓWKA, NEWS, FLASHBACK, CALENDARIUM, SPIROGRAM, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, GEN WĘDRUJĄCY, PRÓG RZECZNY, PERSZERON, ZAPACH, POGOTOWIE, ZGORZEL, BEZSZKODOWOŚĆ, MULTIPLET WIDMOWY, CYKL KOMÓRKOWY, NEURON PIRAMIDOWY, AMNEZJA NASTĘPCZA, STAN, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, AMNEZJA POURAZOWA, DYSOCJANT, URBASKI, PEDAŁÓWKA, TYFLOLOGIA, CIAŁO KOLANOWATE, PĘCHERZYK, RZEŹBA KRASOWA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, SZKŁO SPINOWE, DYSFUNKCJA, WOLUMIN, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PALATALIZACJA, JAWA, KULTYWAR, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, MÓŻDŻEK, KLASÓWKA, VIP, WIZG, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, ZBIORNIK RETENCYJNY, UCHO ZAPAŚNIKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, CESARSTWO TRAPEZUNTU, TOALETA, ABORCJA, GIRLANDY WYSP, BOLOGRAM, INDUKCYJNOŚĆ, BEZWODNIK KWASOWY, BIEGŁY SĄDOWY, ZABYTEK NIERUCHOMY, EFEKT DOMINO, POZOSTAŁOŚĆ, KOLONIA, BAJCIK, KOŁO MAŁE, KOMPLEKS ARENOWY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, DEPRECHA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, BLOK, IMPLIKACJA MATERIALNA, RANA, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, SYNDROM JEROZOLIMSKI, KOPROFAGIA, TARAN, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, ŁUK DZIENNY, WOREK, DZWONY, PAS RATUNKOWY, KOSTIUM HISTORYCZNY, POLIIMID, WITAMINA B6, NIEOCZYWISTOŚĆ, EONIZM, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, ŚCIEKI BYTOWE, ABSOLUTYZM, KŁUSAK ORŁOWSKI, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, INKOHERENCJA, KONCERT, WCISTEK, PIASKOWIEC KWARCOWY, OFIARA ŚMIERTELNA, UDAR MÓZGOWY, GWIAZDA NEUTRONOWA, ZMIOTKI, PIERWSZA POMOC, ODMIANA UPRAWNA, MORFOGENEZA, SKURCZ, DAMAST SKUWANY, GAZ SPALINOWY, CARGO, IZOPRENOID, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, GANGLIOZYDOZA GM2, OPERATOR ARYTMETYCZNY, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, TORF, WULWODYNIA, EKSPERT SĄDOWY, DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA, CHOROBA DEGOSA, ZWYCIĘSTWO, PÓŁKULA, CUKIER INWERTOWANY, ZAPŁON, PAMIĘĆ RUCHOWA, WŁÓKNO, CYSTA BAKERA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, ZGRUPOWANIE, MAKROCZĄSTECZKA, BALANTIDIOZA, MOST, KARA PIENIĘŻNA, TORNADO SUPERKOMÓRKOWE, OLEJ SILNIKOWY, PRZEKŁADNIA, IZOLAT, LAMPKA, KOMPOSTOWNIK, PRZESTRZELENIE, STAN NIECZYNNY, SZALEŃSTWO, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, RYNKOWOŚĆ, PROFESJA, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, RZAZ, KLON, EWANGELICYZM, RAPTULARZ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SZPADA, KOLUMNA, ŁAKNIENIE SPACZONE, HORYZONT ZDARZEŃ, CIĄG, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ISAJEW, ?OPĘTANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE PAMIĘCI POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU, TRWAJĄCE OD MOMENTU URAZU (UTRATY PRZYTOMNOŚCI) DO CHWILI ŚWIADOMEGO ZAPAMIĘTYWANIA ZDARZEŃ BIEŻĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE PAMIĘCI POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU, TRWAJĄCE OD MOMENTU URAZU (UTRATY PRZYTOMNOŚCI) DO CHWILI ŚWIADOMEGO ZAPAMIĘTYWANIA ZDARZEŃ BIEŻĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMNEZJA POURAZOWA zaburzenie pamięci powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, trwające od momentu urazu (utraty przytomności) do chwili świadomego zapamiętywania zdarzeń bieżących (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMNEZJA POURAZOWA
zaburzenie pamięci powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, trwające od momentu urazu (utraty przytomności) do chwili świadomego zapamiętywania zdarzeń bieżących (na 16 lit.).

Oprócz ZABURZENIE PAMIĘCI POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU, TRWAJĄCE OD MOMENTU URAZU (UTRATY PRZYTOMNOŚCI) DO CHWILI ŚWIADOMEGO ZAPAMIĘTYWANIA ZDARZEŃ BIEŻĄCYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZABURZENIE PAMIĘCI POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU, TRWAJĄCE OD MOMENTU URAZU (UTRATY PRZYTOMNOŚCI) DO CHWILI ŚWIADOMEGO ZAPAMIĘTYWANIA ZDARZEŃ BIEŻĄCYCH. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x