ELEMENT SKLEPIENIA W POSTACI POPRZECZNEJ KOLEBKI PRZENIKAJĄCEJ SIĘ Z KOLEBKĄ SKLEPIENIA GŁÓWNEGO W CELU UMOŻLIWIENIA WYKONANIA OKNA LUB DRZWI W ŚCIANIE POWYŻEJ WEZGŁOWIA SKLEPIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUNETA to:

element sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUNETA

LUNETA to:

przyrząd, który służy do obserwacji odległych obiektów, zwłaszcza ciał niebieskich (na 6 lit.)LUNETA to:

polowa budowla fortyfikacyjna posiadająca jedno lub dwa czoła i dwa barki (na 6 lit.)LUNETA to:

odcinek sklepienia głównie kolebkowego, najczęściej z oknem, typowa dla renesansu i baroku (na 6 lit.)LUNETA to:

TELESCOPIUM; gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)LUNETA to:

soczewkowy przyrząd optyczny do obserwacji ciał niebieskich i wyznaczania kierunku w jakim się one znajdują (na 6 lit.)LUNETA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)LUNETA to:

przyrząd optyczny do obserwacji i wyznaczania kierunku ciał niebieskich (na 6 lit.)LUNETA to:

w górnictwie: część rurociągu podsadzkowego (na 6 lit.)LUNETA to:

w obrabiarce: rodzaj podpórki używanej przy obróbce długich przedmiotów (na 6 lit.)LUNETA to:

przyrząd optyczny służący do oglądania odległych przedmiotów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT SKLEPIENIA W POSTACI POPRZECZNEJ KOLEBKI PRZENIKAJĄCEJ SIĘ Z KOLEBKĄ SKLEPIENIA GŁÓWNEGO W CELU UMOŻLIWIENIA WYKONANIA OKNA LUB DRZWI W ŚCIANIE POWYŻEJ WEZGŁOWIA SKLEPIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.702

