CHARAKTER CZEGOŚ, CO JEST OGRANICZONE, UBOGIE, USZCZUPLONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGRANICZONOŚĆ to:

charakter czegoś, co jest ograniczone, ubogie, uszczuplone (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OGRANICZONOŚĆ

OGRANICZONOŚĆ to:

cecha czegoś, w czym ujawnia się czyjś brak elastyczności umysłowej, wąskie horyzonty (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHARAKTER CZEGOŚ, CO JEST OGRANICZONE, UBOGIE, USZCZUPLONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.234

WIEK PRZEDEMERYTALNY, WSPÓLNOTA, POMOC SPOŁECZNA, DOPŁATA OBSZAROWA, WYCIĄG TOWAROWY, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, KWIATUSZEK, OUTSIDER, LATIMERIA, ZERO ABSOLUTNE, LUŹNOŚĆ, ZBIORNIK, ŚLAD, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PULA, HARTOWNOŚĆ, ILUZJONIZM, STEROWIEC SZKIELETOWY, ROLA, AUTSAJDER, OKNO, OGON, KSZTAŁT, SELENEK, ŁYSA PAŁA, KREMOGEN, KOLEŻEŃSTWO, FORMALNOŚĆ, NIEUCHRONNOŚĆ, ŻEBRO, ANTYWESTERN, OSTATNIA, DZIESIĄTKA, OGRANICZONOŚĆ, SITWA, WIEWIÓRKA RUDA, PRZYZWOITOŚĆ, OPERATOR, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, AZATIOPRYNA, SZCZEROŚĆ, WŁOSKOŚĆ, PAY-AS-YOU-GO, LUGIER, OPRAWA, FACHOWIEC, ZAPORA OGNIOWA, JUDAIZM, ENERGICZNOŚĆ, LOKUCJA, ATRAPA, DZIEWICA, WIERNY, JODŁA SYBERYJSKA, MALOWNICZOŚĆ, POPOVER, KSIĄŻĄTKO, CHYŁ, IZOTROPOWOŚĆ, ODJEMNIK, ROZTWÓR STAŁY, PROROCTWO, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, MELINA, SKANDYNAWSKOŚĆ, TWIERDZENIE ENGELA, MALFORMACJA MACICY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ZARZEWIE, CERTACJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, JĘZYCZNIK, PĘD, PĘDNIK AZYMUTALNY, SYSTEM OBRONNY, CZEPOTA GAMBIR, OTTER, STRAŻNIK, ZMYŚLNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, CIRROCUMULUS, PRZELUDNIENIE AGRARNE, USTĘPLIWOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, FREKWENCJA, MIEDZIORYTNICTWO, UMAJANIE, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, ZDERZAK, PRZESŁUCHANIE, USZCZERBEK, PROBLEMATYZACJA, DOKUMENT, GRZECZNOŚĆ, ALLEGRETTO, CUDZOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, IMPLIKATURA, OPOŁEK, CHARAKTER, KOMENTARZ, MĄTEWKA, NAROWISTOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, NIEDYSKRETNOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, JĘZYK BERTA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CHLOROHEKSYDYNA, CAP, NIEWYRAŹNOŚĆ, BIEL, AGAR, OFENSYWA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, ZIARNKO, NIESAMOWITOŚĆ, CIAPATY, MAKROPIERWIASTEK, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, OUTLIER, PRZEKLĘTNIK, DWUKROTNOŚĆ, GRZECH, WSPÓLNOTOWOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, OBROŃCA, SADYSTYCZNOŚĆ, GÓRA PODWODNA, WZÓR, KOZOJEBCA, KLUCZ UNIWERSALNY, BENZYNA OŁOWIOWA, PUNKT OKOSTNOWY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, RZEŹBA KRASOWA, TEMPERATURA, HUK, STARODAWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, CENTRALA, ZAPORA, WYSZCZEGÓLNIENIE, BEZDNIA, WIETLICA, ZWROTNOŚĆ, AUREOMYCYNA, FILTR CZEBYSZEWA, NIESZABLONOWOŚĆ, NEGACJONIZM, MEDIEWAL, FUNKCJONALIZM, SŁODKA