KOPARKA, MASZYNA DO WYBIERANIA I ŁADOWANIA ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSKAWATOR to:

koparka, maszyna do wybierania i ładowania ziemi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSKAWATOR

EKSKAWATOR to:

narzędzie dentystyczne do usuwania tkanki zębowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPARKA, MASZYNA DO WYBIERANIA I ŁADOWANIA ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 836

WYDMUCH, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA OSADOWA, ROK GWIAZDOWY, EROZJA RZECZNA, HUCZEK, TWARDE LĄDOWANIE, SATELITA SZPIEGOWSKI, PRZYZIEM, WODA POWIERZCHNIOWA, KATAKLIZM, NOOSFERA, MIESZACZ, TREN, GRUZEŁEK, STECZKA, RADAR GEOLOGICZNY, OWIJARKA, PALEOKLIMATOLOGIA, KSIĘŻYC, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, OSAD, PRAKONTYNENT, FORMIERKA, NIEBIOSA, WYSIEW, SĄCZEK, ZIEMIA ODNIESIENIA, BUŁAWKA, ERA EOFITYCZNA, ERA KENOFITYCZNA, OVERLOCK, GEOLOGIA REGIONALNA, BROŃ, KLEJARKA, KLEPAK, WÓZ ASENIZACYJNY, KOPARKA, ERA ARCHAICZNA, PŁASKOZIEMCA, ATLAS, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ŚWIATŁO POPIELATE, STREFA CZASOWA, KOSMOS, PROMIENIOWANIE KOSMICZNE, KALENDARZ SŁONECZNY, GEOPATIA, BEZROLNY, KAIN, DZIAŁOSZYN, KOPARKA KROCZĄCA, ŁAN, LITOSFERA, LĄDZIENIE, SELSYN, EPOKA, TRĄBKA, KOZIOŁ, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, WYCHÓD, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, ZIEMIA OBIECANA, STREFA PODMIEJSKA, ERA MEZOFITYCZNA, OBSUW, PILARKA, SELSYN, RUCHY TEKTONICZNE, STAROSTA GRODOWY, ROK PLATOŃSKI, POMPA OBIEGOWA, KAPAR, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, BAZA ORBITALNA, GALICJA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KOWARKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, CENTRUM OBRÓBKOWE, CZERNIK, EPICYKL, JASNOŚĆ WIZUALNA, SILOS RAKIETOWY, LEPIARKA, MASZYNA SZWALNICZA, ROBOTY ZIEMNE, PŁASZCZ ZIEMI, MORFOLOGIA, GIĘTARKA, ZIELEŃ, TRĄBA POWIETRZNA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, WIĆ, WODY PODZIEMNE, WYCHODNIA, NIFE, ROZKŁADARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ZAMIEĆ, GRABARZ, GEOLOGIA PODSTAWOWA, AUTUNIT, KAFAR, MASZYNA ROLNICZA, PRAOCEAN, MASZYNA WYPOROWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, GRUNT, MASZYNA TŁOKOWA, BAJKAŁ, KOMP, FLORA, SILNIK, RADIESTETA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OZDOBNICA WIĘKSZA, MOTARKA, POMPA CIEPŁA, MŁOT, TORNADO, DZIURA, GRZEBACZ, ERA AFITYCZNA, EXPLORER, BRADLEY, CHILIAZM, RZEŹBA, TARCZA NUMEROWA, WŚCIEKLICA USZATKA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MŁOTKOWNICA, DIAFTOREZA, MIKRORZEŹBA, LASKA JAKUBA, VIRGA, KURZAWA, EKSKAWATOR, ORBITA GEOSTACJONARNA, UTC, ARCHEOLOGIA, KEPPEN, ŚNIEŻYCA, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, WYCISKARKA, SÓL ZIEMI, SATELITA METEOROLOGICZNY, APOGEUM, SPAD, KOMBAJN, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA KUGLERSKA, KRETOWINA, PIKÓWKA, KOMBAJN ROLNICZY, SANSON, STATEK KOSMICZNY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WALEC, COLEMANIT, KOZIOŁ, KOMBAJN GÓRNICZY, PRZESIEWACZ, CHORĄGIEW, CZYSZCZARNIA, ROLBA, FAGNAND, ZMROK, RUCH EKOLOGICZNY, GRANICA PAŃSTWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, SPAD, DACHÓWCZARKA, MIESZACZ, LÓD DRYFUJĄCY, OBSUWISKO, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, OŚ KOSMICZNA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, SKALA INWERSJI, PROCES EGZOGENICZNY, RÓW, KOLATOR, SPUTNIK, POZIOM, GEOKARPIA, POŁOWNIK, NIEBO, KANGUR ANTYLOPI, TRENER, KOPARKA POPRZECZNA, SOŚNIK, GRZĘDA, SKRĘTKOWCE, COUPER, ERA PALEOFITYCZNA, DOWIERZCHNIA, PORADLNE, SKANER OPTYCZNY, KROSNO, GOŹDZIENIEC, OWERLOK, RYNNA SUBGLACJALNA, KOMBAJN ZBOŻOWY, ZIEMIANKA, GEODYNAMIKA, MATKA BOSKA ZIELNA, PAK LODOWY, PINGWIN KRÓLEWSKI, MASZYNA LICZĄCA, BREAKDANCE, ZWÓJEK, NIEBIOSY, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, TANGANIKA, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, OKNO TEKTONICZNE, POL, OBRZĘK GAZOWY, SÓL, ROK, HYDROSFERA, KOLORÓWKA, APEL, GOŹDZIANKA, CYKL HYDROLOGICZNY, RADIOTELESKOP, ŚLIZGAWKA, MŁYNEK, KWADRATURA, MASZYNA OTWARTA, MIĘDLARKA, JĄDRO ZIEMI, EROZJA ŚNIEŻNA, LEPIARKOWATE, ROK ANOMALISTYCZNY, WODA PODSKÓRNA, ROZKOPY, KOTLINA KŁODZKA, KOPARKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, GNIOTOWNIK, ORKA, CZAPKA TEKTONICZNA, EFEMERYDY, SUWNICA WSADOWA, DOŁEK, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, BEHAIM, SEJSMIKA, LEJ, EROS, KOSIARKA, GÓRNE, ROK, ŻNIN, BIORÓŻNORODNOŚĆ, TRZĘSIENIE ZIEMI, BRONA KOLCZASTA, OTUNIT, ZAWIEW, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, AKTYNOMETRIA, CYBORG, BÓBR OLBRZYMI, FAZA GÓROTWÓRCZA, ZWIERZĘTA KOPALNE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ROZRZUTNIK, FAZA KSIĘŻYCA, WARZYWO GRUNTOWE, BUZKASZI, SMUKLIK, PIENIĄŻEK, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, POZWOLENIE EMISYJNE, LEJ KRASOWY, DRYF KONTYNENTALNY, NIEBOSKŁON, KROSNO, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, ŁAMARKA, FISZBINOWCE, MASZYNA ŻNIWNA, ATMOSFERA, KOPARKA ŁAŃCUCHOWA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, BENEFICJANT, ARYTMOMETR, CZTEROPOLÓWKA, KERMESYT, KRENAL, CZYSZCZALNIA, ?CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 836 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOPARKA, MASZYNA DO WYBIERANIA I ŁADOWANIA ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOPARKA, MASZYNA DO WYBIERANIA I ŁADOWANIA ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSKAWATOR koparka, maszyna do wybierania i ładowania ziemi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSKAWATOR
koparka, maszyna do wybierania i ładowania ziemi (na 10 lit.).

Oprócz KOPARKA, MASZYNA DO WYBIERANIA I ŁADOWANIA ZIEMI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - KOPARKA, MASZYNA DO WYBIERANIA I ŁADOWANIA ZIEMI. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x