GRA KARCIANA, PŁACHTA, KRATA KSIĘCIA WALII, PAL, HIPERFOKALNA, HOLENDER, TEREN ZIELENI, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, LIKWIDACJA, SIWAK, ZAĆMIENIE, SKAŁA GŁĘBINOWA, LEGENDA, OPAL, WYBUCH, OBLICÓWKA, JĘZYKI TURAŃSKIE, NAUKA, ALIENACJA, POSTAĆ, CIOTCZYSKO, DROGA, ROTMISTRZ, AKCJA, UMOWA ADHEZYJNA, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, PIEPRZYK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DOKUMENT PAPIESKI, ROPNIAK, DZBANEK NA KWIATY, KAMIONKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KLAWISZ, POWINOWACTWO CHEMICZNE, SCENERIA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, KOZIOŁ OPOROWY, SADÓWKA, LICENCJA OTWARTA, GEST, SZEŚĆDZIESIĄTKA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, GOŁĄBKA, WADA WZROKU, KRANÓWKA, NIEMIASZEK, WYRZUT SUMIENIA, FIRMA WYDMUSZKA, TŁUMIK, MIEJSCE, MAŁA OJCZYZNA, BIBLISTYKA, SCENARIUSZ, HIPNOTYK, MUTACJA PUNKTOWA, FIGURA HERALDYCZNA, GRUSZKA BOKSERSKA, PUBLIKACJA, SAMICA, PUSZKA MÓZGOWA, STARY MALUTKI, EWOLUCJA, FELINOLOGIA, ŁACINA, BUDOWA, ŚWIETLIK, WROTKARSTWO SYNCHRONICZNE, ZANIK MIĘŚNI, ŚWIATOWOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ, KULFONIK, BARWA OCHRONNA, PRZEDMIOT PRACY, HANIEBNOŚĆ, CIEPŁE KRAJE, CHONDRYTY, ANGLOSAS, POGO, FIZYKA MOLEKULARNA, ŻOŁĄDEK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, OMAM, DOŻYWOTNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, MATMA, ZAZDROŚĆ, RODZAJ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, REKREACJA, UMOWA O DZIEŁO, NEUROTRANSMITER, FIORYTURA, INTELIGENCJA WERBALNA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, TRESKA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, LAWENDA FRANCUSKA, BOOT, RDZEŃ, ZAPRAWA, STOPIEŃ NAUKOWY, KASA, CROSS, MAORYSKI, ASCEZA, MIRA, SZCZEGÓŁ, NAOS, TRAWERS, NEOTENIA, KONFIGURACJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZDENERWOWANIE, KORZYŚĆ, RESOR, BOMBA, ZDANIE, REWIZJONIZM, INTEGRACJA PIONOWA, DWUDZIESTY TRZECI, SZTANGA, PRZECIWCIAŁO, CHODNIK PRZECIWMINOWY, KREDYT KUPIECKI, PROKLAMA, LUFKA, SETKA, ŁOWCA, ODEZWA, BEJCA, OBRONICIEL, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PANCERZ, PARKINGOWY, ROZSADNIK, OFENSYWA, KARKAS, OBELISK, RADIANT, FAŁDA, CYKLOP, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KOMÓRECZKA, ANEROID, KOTLINA, AGROWŁÓKNINA, PRZECIWNAKRĘTKA, ZAKOŃCZENIE, URBARIUM, DEVELOPER, OBIEG PIENIĄDZA, SŁOWO, CEGŁA DZIURAWKA, BLOK, OLIWA, STARY LIS, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, PRYSZNIC, CZECZOTA, PILOT, ANNA, WIRTUOZOSTWO, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, KOMORA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, DELIRKA, KRAWATKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, LINIA PRZEMIANY, HELIKAZA, BRYKLA, BUŁGARSKI, OBSZCZYMUR, ZNAK, CECHA RECESYWNA, JĘZYK LODOWCOWY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SZALKA PETRIEGO, WYDRA, MOŻNOŚĆ, WZROST GOSPODARCZY, MALIMO, SUPPORT, ZAGRYWKA, REALIZM, STRZAŁA AMORA, INDOEUROPEJCZYK, PRZEWOŹNIK, KOPULACJA, MEDYCYNA, ROSZCZENIE REGRESOWE, PREPPERS, LOKACJA, ECCHI, STRÓJ GÓRALSKI, INŻYNIERIA TKANKOWA, MOC, UNIŻENIE, PASEK NARZĘDZI, HERODY, PIES DO TOWARZYSTWA, MIMOŚRÓD, OSAD ABYSSALNY, BĄK, PODZIAŁKA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, FLAKI, LISTEK, WALCOWNIA GORĄCA, SPRAY, ŁAŃCUSZEK, KARTA WIZYTOWA, TABLICA MENDELEJEWA, IMIESŁÓW BIERNY, SYMULACJONIZM, DELFIN, MOBBING, AGRESJA, BABINIEC, OBRÓT PIERWOTNY, BYTOWNIT, ZIEMNIAK SKROBIOWY, SIŁACZ, STAN POSIADANIA, PROMINENCJA, EUPELYKOZAURY, INDUKTOR, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, FASOLKA MUNG, FARBKA, TANKINI, AMYLOFAGIA, KALIPSO, RAKI, NADZÓR INWESTORSKI, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, ORION, MECHANIKA STATYSTYCZNA, TRANSURANOWIEC, KORYFEUSZ, DZIELNICOWY, APRETURA, SZPIK KOSTNY, GAPA, LUSTERKO WSTECZNE, TARCZA NUMEROWA, TŁUK PIĘŚCIOWY, POPIELNIK, WYSTAWCA, WIDZ, SOCJOBIOLOG, ESDEK, JASZCZURECZKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, LAS, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, SZKOŁA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, KUCHNIA POLOWA, WYCHOWANICA, BORDER, KŁOSEK, CZARNY SZLAK, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ŁĄCZNICA, KRÓTKI WZROK, FLUID, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, CRO-MAGNON, SMAR MASZYNOWY, RYBIE OKO, RUCH PROSTOLINIOWY, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, LEMONIADA, KOPARKA, TRANSLACJA, WYKŁADOWCA, DYSKRECJA, PAMIĘĆ GÓRNA, OKALECZENIE, GAZ SYNTEZOWY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, TRYL, KONIEC, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, JASZCZUR, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, JĘZYK KAUKASKI, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TŁUSZCZYK, POLIETER, ?SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT SKLEPIENIA W POSTACI POPRZECZNEJ KOLEBKI PRZENIKAJĄCEJ SIĘ Z KOLEBKĄ SKLEPIENIA GŁÓWNEGO W CELU UMOŻLIWIENIA WYKONANIA OKNA LUB DRZWI W ŚCIANIE POWYŻEJ WEZGŁOWIA SKLEPIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT SKLEPIENIA W POSTACI POPRZECZNEJ KOLEBKI PRZENIKAJĄCEJ SIĘ Z KOLEBKĄ SKLEPIENIA GŁÓWNEGO W CELU UMOŻLIWIENIA WYKONANIA OKNA LUB DRZWI W ŚCIANIE POWYŻEJ WEZGŁOWIA SKLEPIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUNETA element sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUNETA
element sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT SKLEPIENIA W POSTACI POPRZECZNEJ KOLEBKI PRZENIKAJĄCEJ SIĘ Z KOLEBKĄ SKLEPIENIA GŁÓWNEGO W CELU UMOŻLIWIENIA WYKONANIA OKNA LUB DRZWI W ŚCIANIE POWYŻEJ WEZGŁOWIA SKLEPIENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT SKLEPIENIA W POSTACI POPRZECZNEJ KOLEBKI PRZENIKAJĄCEJ SIĘ Z KOLEBKĄ SKLEPIENIA GŁÓWNEGO W CELU UMOŻLIWIENIA WYKONANIA OKNA LUB DRZWI W ŚCIANIE POWYŻEJ WEZGŁOWIA SKLEPIENIA. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x