NIEZDOLNOŚĆ DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO WSKUTEK NATURALNEGO NIEDOROZWOJU NARZĄDÓW PŁCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGAMIA to:

niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek naturalnego niedorozwoju narządów płciowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGAMIA

AGAMIA to:

bezżeństwo, pozostawanie w stanie wolnym (na 6 lit.)AGAMIA to:

jeden z rodzajów rozmnażania, w którym nie dochodzi do połączenia gamet (na 6 lit.)AGAMIA to:

zielonoskrzydła czapla zamieszkująca tereny Ameryki Płd (na 6 lit.)AGAMIA to:

niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek niedorozwoju narządów płciowych u robotnic pszczół czy mrówek (na 6 lit.)AGAMIA to:

zielonoskrzydła czapla z terenów Meksyku i Ameryki Płd (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEZDOLNOŚĆ DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO WSKUTEK NATURALNEGO NIEDOROZWOJU NARZĄDÓW PŁCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 507

FIZJOPATOLOGIA, KAUCZUK NATURALNY, WILK, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, NIEZDOLNOŚĆ, RYNNA SUBGLACJALNA, LEJ DEPRESYJNY, MŁAKA, SŁUCHAWKA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, PAPIER TOALETOWY, PĄCZKOWANIE, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, RUCH EKOLOGICZNY, OMDLAŁOŚĆ, JONI, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, AGAMIA, KOKSIARZ, GINEKOLOGIA, ZWŁÓKNIENIE, NACIEK, GWAŁT, NIEŻYT, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ZASIŁEK CHOROBOWY, CHOROBA CSILLAGA, SPIĘCIE, RUSSEL, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, BRODAWKA WENERYCZNA, DYSLEKSJA LICZBOWA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, NATURALNY SATELITA, ASPIRACJA, MONOTERPEN, NIECKA ABLACYJNA, ENDOPROTEZA, AGAMIA, REZULTAT, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, OKRES INTERGLACJALNY, SZTUKA ZIEMI, WADA WZROKU, SYNKOPA, FILOZELA, DENATURACJA DNA, WYLĘGARNIA, PÓŁSAMOGŁOSKA, WRZÓD TWARDY, CHOROBA WENERYCZNA, DEGA, JEZIORO POLJOWE, GRZYBY ANAMORFICZNE, TORFOWISKO WYSOKIE, JĘZYK, KOMÓRKA ROZRODCZA, MŁAK, ALERGIA PYŁKOWA, OCZY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ROZPADLISKO, KUC SZETLANDZKI, SAMOZAPALENIE SIĘ, KAUCZUKOWIEC BRAZYLIJSKI, FALKA, ROZMNAŻALNIA, BRECHTANIE KIZIORA, KUNINGAMIA CHIŃSKA, LEVI, CEMENTACJA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, RÓWNOLEŻNIK, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, PUSZEK, BYSTRZYCA, APARAT ARTYKULACYJNY, DYSRUPCJA, IMMUNIZACJA CZYNNA, OSTRY BRZUCH, WRZÓD HUNTERA, DARWIN, ROZPADLINA, NEOTENIA, KWIAT, UKŁAD DOKREWNY, AGAMIA, WZIERNIK, DOBÓR PŁCIOWY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, REPOZYCJA, BARANI ŁEB, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, ANOREKSJA GOSPODARCZA, BROCHE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, DRENAŻ, ODWRÓCENIE TRZEWI, CYSTA BAKERA, MAYER, DEGRADACJA, FLAWONOID, PLEMNIA, LEKARSTWO, BIOPLAZMA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, WODY PODZIEMNE, UKŁAD HORMONALNY, KOMÓRKA PŁCIOWA, ZROST, ZRANIENIE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, ZALĄŻEK, NIEWYPAŁ, SONANT, SZARPANKA, SEKS ORALNY, JEDWAB SZTUCZNY, TAMPON, BURETA, FONETYKA, WIENIEC, PRZEROST, CHONDRA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, KRÓTKOWIDZTWO, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, SAMOZAPALENIE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, PUNKT WITALNY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ORGANOLOGIA, NEOTENIA, NIEODPORNOŚĆ, ANEMIA APLASTYCZNA, PYŁOWIEC, DOLINA RYNNOWA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, FALA, KOORDYNACJA