IDIOTKA, EKSŻONA, WYSMUKŁOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ANTYWIRUS, ZESZYT W LINIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, FUNKCJA MIERZALNA, WSPINACZKA SPORTOWA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, PODZIELNOŚĆ, OŚMIOKROTNOŚĆ, PRZYBYSZKA, DYWANOKSZTAŁTNE, CYNKOTYPIA, ORGANOLOGIA, GBUROWATOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MARYNISTYKA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, NISZA, DIDGERIDOO, PUNKT, ABOLICJONISTA, BYSTROŚĆ, BŁYSKOTLIWOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WYCHOWAWCZOŚĆ, DRUGA CZĘŚĆ, OPERATOR UNITARNY, DŻUNGLA, KOMPETENCJA, MUNSZTUK, KAGUAN, PIEPRZ CZERWONY, NOŚNIK, MONARCHISTA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, NIEUWAŻNOŚĆ, PODŁUŻNIK, PRACA, WOLICJONALNOŚĆ, PAUPER, OPIS, LUGER, PONURNIK, LICZEBNIK, KINAZA BIAŁKOWA, BETON STRUNOWY, MUNICYPIUM, KONWERSJA, NATĘŻENIE, ABFARAD, PRZEDŁUŻACZ, ZGODNOŚĆ, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, SILNIK KOMUTATOROWY, GAZ OBOJĘTNY, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WYPYCHACZ, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, POGODNOŚĆ, TOKSYNA SINICOWA, LEGWAN GŁUCHY, WŁOSKOŚĆ, AKCENT, RADIOSYGNAŁ, CYGAN, TREND BOCZNY, CHROPAWOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKA, ROZCHWIEJ, ARCHITEKTONIKA, SITAK, TŁUSTY DRUK, SZPARNICOWATE, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, WIERZCHNICA, KOD PRZEDROSTKOWY, PARSZYWOŚĆ, NIEWAŻNOŚĆ, ZATYKANIE USZU, DELTA WSTECZNA, AWANTURNICA, BEZIDEOWOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, KOCIE OKO, SŁOWO MASZYNOWE, CHOROBA WIRUSOWA, ŻYDOWSKOŚĆ, BIRIANI, GAZ KOPALNIANY, DZIEWCZĘCOŚĆ, WIRTUOZERIA, SAMOLOT BOMBOWY, GOOGLE, KRAKÓW, PORUSZENIE, RASOWOŚĆ, POSTAĆ, PRZEKŁADNIA PASOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, WYTYK, PENDŻABSKI, PROTOZUCH, HARMONIJNOŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PIRAMIDKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, IMPLIKACJA, PRZETOKOWY, SZCZEPONOGI, PRAWO PRYWATNE, MIESZADŁO, ANGIELSKOŚĆ, ZIARNO, ROŻEK, ŚWIATŁO DZIENNE, ZWARA, METAL KOLOROWY, NAPŁYW, DOŁEK, UBYTEK, OTCHŁAŃ, FILOLOGIA KLASYCZNA, GRADUACJA, LEASING KAPITAŁOWY, DROBINA, WYDMUCHIWACZ, ISKRA BOŻA, KIKUCIK, BRAMKARZ, HYDROZOL, FORMA, PORYWCZOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ?ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHARAKTER CZEGOŚ, CO JEST OGRANICZONE, UBOGIE, USZCZUPLONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHARAKTER CZEGOŚ, CO JEST OGRANICZONE, UBOGIE, USZCZUPLONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGRANICZONOŚĆ charakter czegoś, co jest ograniczone, ubogie, uszczuplone (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGRANICZONOŚĆ
charakter czegoś, co jest ograniczone, ubogie, uszczuplone (na 13 lit.).

Oprócz CHARAKTER CZEGOŚ, CO JEST OGRANICZONE, UBOGIE, USZCZUPLONE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CHARAKTER CZEGOŚ, CO JEST OGRANICZONE, UBOGIE, USZCZUPLONE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast