CESTODA - PASOŻYTUJĄCE WEWNĘTRZNIE PŁAZIŃCE; TASIEMCE PRZECHODZĄ ZŁOŻONY CYKL ROZWOJOWY ZE ZMIANĄ ŻYWICIELI, ŻYWICIELAMI POŚREDNIMI SĄ BEZKRĘGOWCE LUB KRĘGOWCE, NATOMIAST OSTATECZNYMI Z REGUŁY KRĘGOWCE, U KTÓRYCH ŻYJĄ GŁÓWNIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM, PIERWSZYM STADIUM LARWALNYM JEST ONKOSFERA ZAOPATRZONA W 6 HACZYKÓW EMBRIONALNYCH LUB ORZĘSIONA LARWA KORACIDIUM (U PSEUDOPHYLLIDEA); DRUGIE STADIUM LARWALNE MOŻE MIEĆ ROZMAITĄ POSTAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TASIEMCE to:

Cestoda - pasożytujące wewnętrznie płazińce; tasiemce przechodzą złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywicieli, żywicielami pośrednimi są bezkręgowce lub kręgowce, natomiast ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją głównie w przewodzie pokarmowym, pierwszym stadium larwalnym jest onkosfera zaopatrzona w 6 haczyków embrionalnych lub orzęsiona larwa koracidium (u Pseudophyllidea); drugie stadium larwalne może mieć rozmaitą postać (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CESTODA - PASOŻYTUJĄCE WEWNĘTRZNIE PŁAZIŃCE; TASIEMCE PRZECHODZĄ ZŁOŻONY CYKL ROZWOJOWY ZE ZMIANĄ ŻYWICIELI, ŻYWICIELAMI POŚREDNIMI SĄ BEZKRĘGOWCE LUB KRĘGOWCE, NATOMIAST OSTATECZNYMI Z REGUŁY KRĘGOWCE, U KTÓRYCH ŻYJĄ GŁÓWNIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM, PIERWSZYM STADIUM LARWALNYM JEST ONKOSFERA ZAOPATRZONA W 6 HACZYKÓW EMBRIONALNYCH LUB ORZĘSIONA LARWA KORACIDIUM (U PSEUDOPHYLLIDEA); DRUGIE STADIUM LARWALNE MOŻE MIEĆ ROZMAITĄ POSTAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.104

TERAPIA WSTRZĄSOWA, DEFOE, CZAS ZIMOWY, LOTNISKO, TRÓJCA, NAJEŻ, POLIKRYSZTAŁ, PRZEŁAWICENIE, OBIEG PIENIĄDZA, KALIKO, PIEC PŁOMIENNY, KAJMAKAM, KAPITALISTKA, PLAC APELOWY, ZESPÓŁ, TRIADA, MANTYLA, KOLEGA PO FACHU, NIEŻYCIOWOŚĆ, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ROZSZCZEPIENIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, ROŚLINKA, ORBITA, ODTWARZANIE, MAŁPIATKL, MIKROSOCZEWKA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, SKRÓT, DUCH, PRĄTNIKOWCE, CHAKAS, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GADZINA, NET, WYRĘBA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, TUNBERGIA, CZŁONEK RODZINY, CZEREŚNIAK, MITSUKURINA, SOK, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, SKOCZKOWCE, WINIETA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, AKADEMIA, KOZERA, CMOKIER, OCHWEŚNIK, PLACÓWKA NAUKOWA, ETANOLOAMINA, PIĘTRO, CZYTELNIA, DODEKAEDR, UKŁAD URBANISTYCZNY, TRASA ŚREDNICOWA, TELESKOP, PLANETA, WAKACJE PODATKOWE, BERYL, HALO, LICZBA, PRODROM, ARKABALISTA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, REKIN CHOCHLIK, DÓŁ, BUZKASZI, ASTROWCE, KOŁO MŁYŃSKIE, ODPRAWA POŚMIERTNA, GRUPA, WIERNOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, KLOCEK, AROGANT, WRAK, NADOBNICA, BIAŁY MURZYN, OPOŃCZA, MUSLI, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SULFACETAMID, DZIEWKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, HALA, LICZBA OKTANOWA, MATAMATOWATE, SIARKOSÓL, OSTANIEC DEFLACYJNY, UMOWA BARTEROWA, KONIEC, PRZENOŚNIK, CZUBACZ, GARBATY ANIOŁ, KLINIKA ODWYKOWA, OMER, KABEL, PODRÓŻ, DAWCA NARZĄDÓW, JASZCZURKA SARGANTANA, LISZKA, AKTORKA, JUNAK, DZIANINA, DIABEŁ WCIELONY, RĘKAWICA, SWÓJ, DWORAK, NIEAKTYWNOŚĆ, OŚWIECICIEL, KANTAR, OLEJEK, PASMO PRZEPUSTOWE, REWERENCJA, OSĘK, PRZEBIERKA, GÓGLE, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, GRANATNIK, ANGLOFOBIA, MŁAKA, GUZIK, NEKTARNIK, MORWA, ROZTROPEK, CARSTWO, STELMACH, ELEKTROFON, LOT, TELEWIZJA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, PROTOZUCH, ZACIESZ, BOCIANIE GNIAZDO, FIGURA, NALEWAK, POJEDYNEK, KRÓLIK, NIRWANA, RODZINA ZASTĘPCZA, GRYLAŻ, TALERZ, CHORĄŻA, CZARTER, WYLOT, KUDŁACZ, SKRAJNOŚĆ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, HERBATA, BAŁKAŃSKOŚĆ, MASKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, SZYKANA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WREDOTA, SYRENA ALARMOWA, TAKT, BENEFICJENT, BALOT, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, ŻELAZONIKIEL, SHAPESHIFTER, REGENT, KARBONATYT, CUDOWRONKA, MUZYK, WSPÓŁKATEDRA, ZABAWKA, NIEREALNOŚĆ, SPRZĘT, PODGRZEWACZ, KRUCHTA, WARTOŚCIOWOŚĆ, BIFURKACJA, TYLCZAK ŁUKOWY, SEMESTR LETNI, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ELEMENT, MAKROPOLECENIE, FEJHOA, ABRAZJA, SPREJ, BABA, JAMOCHŁON, LOKAL SOCJALNY, WRAK, TRANSLACJA, POWÓZ, ADWEKCJA, KONSOLETA, SUBRETKA, MASER, OPASKA, WYBIEG, ROZPAD, PYRA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ŚRODEK MASY, KLON, TARCZA, KLAUZULA DUALNA, PINGWINARIUM, EMBLEMAT, ORNAMENT, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KAZACZOK, ZAGRANIE, SALOPA, NIEPODLEGŁOŚĆ, WIETLICA ALPEJSKA, RAMA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOCZKODAN, POBIAŁKA, SKROMNOŚĆ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SOWIZDRZALSTWO, KREDYT INWESTYCYJNY, WPRAWKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, AKOMODACJA, WAMS, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŻYDOSTWO, SPRAWCZOŚĆ, KATASTROFA NATURALNA, NITRONATRYT, CHLOROFIL, ZAĆMIENIE, USTAWODAWCA ZWYKŁY, MIKROSKOP OPTYCZNY, SKAŁA, KLASA, SUWNICA BRAMOWA, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OSOBA, ZAIMEK ZWROTNY, LOGIKA ZDAŃ, EMBARGO, WATRUSZKA, BAT, SŁUPISKO, USZATEK, GENERAŁ, KWAS NAFTENOWY, MONODIA, PARTIA, MARRAN, SZPONA, WIECHA, EKSPRESOWOŚĆ, PODPINKA, STOCZNIA, ANALIZA LOGICZNA, STALÓWKA, DUMA, NANOFILTRACJA, LICZBA CHROMATYCZNA, STRATA, CEBULAK, IRENA, KONWENT, METYCYLINA, NAPIĘCIE, FIGURACJA MELODYCZNA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, FAŁ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, JĘZYK LODOWCOWY, SAMOOKREŚLENIE, CZASOWNIK FRAZALNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SERWIS, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, SPRAWUNEK, ESTER, OMEN, MIASTO UMARŁYCH, GRZECZNOŚĆ, ARIANIE, KAPUSTA KWASZONA, MASKA, POTWIERDZENIE, CYGARETKI, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, DOK, OBRÓT, BAJKA, MECHOWCE, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, DYWANOKSZTAŁTNE, EDYKUŁ, CYKL HYDROLOGICZNY, ?CECHA PODZIELNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CESTODA - PASOŻYTUJĄCE WEWNĘTRZNIE PŁAZIŃCE; TASIEMCE PRZECHODZĄ ZŁOŻONY CYKL ROZWOJOWY ZE ZMIANĄ ŻYWICIELI, ŻYWICIELAMI POŚREDNIMI SĄ BEZKRĘGOWCE LUB KRĘGOWCE, NATOMIAST OSTATECZNYMI Z REGUŁY KRĘGOWCE, U KTÓRYCH ŻYJĄ GŁÓWNIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM, PIERWSZYM STADIUM LARWALNYM JEST ONKOSFERA ZAOPATRZONA W 6 HACZYKÓW EMBRIONALNYCH LUB ORZĘSIONA LARWA KORACIDIUM (U PSEUDOPHYLLIDEA); DRUGIE STADIUM LARWALNE MOŻE MIEĆ ROZMAITĄ POSTAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CESTODA - PASOŻYTUJĄCE WEWNĘTRZNIE PŁAZIŃCE; TASIEMCE PRZECHODZĄ ZŁOŻONY CYKL ROZWOJOWY ZE ZMIANĄ ŻYWICIELI, ŻYWICIELAMI POŚREDNIMI SĄ BEZKRĘGOWCE LUB KRĘGOWCE, NATOMIAST OSTATECZNYMI Z REGUŁY KRĘGOWCE, U KTÓRYCH ŻYJĄ GŁÓWNIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM, PIERWSZYM STADIUM LARWALNYM JEST ONKOSFERA ZAOPATRZONA W 6 HACZYKÓW EMBRIONALNYCH LUB ORZĘSIONA LARWA KORACIDIUM (U PSEUDOPHYLLIDEA); DRUGIE STADIUM LARWALNE MOŻE MIEĆ ROZMAITĄ POSTAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TASIEMCE Cestoda - pasożytujące wewnętrznie płazińce; tasiemce przechodzą złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywicieli, żywicielami pośrednimi są bezkręgowce lub kręgowce, natomiast ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją głównie w przewodzie pokarmowym, pierwszym stadium larwalnym jest onkosfera zaopatrzona w 6 haczyków embrionalnych lub orzęsiona larwa koracidium (u Pseudophyllidea); drugie stadium larwalne może mieć rozmaitą postać (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TASIEMCE
Cestoda - pasożytujące wewnętrznie płazińce; tasiemce przechodzą złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywicieli, żywicielami pośrednimi są bezkręgowce lub kręgowce, natomiast ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją głównie w przewodzie pokarmowym, pierwszym stadium larwalnym jest onkosfera zaopatrzona w 6 haczyków embrionalnych lub orzęsiona larwa koracidium (u Pseudophyllidea); drugie stadium larwalne może mieć rozmaitą postać (na 8 lit.).

Oprócz CESTODA - PASOŻYTUJĄCE WEWNĘTRZNIE PŁAZIŃCE; TASIEMCE PRZECHODZĄ ZŁOŻONY CYKL ROZWOJOWY ZE ZMIANĄ ŻYWICIELI, ŻYWICIELAMI POŚREDNIMI SĄ BEZKRĘGOWCE LUB KRĘGOWCE, NATOMIAST OSTATECZNYMI Z REGUŁY KRĘGOWCE, U KTÓRYCH ŻYJĄ GŁÓWNIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM, PIERWSZYM STADIUM LARWALNYM JEST ONKOSFERA ZAOPATRZONA W 6 HACZYKÓW EMBRIONALNYCH LUB ORZĘSIONA LARWA KORACIDIUM (U PSEUDOPHYLLIDEA); DRUGIE STADIUM LARWALNE MOŻE MIEĆ ROZMAITĄ POSTAĆ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CESTODA - PASOŻYTUJĄCE WEWNĘTRZNIE PŁAZIŃCE; TASIEMCE PRZECHODZĄ ZŁOŻONY CYKL ROZWOJOWY ZE ZMIANĄ ŻYWICIELI, ŻYWICIELAMI POŚREDNIMI SĄ BEZKRĘGOWCE LUB KRĘGOWCE, NATOMIAST OSTATECZNYMI Z REGUŁY KRĘGOWCE, U KTÓRYCH ŻYJĄ GŁÓWNIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM, PIERWSZYM STADIUM LARWALNYM JEST ONKOSFERA ZAOPATRZONA W 6 HACZYKÓW EMBRIONALNYCH LUB ORZĘSIONA LARWA KORACIDIUM (U PSEUDOPHYLLIDEA); DRUGIE STADIUM LARWALNE MOŻE MIEĆ ROZMAITĄ POSTAĆ. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x