RUCHOWA, KAPUŚCIANY ŁEB, WITAMINA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PASTWA, ZNOS, ASOCJACJA CHARGE, KUNINGAMIA LANCETOWATA, NASTRÓJ ROJOWY, AKLIMATYZACJA, OPARZENIE, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, RYNNA POLODOWCOWA, SOCJOBIOLOGIA, KWIATEK, ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO, WYROSTEK, BRODAWKA, NIECZYNNOŚĆ, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, AGAMIA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, GZA, JEZIORO ZASTOISKOWE, WIĆ, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ODKŁAD, WALLACE, BIOFLAWONOID, KARMIN, SZOK POURAZOWY, ABRAZJA GLACJALNA, INTERGLACJAŁ, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, BLOKADA, MALFORMACJA MACICY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MYSZKA, PATOFIZJOLOGIA, TERMOMETR OWULACYJNY, INŻYNIERIA TKANKOWA, SZPECIELOWATE, AGAMIA, ŻELAZICA, SZANKIER TWARDY, SZMARAGD NILU, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, RODNIA, INFILTRACJA, SZYMPANS, NIEZDOLNOŚĆ, PRZERWANIE, GARNA, MASTURBACJA, METYLDOPA, JEZIORO POLODOWCOWE, KALUS, BUŁKA TARTA, ŻARÓWKA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, JEZIORO PODLODOWCOWE, MUR, ANALIZA FRAZOWA, OCIĘŻAŁOŚĆ UMYSŁOWA, TRANSPOZYCJA, DZIURAWE RĘCE, HIPOSTAZA, DRYF, STRAŻ POŻARNA, WIROPŁAT, LISZAJ BIAŁY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, AGAMIA, PROSTAGLANDYNA, ZWARCIE, TARLISKO, WIEK PROKREACYJNY, MONOCHROMATYZM, ODPAD POUŻYTKOWY, ZWIĄZEK FLAWONOWY, LOTOSOWA STOPA, ANALGEZJA, PIANOGUMA, ASOCJACJA WAGR, CZUŁKI, ABRAZJA, RUCH FRYKCYJNY, CHOROBA WHIPPLE'A, FIZJOKRATYZM, KONKURENCJA, FISTUŁA, STOŻEK DEPRESYJNY, LIGA JĘZYKOWA, DROGI RODNE, FONENDOSKOP, ULTRAMARYNA, OBRZĘKI, ZWARCIE, SOZOLOGIA, HISTOGENEZA, AMNEZJA DZIECIĘCA, PAGÓR MROZOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, EUGENIKA, DRYFT GENETYCZNY, LEJ, DZIURA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, MUTACJA, CEFEIDY, STREFA HEADA, OBRZEZANIE, KOMPENSATOR CIEPLNY, GUJOT, ORGANZYNA, PATELNIA, HANLE, ŻÓŁTACZKA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, BRODAWKA PŁCIOWA, PRODUKT ROPOPOCHODNY, BEZPŁCIOWIEC, KAMIEŃ, ODĘCIE, SYSTEM ORGANÓW, MRUKOKSZTAŁTNE, BULWA, INWALIDA WOJENNY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, PRZEBARWIENIE, MORENA NIWALNA, KIMOGRAFIA, JEZIORO RYFTOWE, EROZJA LODOWCOWA, PLAZMA ZARODKOWA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, KLON, MOORE, CYBORGIZACJA, EKSPLOZJA, POWIKŁANIE, ŚCIANA, RANA, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ORGANOTERAPIA, PATOLOGIA NARZĄDOWA, ŻARNIK, WRAK, UKŁAD ODDECHOWY, PRZYDECH, WYTRZESZCZ, ?OKALECZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZDOLNOŚĆ DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO WSKUTEK NATURALNEGO NIEDOROZWOJU NARZĄDÓW PŁCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEZDOLNOŚĆ DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO WSKUTEK NATURALNEGO NIEDOROZWOJU NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGAMIA niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek naturalnego niedorozwoju narządów płciowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGAMIA
niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek naturalnego niedorozwoju narządów płciowych (na 6 lit.).

Oprócz NIEZDOLNOŚĆ DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO WSKUTEK NATURALNEGO NIEDOROZWOJU NARZĄDÓW PŁCIOWYCH sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - NIEZDOLNOŚĆ DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO WSKUTEK NATURALNEGO NIEDOROZWOJU NARZĄDÓW PŁCIOWYCH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast